Search result for

fearful

(56 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fearful-, *fearful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fearful[ADJ] น่าเกรงกลัว, See also: น่ากลัว, ขี้กลัว, Syn. afraid, apprehensive, nervous, Ant. brave, courageous
fearfulness[N] ความน่ากลัว, See also: ความหวาดกลัว, Syn. cowardice, timidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fearful(เฟีย'ฟูล) adj. น่ากลัว,ซึ่งทำให้น่ากลัว,รู้สึกลัว,เต็มที่., See also: fearfully adv. ness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His father was fearful and warned Icarus to be careful.พ่อของเขาหวาดกลัว และเตือนอิคารัสให้ระวัง Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Buffet says, "when everybody else is fearful, it's time to be greedy."อย่างที่คุณบัฟเฟต์พูดว่า\ \"เวลาที่คนอื่นกลัว คือเวลาที่เราโกย\" You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
I was fearful I might injure you, sire.ข้าพระองค์กลัวว่าอาจจะทำให้ท่านบาดเจ็บ ฝ่าบาท The Once and Future Queen (2009)
- I filed a letter with our attorney explaining how I'm fearful for my safety.- ฉันได้ยื่นหนังสือกับทนายความของเรา ... อธิบายว่า ... ฉันกลัวเพื่อความปลอดภัยของฉัน Inception (2010)
"what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry?""จะกรงเล็บหรือดวงตาเจ้าราชสีห์" "ก็มิอาจหลบซ่อนความหวาดกลัว" Red Sky at Night (2010)
Yes, you're beautiful, fearful, fragile.ใช่ เธอเป็นคนสวยมาก ขี้กลัว และบอบบาง Black Swan (2010)
You are not fearful, but filled with acceptance.เธอไร้ซึ่งความกลัว แต่กลับเต็มไปด้วยความยินดี Black Swan (2010)
She's so fearful.แกหวาดกลัวมาก What Lies Ahead (2011)
The mixtures from subjects 1 through 4 were flawed, but subject 5 is more fearful.ส่วนผสมจากผู้รับการทดลอง ที่หนึ่งถึงที่สี่มีข้อบกพร่อง แต่ผู้รับการทดลองที่ห้า มีความกลัวมากกว่า Sense Memory (2011)
It was the nightingale, and not the lark, that pierced the fearful hollow of thine ear.นกไนติลเกลนี่ มิใช่ลาร์กที่เริงร้อง เสียงดังกระทบโสตอันหวาดหวั่นของเธอก้อง I Am Unicorn (2011)
Your eye. I have withheld my tender affections... fearful that they were unrequited.ข้ามักปกปิดความรักของตัวเอง เพราะกลัวว่าจะผิดหวัง Dark Shadows (2012)
I've devoted my life to arms... and we have undergone a fearful loss of noble lives and valuable property in this hateful struggle."ชีวิตผมจมจ่ออยู่กับอาวุธ เราเผชิญความสูญเสียที่น่าพรั่นพรึง สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่า Episode #1.3 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fearfulA fearful thought entered my mind.
fearfulThat was a fearful scene.
fearfulThe fearful noise astonished anyone coming for the first time.
fearfulTo make matters worse, there were signs of a fearful storm.
fearfulWhat a fearful waste of money!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีม[ADJ] dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขี้กลัว[ADJ] fearful, See also: afraid, scared, timorous, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, Ant. กล้า, Example: ถ้าพ่อแม่เข้มงวดมากเกินไป อาจทำให้เด็กเป็นคนขี้กลัวได้, Thai definition: ที่ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
สะทกสะท้าน[ADJ] fearful, See also: dreadful, frightened, Syn. กลัว, เกรงกลัว, งกงัน, หวั่นใจ, Example: ผมกับเพื่อนเดินต่อไปโดยไม่มีอาการสะทกสะท้านแต่อย่างไร
ตระหนก[ADV] frighteningly, See also: fearfully, awfully, terribly, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทั้งสองวิ่งออกไปอย่างตระหนกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น, Thai definition: อย่างมีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
น่าขนลุก[ADJ] fearful, See also: dreadful, terrible, horrible, frightening, scary, Syn. น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว, น่าหวาดกลัว, น่าขนพอง, Example: เด็กชายอดที่จะหันไปมองต้นไม้อันน่าขนลุกนั้นไม่ได้
ขวัญเสีย[V] afraid, See also: fearful, disheartened, unnerved, scared, demoralize, Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ใจหาย+G118, Example: ทหารขวัญเสียเมื่อหัวหน้าได้รับบาดเจ็บ, Thai definition: กลัวจนไม่ได้สติ
ขวัญอ่อน[V] fearful, See also: afraid, nervous, frightened, Syn. ตกใจ, ขวัญหาย, ขวัญเสีย, ขวัญบิน, Example: เขาเป็นคนพูดเสียงดังขนาดเด็กๆ ที่ขวัญอ่อนตกใจร้องไห้จ้า, Thai definition: ตกใจง่าย
แหยง[ADJ] fearful, See also: afraid, apprehensive, Syn. ขยาด, กลัว, Example: รัฐมนตรีหลายคนเกิดอาการแหยงต้องถอยเพราะคิดว่าไม่คุ้มกับเรื่องที่จะโดนขุดคุ้ย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ขลาด[adj.] (khīkhlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขวัญหาย[adj.] (khwanhāi) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful   
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; frightened   
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized   
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable
รู้สึกกลัว[adj.] (rūseuk klūa) EN: fearful ; frightened   FR: effrayé
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful ; be timid   
วิตกจริต[v.] (witokjarit) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful   

