Search result for

espars

(58 entries)
(1.2458 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -espars-, *espars*, espar
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา espars มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *espars*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esparto[N] ต้นหญ้าที่ใบยาวหยาบ ของทวีปยุโรปและทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ซึ่งสามารถนำมาใช้ทำกระดาษ เชือกหรือเสื่อได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Desparate to build a Republic supply base in the system of Toydaria,ด้วยปรารถนาจะตั้งฐานส่งกำลังบำรุงของสหพันธรัฐ\ ในระบบดวงดาวทอยดาเรีย Ambush (2008)
Is it Raul Esparza?ใช่ Raul Esparza มั้ย? Sadie Hawkins (2013)
No kopecks put aside?Hast du nichts gespart? Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Yes, I saved it while living with you, with the presents you gave me.- Ich habe es bei Ihnen gespart. Von deinen Geschenken, Charles. Premier mai (1958)
Ah, let's see. Deposits. Deposits.Mal sehen, was wir noch gespart haben. Design for Loving (1958)
I've got plenty of money now.Ich habe genug Geld gespart. The Right Kind of House (1958)
This is 6,000 riksdaler that grandmother has collected through the years and tucked away.Das sind 6OOO Reichstaler... die Großmutter im Laufe der Jahre zusammengespart hat. The Magician (1958)
Look, I got $400 insurance money saved up.Ich habe 400 Dollar Versicherungsgeld gespart. The Defiant Ones (1958)
A prince of love In every wayEin echter Held auf dem Liebesparkett. Gigi (1958)
I got me some money. I got a belly.Ich hab gespart. The Left Handed Gun (1958)
It took them years to save it, and now... and now it's gone.Sie haben jahrelang gespart und nun... und nun ist es fort. Man of the West (1958)
You must have used all of your sugar rations for weeks.Sie müssen dafür wochenlang Zuckerrationen gespart haben. The Diary of Anne Frank (1959)
- I saved my appetite for today.Ich habe mir den Hunger aufgespart. Leda (1959)
You just saved yourself 10,000 francs.Du hast dir gerade 10.000 Francs gespart. Can-Can (1960)
I've saved and scraped for years.Ich habe Jahre lang alles zusammengekratzt und gespart. Seven Thieves (1960)
But we saved money.Aber wir haben Geld gespart. The Sun's Burial (1960)
We'd have gained a lot of time if dad had decided that straight away!Wir hätten viel Zeit gespart, wenn Papa das gleich gesagt hätte! Through a Glass Darkly (1961)
Now, i'll bet you... i'll bet you this $20 gold piece it took me 20 weeks to save that you won't do what i just said.Ich wette mit dir, um dieses Goldstück, für das ich 20 Wochen gespart habe, dass du das nicht machen wirst, was ich gerade gesagt habe. The Grave (1961)
And with what? I got a little saved up.- Ich habe ein bisschen gespart. The Prime Mover (1961)
That was a timesaver.Das hat wirklich Zeit gespart. Carry on Cruising (1962)
The whole world's on credit and I'm going with a man who won't get married till he can pay for it in cash.Was hab ich nur getan? Alle leben auf Kredit! Nur mein Freund will erst heiraten, wenn er alles gespart hat. That Touch of Mink (1962)
Hecky, I've a story saved up for you.Ich hab' mir was für dich aufgespart. Two for the Seesaw (1962)
A dollar a week was put aside for my education. A dollar a week out of a motorman's pay.Ein Dollar pro Woche wurde für meine Ausbildung gespart, vom Gehalt eines Schaffners. The Cardinal (1963)
We were saving up to get married.Wir hatten gespart, um zu heiraten. The Servant (1963)
I've got five sovereigns saved up.Ich habe fünf Sovereigns gespart. Carry On Jack (1964)
She saved that salami for three months.Sie hat die Salami 3 Monate lang aufgespart. Doctor Zhivago (1965)
I was stretching my fuel, sir.Ich habe Treibstoff gespart, Sir. In Harm's Way (1965)
