Search result for

ersparen

(56 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ersparen-, *ersparen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ersparen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ersparen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We save the Queen a pointless journey, and there are three Scottish by-elecctions coming up soon.Der Queen ersparen wir eine sinnlose Reise. Und drei Nachwahlen sind demnächst da oben fällig. Da geht es um Zehntelprozente. The Official Visit (1980)
I know all this, my sister, and I tell it you to spare you the trouble of saying it to me for my love will not let me listen to anything and I pray you to spare me your remonstrances.Das alles sage ich, um dir die Mühe zu ersparen, es zu sagen, denn meine Liebe will nichts hören. Also verschone mich mit Gegenvorstellungen. The Miser (1980)
- Miss Blake... you're gonna save me a lot of trouble by finding... this "Ted from out of town"... and getting him in town and downtown and in here... to sign his statement as to exactly what he saw and when.Miss Blake. Sie ersparen mir eine Menge Ärger, wenn Sie Ted von außerhalb finden und ihn in die Stadt und zu mir bringen, damit er uns erzählen kann, was er wann genau gesehen hat. Dressed to Kill (1980)
Interesting, isn't it?Die kurzen Wege ersparen uns viele Unkosten. Contamination (1980)
But I, uh, would appreciate it if you could skip that feeble joke about the best exercises:Aber ich möchte Sie bitten, mir Ihre Witzchen zu ersparen, was die beste Therapie angeht, The Heartache (1981)
- To protect their farmers from competition.Weil sie ihren ineffizienten Bauern den Wettbewerb ersparen wollten. The Devil You Know (1981)
If Hacker decides to turn down Brussels, it would be easier to keep Corbett away from your department.Ja, wenn Hacker sich entschließt, Brüssel abzulehnen, wird es einfacher sein, Ihrem Ministerium diesen Corbett zu ersparenThe Devil You Know (1981)
Mr. Winkel, this isn't a live broadcast... and I don't give a shit about your witty answers.Herr Winkel, das ist keine Live-Sendung und Sie können sich ihre Witze ersparenMan of Iron (1981)
I don't want that for you, boy.Das will ich dir ersparen, mein Junge. The Funhouse (1981)
I don't want that for you!Das will ich dir ersparenThe Funhouse (1981)
I know we agreed about you having a lover but I did it because of you, to save you pain.Dass du einen Geliebten haben darfst war ausgemacht. Ich habe ihn deinetwegen weggeschickt, um dir Kummer zu ersparenLady Chatterley's Lover (1981)
Save that boy any pain.Ersparen Sie diesem Jungen Kummer. Private Lessons (1981)
Oh, could he but spare himself this enforced proclamation!O könnt er die erzwungne Kunde sich ersparenLohengrin (1982)
And are you armed, or do I have to embarrass both of us by a frisk?-Soll es auch. Bist du bewaffnet? Kann ich uns beiden das Filzen ersparenA Plush Ride (1982)
Please, M. Quentin, spare me that kind of comment.Ich bitte Sie, ersparen Sie mir solche Bemerkungen. All Fired Up (1982)
At least let me spare you that horror.Lass mich dir diesen Horror ersparenCat People (1982)
Could you not spare us both?Kannst du uns beiden diese unangenehme Prozedur nicht ersparenFanny and Alexander (1982)
And I will save the court's time my lord, by stating under oath that, to this day I believe noncooperation with evil is a duty and that British rule of India is evil.Und ich möchte dem Gericht Zeit ersparen wenn ich beeide, dass ich der Ansicht bin dass es unsere Pflicht ist, sich dem Übel zu verweigern und dass die britische Regierung dieses Übel ist. Gandhi (1982)
Please, that's enough.- Ersparen Sie mir das. Une Chambre en Ville (1982)
Because that certainly would save the Commonwealth a lot of time and bother.Denn das würde dem Staat Zeit und Ärger ersparenThe Verdict (1982)
I won't press charges. You two could be in deep trouble, but I will not press charges.Ich würde keine Anzeige erstatten und Ihnen beiden damit große Schwierigkeiten ersparenThe King of Comedy (1982)
-Spare us.- Ersparen Sie uns das. The Taxicab Wars (1983)
