Search result for

gebaut

(81 entries)
(0.1775 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gebaut-, *gebaut*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gebaut มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gebaut*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stardust is designed and equipped for exploration on distant planets."Stardust" wurde gebaut, um ferne Planeten zu erforschen. Unidentified Flying Oddball (1979)
Hence my great build.Darum bin ich auch so gut gebautThe Incredible Kung Fu Master (1979)
- That's what this place is for, isn't it?- Dafür ist das hier doch gebaut, oder? The Kinfolk (1979)
Let what I built fall in ruins!Zusammenbreche, was ich gebautDie Walküre (1980)
The alternative is that these children took it apart and put it back together again all by themselves.Die Alternative ist, dass diese Kinder sie auseinandergenommen und wieder alleine zusammengebaut haben. Spaceball (1980)
We'd fashioned a crude hand-turn generator to furnish our power needs:Wir hatten einen Generator gebaut um die Stromversorgung zu decken. The Return of Starbuck (1980)
Still, in wasn't long before we had a crazy looking spaceship that was half Galactican and half Cylon:Es dauerte nicht lange, bis wir ein verrückt aussehendes Raumschiff zusammengebaut hatten, halb Galaktisch halb Zylonisch. The Return of Starbuck (1980)
And new houses will be built across the land.Und im ganzen Land werden neue Häuser gebaut werden. The Outrage: Part 1 (1980)
That thing is made to blow up tanks.Die wurde gebaut, um Panzer zu sprengen. The Premonition (1980)
You raise all these apples?Hast du die Äpfel angebautThe Remembrance (1980)
It's a cross betwixt a wild apple tree and two tame ones I got growing up on my farm.Eine Kreuzung aus wildem Apfelbaum und 2 angebauten Bäumen, die auf meiner Farm wachsen. The Remembrance (1980)
- You build this yourself?- Hast du die gebautThe Travelling Man (1980)
While you were up there doing the hayloft I built this for Nick.Während du die Tenne ausgebaut hast, habe ich die gebautThe Travelling Man (1980)
We want all possible built in safeguards.Wir wollen alle Sicherungen eingebaut haben, die möglich sind. Big Brother (1980)
Aperfect example of what can bedone is going on up in Solihull.- Nein, nicht direkt, Minister. Ein wunderbares Beispiel für das, was getan werden kann, wird zur Zeit in Solihull gebautJobs for the Boys (1980)
Are you saying that the northwest Regional Controller boobed by saving so much money?Wollen Sie damit sagen, dieser Bezirksprüfer hat Mist gebaut durch seine Einsparungen? The Economy Drive (1980)
Howwould you feel if you had a lot of office blocksbuilt overyourgarden by a lot of giant badgers?Was würden Sie wohl sagen, wenn in Ihrem Garten über Nacht ein Haufen Bürohäuser stehen, gebaut von einer Truppe Riesendachse. The Right to Know (1980)
Look, what I'm talking about is a phased reduction in the Civil Service of about 200,000 people.Hier. Hören Sie, Humphrey. Ich möchte, dass im Staatsdienst schrittweise um die 200.000 Planstellen abgebaut werden. The Writing on the Wall (1980)
It is thus that one should be made and dressed to inspire love.So muss man gebaut sein und sich anziehen, um zu gefallen. The Miser (1980)
They want to have the concert transferred to the new factory on the outskirts.Sie wollen das Konzert in eine Fabrikhalle verlegen. Sie wird am Stadtrand gebautThe Conductor (1980)
As for me, if I received a doctorate, at least 70 percent of it comes from the apparatus that Gosha invented.Auch mein Doktorengrad besteht zu 70% aus dem Gerät, welches Georgi gebaut hat. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
And Moscow was built not in one day.Moskau wurde nicht gleich gebautMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
