ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grandiloquent

G R AE0 N D IH1 L AH0 K W AH0 N T   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grandiloquent-, *grandiloquent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grandiloquent[ADJ] โอ้อวด, See also: ขี้คุย, ขี้โม้, Syn. pompous, boastful
grandiloquently[ADV] โอ้อวด, See also: ขี้คุย

English-Thai: Nontri Dictionary
grandiloquent(adj) ใช้คำหรูหรา

CMU English Pronouncing Dictionary
GRANDILOQUENT    G R AE0 N D IH1 L AH0 K W AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grandiloquent    (j) grˈændˈɪləkwənt (g r a1 n d i1 l @ k w @ n t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grandiloquent \Gran*dil"o*quent\, a. [L. grandis grand + logui
   to speak.]
   Speaking in a lofty style; pompous; bombastic.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grandiloquent
   adj 1: lofty in style; "he engages in so much tall talk, one
       never really realizes what he is saying" [syn:
       {grandiloquent}, {magniloquent}, {tall}]
   2: puffed up with vanity; "a grandiloquent and boastful manner";
     "overblown oratory"; "a pompous speech"; "pseudo-scientific
     gobbledygook and pontifical hooey"- Newsweek [syn:
     {grandiloquent}, {overblown}, {pompous}, {pontifical},
     {portentous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top