ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equipage

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equipage-, *equipage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equipage[N] เครื่องมือและเสบียงที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง (โดยเฉพาะในการเดินทัพหรือเดินทางไปทางเรือ), Syn. equipment
equipage[N] รถม้าที่มีอุปกรณ์ครบครันทั้งม้าและคนขับ ซึ่งมักจะเป็นรถม้าที่หรูหรา, Syn. carriage

English-Thai: Nontri Dictionary
equipage(n) รถม้า,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประกอบ,เครื่องมือเครื่องใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนพนักงาน[n. exp.] (jamnūan phanakngān) FR: nombre d'employés [m] ; nombre de membres d'équipage [m]
ลูกเรือ[n.] (lūkreūa) EN: sailor ; crew ; crewman ; cabin crew ; staff   FR: marin [m] ; matelot [m] ; membre d'équipage [m] ; équipage [m]
พนักงาน[n.] (phanakngān) EN: employee ; worker ; official ; person in charge ; staff ; civil servant   FR: employé [m] ; employée [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; responaible [m, f] ; préposé [m] ; préposée [f] ; staff [m] ; membre d'équipage [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equipage    (n) ˈɛkwɪpɪʤ (e1 k w i p i jh)
equipages    (n) ˈɛkwɪpɪʤɪz (e1 k w i p i jh i z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equipage \Eq"ui*page\ (?; 48), n. [F. ['e]quipage, fr.
   ['e]quiper. See {Equip}.]
   1. Furniture or outfit, whether useful or ornamental;
    especially, the furniture and supplies of a vessel,
    fitting her for a voyage or for warlike purposes, or the
    furniture and necessaries of an army, a body of troops, or
    a single soldier, including whatever is necessary for
    efficient service; equipments; accouterments; habiliments;
    attire.
    [1913 Webster]
 
       Did their exercises on horseback with noble
       equipage.               --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       First strip off all her equipage of Pride. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Retinue; train; suite. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. A carriage of state or of pleasure with all that
    accompanies it, as horses, liveried servants, etc., a
    showy turn-out.
    [1913 Webster]
 
       The rumbling equipages of fashion . . . were unknown
       in the settlement of New Amsterdam.  --W. Irving.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equipage
   n 1: equipment and supplies of a military force [syn:
      {materiel}, {equipage}]
   2: a vehicle with wheels drawn by one or more horses [syn:
     {carriage}, {equipage}, {rig}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 equipage /ekwipaʒə/
  carriage; coach

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top