Luka made it splendidly.Luka hat das damals gut gebautOblomov (1980)
Why, it rocked when it was first made. Well, it hasn't fallen down, though it has stood for 16 years.Sie war schon wackelig, als sie gebaut wurde, und sie ist nicht kaputt, 16 Jahre wurde sie nicht repariert. Oblomov (1980)
Was it Luka who made it?Und hat der Luka das gebautOblomov (1980)
I had happily built my nest on the roof of the great palace of the vast kingdom of Takicardia.Es war eine glückliche Zeit, als ich mein Nest auf einem großen Schloss im riesigen Königreich Takicardie gebaut hatte. The King and the Mockingbird (1980)
Around it were lots of other lovely buildings, mostly built, I think... around the turn of the century.Darum herum waren viele andere hübsche Gebäude. Ich vermute, gebaut um die Jahrhundertwende. Bad Timing (1980)
You'll never build a boat strong enough to get to San Fr'isco.Du hast nie ein Boot gebaut, das stark genug war, um hinzukommen. The Blue Lagoon (1980)
A model made before catalytic converters... so it'll run good on regular gas.Ein Modell, das vor der Zeit der Katalysatoren gebaut wurde. Es läuft also gut mit Normalbenzin. The Blues Brothers (1980)
Built in the '40s on Lake Wazapamani.Wurde in den 40er Jahren gebaut am Lake Wazapamani. The Blues Brothers (1980)
Is everything all fixed up?Ist alles aufgebautBronco Billy (1980)
You built that thing wrong.Sie haben das Ding falsch gebautBrubaker (1980)
The well symbol has disappeared, and a house has been built here.Das Symbol für den Brunnen ist weg, und dort wurde ein Haus gebautThe Changeling (1980)
My heart breaks when I think that my house, over 50 years old almost built with my own hands and baptized "My Temple"Mein Herz bricht, wenn ich daran denke, dass mein Haus, über 50 Jahre alt, sozusagen selbst gebaut... mein Tempel! ... City of Women (1980)
To make me a part of things, as a true friend?Mir eine Brücke gebaut, als Freund? City of Women (1980)
Forgive me for interrupting like this but the owner of the house, illegally built and subject to demolition, is aware, correct me otherwise, that all parties must terminate at 11.30 p.m.Es tut uns sehr Leid, Sie zu stören, aber der Besitzer dieses schwarz gebauten Hauses, der beauftragt ist, es abzureißen, weiß bestens, dass alle Feiern um 23.30 Uhr beendet sein müssen. City of Women (1980)
You look great.Du bist großartig gebautThe Umbrella Coup (1980)
Mom, this is the most incredible thing I've ever built.Mom, das ist das Beste, das ich je gebaut habe. Dressed to Kill (1980)
But it'll keep you warm till I get the shelter up.Aber es wird dich wärmen, bis ich das Notzelt aufgebaut habe. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
It's been a danger that looms like a shadow over everything we've built.Diese Gefahr überschattet alles, was wir hier aufgebaut haben. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
The original brick water tower, the Pepper, built in the 1900s became inadequate for Goole's growing population and in 1933 a new and larger concrete tower, the Salt, was erected by the Humber Authority on allotment landDer ursprüngliche Backstein-Turm, der "Pfeffer", um 1900 gebaut, reichte für die wachsende Bevölkerung nicht mehr aus, und so errichtete die Behörde von Humber 1933 einen neuen Wasserturm, den "Salz", auf einer Kleingartenparzelle, The Falls (1980)
- Two days. Perhaps the fact that Tideman helped design and build this ship affords him some special privileges.- Vielleicht erhält er Privilegien, weil er dieses Schiff mit entworfen und gebaut hat. The Final Countdown (1980)
Built this to send in friendship ...Gebaut, um in Freundschaft... Flash Gordon (1980)
I, Varelli, an architect in London, have met the Three Mothers and for them I created and built three homes.Ich, Varelli, ein Architekt aus London, bin den drei Müttern begegnet und habe drei Häuser für sie entworfen und gebautInferno (1980)