Well, at least it saved us the cost of an autopsy.Zumindest ersparen wir uns die Kosten für eine Autopsie. Scene Steelers (1983)
We're merely saving him the bother of answering the door.Wir ersparen ihm nur, die Tür öffnen zu müssen. Sting of Steele (1983)
We'd spare the Republic a lot of trouble if we sent Danton to the guillotine right now.Wir würden der Republik vieles ersparen, wenn wir Danton gleich guillotinierten. Danton (1983)
Neptune will save us the trouble of an execution.Ein Sturm würde uns die Mühe ersparen, sie hinzurichten. The Island of the Bloody Plantation (1983)
- I wanted to spare you the anguish.- Ich wollte dir Kummer ersparenConrad: The Factory-Made Boy (1983)
How can you spare me anguish if you lie?Wie kannst du mir Kummer ersparen, wenn du lügst? Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
Kitty, are you telling me that just to prevent my anguish?Du, Kitty, sagst du's nur, um mir Kummer zu ersparenConrad: The Factory-Made Boy (1983)
With your wisdom, I'm sure we can work out an arrangement... which will be mutually beneficial... and enable us to avoid any unpleasant confrontation.Aufgrund Eurer Weisheit können wir sicher ein Abkommen treffen... welches für uns beide vorteilhaft sein wird... und uns unangenehme Auseinandersetzungen ersparen kann. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
This way, Rome is saved and we save our army.Auf diese Art wird es vor der Zerstörung bewahrt und wir ersparen uns Verluste. The Scarlet and the Black (1983)
I'm trying to save you ten miles of misery.Ich versuche, dir viel Zeit im Elend zu ersparenPure-Dee Poison (1984)
Cut the tap dance, Denise.- Ersparen Sie mir den Käse. Halloween Knight (1984)
We'll all get well if you can lock up Ruiz.Ersparen Sie mir die Untertreibung. Glades (1984)
Oh. Spare me the recipe.Ersparen Sie mir die Küchentipps! High Flying Steele (1984)
They can save us some work.Die können uns Arbeit ersparenFearless Dotty (1984)
Do you think next time you could spare me the cloak-and-dagger act?Ersparen Sie mir nächstes Mal bitte diese Mantel-und-Degen-Posse. Dreamscape (1984)
If you tell me where he is, you can spare him a public scandal.Wo kann ich ihn finden? Ersparen Sie ihm einen Skandal. Polar (1984)
I don't want to get burned.Ich will dir nur eine Abreibung ersparenPolar (1984)
Should I waste myself and spare the agony?Soll ich mich umbringen, mir die Qual ersparenSixteen Candles (1984)
And I've taken enough abuse for one day.Ich werde mir seine Beschimpfungen ersparen. Es ist völlig sinnlos. Combat Shock (1984)
I can't help feeling I should have foreseen the possibility.Ich kann mir den Vorwurf nicht ersparen. Ich hätte es voraussehen müssen. KITTnap (1985)
Spare me!Ersparen Sie mir das! Knight Racer (1985)
We're all familiar with the horrible death it causes.Ersparen Sie uns das. Knight Sting (1985)
Kindly remove yourself to the betting window... and spare me your superstitious prattle.Und nun ersparen Sie mir Ihre Gegenwart und begeben sich zurück zum Wettschalter. Knight by a Nose (1985)
Hang on! That plane saw us!Ich kann's Ihnen nicht ersparen, das Flugzeug hat uns gesehen. The Gauntlet (1985)
Spare me the violins.Ersparen Sie mir die Geigen. Corn Fed Steele (1985)
Spare me the 'How could you, Margaret? ' speech.Ersparen Sie mir die "Wie konnten Sie nur, Margaret?" Spiderweb (1985)
Listen, I don't need this shit.Hören Sie, ersparen Sie mir diesen Mist! Into the Night (1985)
She called me for a short-term loan, a big one, but, uh, I didn't need the headache.Sie rief mich wegen eines kurzfristigen Kredites an, eines großen. Das wollte ich mir ersparenInto the Night (1985)

German-Thai: Longdo Dictionary
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| เก็บเงินเพื่อการออมทรัพย์ เช่น Ich kann mir monatlich 1000 Baht ersparen. ฉันสามารถเก็บเงินได้หนึ่งพันบาทต่อเดือน
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(jdm. etw.) ersparen; (jdn.) verschonento spare [Add to Longdo]
Ich werde Ihnen die Einzelheiten ersparen.I won't trouble you with the details. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top