CMU English Pronouncing Dictionary
FEARFUL    F IH1 R F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fearful    (j) (f i@1 f @ l)
fearfully    (a) (f i@1 f @ l ii)
fearfulness    (n) (f i@1 f @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ängstlich; angstvoll; furchtsam {adj} | ängstlicher; angstvoller; furchtsamer | am ängstlichsten; am angstvollsten; am furchtsamstenfearful | more fearful | most fearful [Add to Longdo]
Salomonenkauz {m} [ornith.]Fearful Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously [Add to Longdo]
恐ろしい思いをする[おそろしいおもいをする, osoroshiiomoiwosuru] (exp,vs-i) to find oneself fearful; to have an awful time [Add to Longdo]
冷え冷え[ひえひえ;ひえびえ, hiehie ; hiebie] (adv,n,vs,adv-to) feeling chilly; being fearful; cold [Add to Longdo]
冷や冷や[ひやひや, hiyahiya] (adv,n,vs) feeling chilly; being fearful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, ] fearful; timid; to fear [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] fearful; respectful [Add to Longdo]
戒惧[jiè jù, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄩˋ, / ] fearful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fearful \Fear"ful\ (f[=e]r"f[.u]l), a.
   1. Full of fear, apprehension, or alarm; afraid; frightened.
    [1913 Webster]
 
       Anxious amidst all their success, and fearful amidst
       all their power.           --Bp.
                          Warburton.
    [1913 Webster]
 
   2. Inclined to fear; easily frightened; without courage;
    timid.
    [1913 Webster]
 
       What man is there that is fearful and faint-hearted?
                          --Deut. xx. 8.
    [1913 Webster]
 
   3. Indicating, or caused by, fear.
    [1913 Webster]
 
       Cold fearful drops stand on my trembling flesh.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Inspiring fear or awe; exciting apprehension or terror;
    terrible; frightful; dreadful.
    [1913 Webster]
 
       This glorious and fearful name, The Lord thy God.
                          --Deut.
                          xxviii. 58.
    [1913 Webster]
 
       Death is a fearful thing.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In dreams they fearful precipices tread. --Dryden.
 
   Syn: Apprehensive; afraid; timid; timorous; horrible;
     distressing; shocking; frightful; dreadful; awful.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fearful
   adj 1: experiencing or showing fear; "a fearful glance";
       "fearful of criticism"
   2: causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an awful
     risk"; "dire news"; "a career or vengeance so direful that
     London was shocked"; "the dread presence of the headmaster";
     "polio is no longer the dreaded disease it once was"; "a
     dreadful storm"; "a fearful howling"; "horrendous explosions
     shook the city"; "a terrible curse" [syn: {awful}, {dire},
     {direful}, {dread(a)}, {dreaded}, {dreadful}, {fearful},
     {fearsome}, {frightening}, {horrendous}, {horrific},
     {terrible}]
   3: lacking courage; ignobly timid and faint-hearted; "cowardly
     dogs, ye will not aid me then"- P.B.Shelley [syn: {cowardly},
     {fearful}] [ant: {brave}, {courageous}]
   4: extremely distressing; "fearful slum conditions"; "a
     frightful mistake" [syn: {fearful}, {frightful}]
   5: timid by nature or revealing timidity; "timorous little
     mouse"; "in a timorous tone"; "cast fearful glances at the
     large dog" [syn: {fearful}, {timorous}, {trepid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top