My hotels are gonna be there!Meine Hotels werden gebautThe Long Good Friday (1980)
I've treated you lot well. Even when you was out of order, right?Ich habe euch immer gut behandelt, selbst wenn ihr Scheiße gebaut habt, stimmt's? The Long Good Friday (1980)
Otherwise his buildings don't get built.Sonst werden seine Häuser nicht mehr gebautThe Long Good Friday (1980)
Give her the microwave, it's a built-in!Geben Sie ihr den Mikrowellenherd. Der ist sowieso eingebautPrivate Benjamin (1980)
You don't believe me, you thought I was over there fooling' around, huh?Du glaubst mir nicht, stimmt's? Denkst, ich hätte Mist gebautRaging Bull (1980)
When was the Overlook built?Wann wurde das Hotel gebautThe Shining (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einbau {m} (eingebautes Teil)fitting [Add to Longdo]
in Rückenlehne eingebauter Fernseherat-seat TV [Add to Longdo]
Fluss {m} | Flüsse {pl} | rückgebaute Flüsse | staugeregelter Fluss | stauregulierter Fluss | verzweigter Flussriver | rivers | reconverted rivers | regulated river | impounded river | braided river [Add to Longdo]
Halbleiter-Chip {m}; Halbleiterchip {m} | über Kopf eingebauter Chip ohne Bonddrähtesemiconductor chip; semiconductor die | flip chip [Add to Longdo]
Spende {f} | mit Spenden gebaut werdensubscription | to be built by subscription [Add to Longdo]
Vorschaltgerät {n} [electr.] | Lampe mit eingebautem Vorschaltgerätballast | self-ballasted lamp [Add to Longdo]
aus Wülsten aufgebauter Topfcoiled pot [Add to Longdo]
abbauen; demontieren; ausräumen | abbauend; demontierend; ausräumend | abgebaut; demontiert; ausgeräumtto dismantle | dismantling | dismantled [Add to Longdo]
abschaffen; aufheben; abbauen; verwerfen | abschaffend; aufhebend; abbauend; verwerfend | abgeschafft; aufgehoben; abgebaut; verwörfen | er/sie schafft ab | ich/er/sie schaffte ab | er/sie hat/hatte abgeschafftto abolish | abolishing | abolished | he/she abolishes | I/he/she abolished | he/she has/had abolished [Add to Longdo]
anbauen; züchten | anbauend; züchtend | angebaut; gezüchtetto grow {grew; grown} | growing | grown [Add to Longdo]
angebaut {adj}lean-to [Add to Longdo]
anbringen; anschließen; einbauen; montieren | anbringend; anschließend; einbauend; montierend | angebracht; angeschlossen; eingebaut; montiertto mount | mounting | mounted [Add to Longdo]
bauen; aufbauen | bauend; aufbauend | gebaut; aufgebaut | er/sie baut | ich/er/sie baute | er/sie hat/hatte gebautto build {built; built} | building | built | he/she builds | I/he/she built | he/she has/had built [Add to Longdo]
dicht | dicht eingebaut; dicht gestapeltthickset | densely stacked [Add to Longdo]
eingebaut {adj}integrated; installed; implemented [Add to Longdo]
eingebaut {adj}built-in; built in; plumbed-in [Add to Longdo]
fest eingebautintegral [Add to Longdo]
fest eingebaut [comp.]hard coded [Add to Longdo]
sich einschränken; abbauen | einschränkend; abbauend | eingeschränkt; abgebaut | er/sie schränkt sich ein | ich/er/sie schränkte sich einto retrench | retrenching | retrenched | he/she retrenches | I/he/she retrenches [Add to Longdo]
gebautbodied [Add to Longdo]
gutgebautwell built [Add to Longdo]
stabil gebautsolidly built; solid [Add to Longdo]
stattlich; kräftig gebaut {adj}well-built [Add to Longdo]
umgebautrebuilt [Add to Longdo]
unbeweglich; eingebaut {adj}attached [Add to Longdo]
unsolide {adj} | unsolide gebautflimsy; shoddy | jerry-built [Add to Longdo]
zugebautbuilt up [Add to Longdo]
zusammengestellt; montiert; angebaut {adj}assembled [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
廃坑[はいこう, haikou] abgebaute_Grube, stillgelegte_Grube [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gebaut [gəbaut]
     bodied; built
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top