Search result for

followers

(38 entries)
(0.0672 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -followers-, *followers*, follower
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Followers, Passiveสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
followership (n ) การเป็นผู้ตาม ความเป็นผู้ตาม ภาวะการเป็นผู้ตาม ความสามารถในการเป็นผู้ตาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
250 million followers today.สาวก 250 ล้านคนในวันนี้... Babylon A.D. (2008)
We must ensure that all sorcerers and their followers are eradicated from this Kingdom.เราต้องทำให้แน่ใจว่าไอ้พวกพ่อมดนั่น และพวกของมันทั้งหลายถูกกำจัดหมดสิ้น ไปจากดินแดนแห่งนี้! The Curse of Cornelius Sigan (2009)
They are led by Zaire Powell or as he is better known to his followersพวกเขาถูกนำโดย Zaire Powell หรือเป็นที่รู้จักดีในหมู่สาวกของเขาในนามของ Surrogates (2009)
Had it worked, your followers in parliament would have watched unharmed as their colleagues were dying around them.ถ้ามันทำงานขึ้นผู้สนับสนุน คุณในสภาจะอยู่รอดปลอดภัยกันหมด ในขณะที่คนอื่นๆ จะล้มตายอยู่รอบตัว Sherlock Holmes (2009)
Without the Jabberwocky, my sister's followers will surely rise against me.ไม่มีแจ็บเบอร์วอคกี้ พวกที่ขึ้นอยู่กับน้องสาวข้า ก็คงจะลุกขึ้นมาต่อต้านข้าแน่ Alice in Wonderland (2010)
And in these last 25 crowded, troubled, glorious years, if there is one thing that King George has taught, it is the art of the leader who is also e brother to his followers.เอาเลย เตรียมหัวสมองไว้ให้ดี พนันว่าต้องเป็นบทละครของสก็อตต์ The King's Speech (2010)
It is simple... Raphael and his followers, they want him to rule heaven.มันง่ายๆ- ราฟาเอลและพวกของเขา The Third Man (2010)
I mean, he makes me gay and then has his followers going around telling me it's something that I chose.ฉันหมายถึง เค้าทำให้ฉันเป็นเกย์ แล้วก็ และเขาก็ได้ตามบอกกกับฉันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำในชีวิตว่า Grilled Cheesus (2010)
It's time to sign off now, but a big thank you to my loyal followers.ถึงเวลาที่ฉันจะไปแล้ว แต่ฉันขอขอบคุณเหล่าผู้ติดตาม\ที่ซื่อสัตย์ของฉันอย่างมาก Supergirl (2010)
My followers...สาวกของผม.. The Internet Is Forever (2010)
It is the quality of one's convictions that determine his success not the number of followers.คุณภาพของการกระทำต่างหากที่นำไปสู่ความสำเร็จ... ...ไม่ใช่จำนวนของผู้ช่วยเหลือ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Raphael and his followers, they want him to rule Heaven.ราฟาเอลกับสมุนของเขา ต้องการให้เขา เป็นคนปกครองสวรรค์ The French Mistake (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
followersAll his followers looked up to him as a wise and courageous man.
followersOn the religious side, the decision caused serious dissension among followers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัครพรรคพวก[N] followers, See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends, Syn. พรรคพวก, Example: หากใครเป็นคนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารและสมัครพรรคพวกมาก ก็มักมีผู้คนเข้าไปขอความช่วยเหลือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจเข้าพวกด้วย
ผู้ติดสอยห้อยตาม[N] entourage, See also: followers, retinue, attendants, company, Syn. ผู้ติดตาม, Example: กลุ่มผู้ติดสอยห้อยตามเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ หน้าตาน่ากลัวกันทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่คอยติดตามไปรับใช้ทุกแห่งหน
พรรคพวก[N] partisan, See also: followers, friends, Syn. พวก, พวกพ้อง, Example: เขาได้รับเลือกเป็นผู้แทนเพราะเขามีพรรคพวกมากในเขตที่เขาลงสมัคร, Count unit: คน, Thai definition: พวกเดียวกัน, กลุ่มเดียวกัน
ลูกศิษย์ลูกหา[N] disciples, See also: followers, Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์, Example: เขาเป็นครูที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วทุกวงการ, Thai definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนหรือผู้เยาว์วัยซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue   FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ลูกศิษย์ลูกหา[n. exp.] (lūksit lūk hā) EN: disciples ; followers   
พรรคพวก[n.] (phakphūak) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang   FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
พวก[n.] (phūak) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie   FR: groupe [m] ; association [f] ; clique [f] ; compagnie [f] ; faction [f] ; fidèles [mpl]
สมัครพรรคพวก[n.] (samakphakphūak) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends   FR: partisans [mpl] ; clique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOLLOWERS    F AA1 L OW0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
followers    (n) (f o1 l ou @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トミズム[, tomizumu] (n) (obsc) Thomism (theology of Thomas Aquinas or his followers) [Add to Longdo]
一家眷属[いっかけんぞく, ikkakenzoku] (n) one's family, relations, and followers [Add to Longdo]
一族郎党[いちぞくろうとう, ichizokuroutou] (n) one's family and followers; one's whole clan [Add to Longdo]
一門[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P) [Add to Longdo]
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.) [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
家の子郎党[いえのころうとう, ienokoroutou] (n) followers; adherents [Add to Longdo]
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies [Add to Longdo]
四部衆[しぶしゅ, shibushu] (n) (obsc) (See 四衆) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees) [Add to Longdo]
取り巻き;取巻き[とりまき, torimaki] (n) followers; hangers-on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  followers
      n 1: a group of followers or enthusiasts [syn: {following},
           {followers}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top