ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gainsay

G EY1 N S EY2   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gainsay-, *gainsay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gainsay[VT] ปฏิเสธ, See also: คัดค้าน, ไม่ยอมรับความจริง, Syn. deny, contradict, Ant. confirm, concede

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gainsay(เกน'เซย์) {gainsaid,gainsaying,gainsays} vt. ปฏิเสธ,พูดคัดค้าน,คัดค้าน,ต่อต้าน., See also: gainsayer n., Syn. deny,dispute,oppose

English-Thai: Nontri Dictionary
gainsay(vt) แย้ง,โต้แย้ง,คัดค้าน,ต้าน,ต่อต้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gainsayWe cannot gainsay that he is honest.

CMU English Pronouncing Dictionary
GAINSAY G EY1 N S EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gainsay (v) gˌɛɪnsˈɛɪ (g ei2 n s ei1)
gainsays (v) gˌɛɪnsˈɛɪz (g ei2 n s ei1 z)
gainsaying (v) gˌɛɪnsˈɛɪɪŋ (g ei2 n s ei1 i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gainsay \Gain`say"\ (? or ?; 277), v. t. [imp. & p. p.
   {Gainsaid} (? or ?); p. pr. & vb. n. {Gainsaying}.] [OE.
   geinseien, ageinseien. See {Again}, and {Say} to utter.]
   To contradict; to deny; to controvert; to dispute; to forbid.
   [1913 Webster]
 
      I will give you a mouth and wisdom which all your
      adversaries shall not be able to gainsay nor resist.
                          --Luke xxi.
                          15.
   [1913 Webster]
 
      The just gods gainsay
      That any drop thou borrow'dst from thy mother,
      My sacred aunt, should by my mortal sword
      Be drained.               --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gainsay
   v 1: take exception to; "She challenged his claims" [syn:
      {challenge}, {dispute}, {gainsay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top