ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forevermore

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forevermore-, *forevermore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forevermore[ADV] ชั่วนิจนิรันดร, See also: ตลอดกาล, ตลอดไป, ชั่วกาลนาน, ชั่วนิรันดร์, Syn. forever

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forevermoreadv. ชั่วนิรันดร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
would forevermore be reminded of Great Britain.จะได้จดจำว่ามันเป็น ฝีมือของอังกฤษ Episode #18.1 (2012)
* Forevermore **ชั่วนิรันดร์* Funeral (2011)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  forevermore
      adv 1: at any future time; in the future; "lead a blameless life
             evermore" [syn: {evermore}, {forevermore}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top