ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equidistance

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equidistance-, *equidistance*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา equidistance มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *equidistance*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equidistance[N] ซึ่งมีระยะห่างจากสถานที่ 2 แห่งหรือมากกว่าเป็นระยะทางเท่ากัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equidistancen. ระยะทางที่เท่ากัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gleiche Entfernungequidistance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Equidistance \E`qui*dis"tance\, n.
     Equal distance.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top