I could have saved time and liquor by doing this in my office, but it needs a little ceremony.In meinem Büro hätte ich sicher Zeit und Alkohol gespart, aber es sollte schon etwas feierlich sein. In Harm's Way (1965)
Grandpa, if you'd taken your shots when I told you to, you could have saved us $400.Grandpa, hättest du die Impfung gemacht, wie ich es dir sagte hättest du uns 400 Dollar gespart. Far Out Munsters (1965)
Thank you. You saved me 10 cents.Dadurch hab ich 10 Cent gespart. Herman Munster, Shutterbug (1965)
But I at least saved you a full fare... by flying back under my own power!Entschuldige, aber wir haben ein Ticket gespart, weil ich aus eigener Kraft zurückgeflogen bin. Love Comes to Mockingbird Heights (1965)
If he hadn't turned up, we would have saved £20,000.Wenn er nicht gekommen wäre, hätten wir £ 20.000 gespart. Funeral in Berlin (1966)
They saved me for you.Sie haben mich für dich aufgespart. Nevada Smith (1966)
Well, at least he saved us a trip.Zumindest hat er uns eine Fahrt gespart. Countdown for Paula (1967)
I might have saved you the trip.- sich den Weg gespart hätten. Two Nazis for the Price of One (1967)
If I told you once, I told you a hundred times that I won that matching' quarters and halves. lt took me three years!Ich hab Ihnen schon hundertmal gesagt, das Geld habe ich gespart. Es hat drei Jahre gedauert! In the Heat of the Night (1967)
Money, for instance. I've put away every cent I could get my hands on.Warum ich jeden Cent, den ich bekommen konnte, gespart habe. Valley of the Dolls (1967)
I worked, I've saved, and now I would like to taste freedom.Ich habe gearbeitet und gespart und nun möchte ich die Freiheit genießen. The Bank (1967)
You wouldn't have saved a great deal, perhaps ten percent.Da hätte man nicht viel gespart. Vielleicht 10%. Color the Luftwaffe Red (1968)
I assure you, General Burkhalter, I shall never have any party... Achtung!Ich versichere Ihnen, General Burkhalter, ich feiere keine Partys mehr bis zur Siegesparty. Will the Blue Baron Strike Again? (1968)
Ten years of scrimping and saving.10 Jahre Gespartes! Very Happy Alexander (1968)
- See how much money I've saved.- Soviel habe ich schon gespart. Nanami: The Inferno of First Love (1968)
So he saved up and went to India but when he got there, nobody knewAlso geht er nach Indien, nachdem er jahrelang gespart hat. Er fragt überall rum, aber niemand weiß Bescheid. Les Biches (1968)
Look, you must have saved a few coins.Du hast doch sicher ein paar Münzen gespart. Blackbeard's Ghost (1968)
I had those few dollars saved.Ich hatte ein paar Dollar gespart. The Detective (1968)
We saved $8.50 in pennies.Wir haben $8,5 in Pfennigen gespart. The Odd Couple (1968)
I didn't skimp on it.Ich habe an nichts gespart. The Swimmer (1968)
- A penny saved is a penny earned.Ein Penny gespart, ist ein Penny verdient. Where Were You When the Lights Went Out? (1968)
I've saved a little money.Ich habe etwas Geld gespart. Pirosmani (1969)
Oh. I do have savings of my own.Ich habe mir etwas Geld gespart. What Ever Happened to Aunt Alice? (1969)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESPARZA    EH0 S P AA1 R Z AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
gespartes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินสะสม, เงินออมทรัพย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufsparen; sparen | aufsparend; sparend | aufgespart; gespartto save | saving | saved [Add to Longdo]
knausern (mit); sparen (an) | knausernd; sparend | geknausert; gespart | knausert; spart | knauserte; sparteto skimp (on) | skimping | skimped | skimps | skimped [Add to Longdo]
Ein ausgegebener Pfennig ist oft nützlicher als ein gesparter.A penny is sometimes better spent than spared. [Add to Longdo]
Wahnesparadiesvogel {m} [ornith.]Wahnes' Parotia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top