ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

framer

F R EY1 M ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -framer-, *framer*
English-Thai: Longdo Dictionary
framer(n ) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), R. Constitution,law

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aframerican(แอฟระเมอ' ริคัน) adj., n. Afro-American

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAMER F R EY1 M ER0
FRAMERS F R EY1 M ER0 Z
FRAMERS' F R AE1 M ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gestalter {m} | Gestalter {pl}framer | framers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレーマ[, fure-ma] (n) framer [Add to Longdo]
メインフレーマ[, meinfure-ma] (n) {comp} mainframer [Add to Longdo]
経師[きょうじ, kyouji] (n) scroll mounter; picture framer [Add to Longdo]
経師屋[きょうじや, kyoujiya] (n) scroll mounter; picture framer [Add to Longdo]
表具屋[ひょうぐや, hyouguya] (n) paperer; picture framer [Add to Longdo]
表具師[ひょうぐし, hyougushi] (n) paperer; picture framer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Framer \Fram"er\, n.
   One who frames; as, the framer of a building; the framers of
   the Constitution.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 framer
   n 1: someone who makes frames (as for pictures)
   2: someone who writes a new law or plan; "the framers of the
     Constitution"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top