ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fountain pen

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fountain pen-, *fountain pen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fountain pen[N] ปากกาหมึกซึม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fountain penn. ปากกาหมึกซึม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of these fountain pens is missing. Okay.ปากกาหมึกซึมหายไปด้ามหนึ่ง โอเค The Partners in the Divorce (2012)
Hey Shim Gun Wook, the fountain pen you gave me doesn't even work.นี่ฉันเอง ปากกที่คุณให้ฉันมามันใช้ไม่ได้แล้ว Episode #1.4 (2010)
Has anyone seen this person's fountain pen around the hotel?มีใครเห็นปากกาของเธ้บ้างไม๊ ตกอยู่แถวๆโรงแรมน่ะ? Episode #1.1 (2010)
I dropped my fountain pen then.ฉันทำปากกาตกน่ะค่ะ Episode #1.1 (2010)
I mean, who the hell writes with a fountain pen anymore?ดูสิ,ไม่มีใครที่ไหน เขียนหนังสือด้วยปากกาหมึกซึมอีกแล้ว Duplicity (2009)
A fountain pen lt's a fountain penปากกาหมึกซึม ปากกาหมึกซึมจริงๆ Always - Sunset on Third Street (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fountain penDo you have a fountain pen with you?
fountain penI have lost my new fountain pen.
fountain penIt was this fountain pen that I bought in Paris.
fountain penI've lost my fountain pen. I have to buy one tomorrow.
fountain penMy father gave me a new fountain pen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากกาหมึกซึม[N] fountain pen, Example: เดือนล้วงเอาสมุดบันทึกออกจากย่ามวางนาบบนหน้าขา จรดปลายปากกาหมึกซึมลงไปบนหน้ากระดาษ, Count unit: ด้าม, Thai definition: ปากกาที่มีไส้ใส่น้ำหมึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากกาหมึกซึม[n. exp.] (pākkā meuk seum) EN: fountain pen   FR: stylo à encre [m] ; stylo à plume [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钢笔[gāng bǐ, ㄍㄤ ㄅㄧˇ, / ] fountain pen, #24,133 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] (n) fountain pen; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fountain \Foun"tain\ (foun"t[i^]n), n. [F. fontaine, LL.
   fontana, fr. L. fons, fontis. See 2d {Fount}.]
   1. A spring of water issuing from the earth.
    [1913 Webster]
 
   2. An artificially produced jet or stream of water; also, the
    structure or works in which such a jet or stream rises or
    flows; a basin built and constantly supplied with pure
    water for drinking and other useful purposes, or for
    ornament.
    [1913 Webster]
 
   3. A reservoir or chamber to contain a liquid which can be
    conducted or drawn off as needed for use; as, the ink
    fountain in a printing press, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. The source from which anything proceeds, or from which
    anything is supplied continuously; origin; source.
    [1913 Webster]
 
       Judea, the fountain of the gospel.  --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       Author of all being,
       Fountain of light, thyself invisible. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Air fountain}. See under {Air}.
 
   {Fountain heead}, primary source; original; first principle.
    --Young.
 
   {Fountain inkstand}, an inkstand having a continual supply of
    ink, as from elevated reservoir.
 
   {Fountain lamp}, a lamp fed with oil from an elevated
    reservoir.
 
   {Fountain pen}, a pen with a reservoir in the handle which
    furnishes a supply of ink.
 
   {Fountain pump}.
    (a) A structure for a fountain, having the form of a pump.
    (b) A portable garden pump which throws a jet, for
      watering plants, etc.
 
   {Fountain shell} (Zool.), the large West Indian conch shell
    ({Strombus gigas}).
 
   {Fountain of youth}, a mythical fountain whose waters were
    fabled to have the property of renewing youth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pen \Pen\ (p[e^]n), n. [OE. penne, OF. penne, pene, F. penne,
   fr. L. penna.]
   1. A feather. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A wing. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. An instrument used for writing with ink, formerly made of
    a reed, or of the quill of a goose or other bird, but now
    also of other materials, as of steel, gold, etc. Also,
    originally, a stylus or other instrument for scratching or
    graving.
    [1913 Webster]
 
       Graven with an iron pen and lead in the rock. --Job
                          xix. 24.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: A writer, or his style; as, he has a sharp pen.
    "Those learned pens." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The internal shell of a squid.
    [1913 Webster]
 
   6. [Etymol. uncertain.] (Zool.) A female swan; -- contrasted
    with {cob}, the male swan. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Bow pen}. See {Bow-pen}.
 
   {Dotting pen}, a pen for drawing dotted lines.
 
   {Drawing pen}, or {Ruling pen}, a pen for ruling lines having
    a pair of blades between which the ink is contained.
 
   {Fountain pen}, {Geometric pen}. See under {Fountain}, and
    {Geometric}.
 
   {Music pen}, a pen having five points for drawing the five
    lines of the staff.
 
   {Pen and ink}, or {pen-and-ink}, executed or done with a pen
    and ink; as, a pen and ink sketch.
 
   {Pen feather}. A pin feather. [Obs.]
 
   {Pen name}. See under {Name}.
 
   {Sea pen} (Zool.), a pennatula. [Usually written {sea-pen}.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fountain pen
   n 1: a pen that is supplied with ink from a reservoir in its
      barrel

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top