ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enthuse

IH0 N TH UW1 Z   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthuse-, *enthuse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthuse[VT] ทำให้กระตือรือร้น, Syn. excite, inspire
enthuse[VI] มีความกระตือรือร้น, See also: กระตือรือร้น, Syn. excite, inspire
enthuse over[PHRV] ทำให้เกิดศรัทธาอย่างใหญ่หลวงต่อ
enthuse about[PHRV] ทำให้เกิดศรัทธาอย่างใหญ่หลวงต่อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุลีกุจอ[V] enthuse, See also: hurry, haste, make haste, be energetic, eager, Syn. กระวีกระวาด, รีบ, ขมีขมัน, Ant. เฉื่อยชา, Example: ประทุมกุลีกุจอช่วยแม่นวดแป้งขนมจีนเหมือนไม่มีเรื่องขุ่นเคืองใดๆ, Thai definition: ช่วยจัดช่วยทำอย่างเอาจริงเอาจัง

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTHUSE IH0 N TH UW1 Z
ENTHUSED IH0 N TH UW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthuse (v) ˈɪnθjˈuːz (i1 n th y uu1 z)
enthused (v) ˈɪnθjˈuːzd (i1 n th y uu1 z d)
enthuses (v) ˈɪnθjˈuːzɪz (i1 n th y uu1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
身が入る[みがはいる, migahairu] (exp,v5r) to make one's best effort; to be enthused; to put your back into it [Add to Longdo]
息巻く[いきまく, ikimaku] (v5k,vi) (1) to rage; to storm (at); to be furious; (2) to enthuse; to speak passionately; to get worked up; to galvanize [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enthuse \En*thuse"\, v. t. & i.
   To make or become enthusiastic. [Slang]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enthuse
   v 1: cause to feel enthusiasm
   2: utter with enthusiasm

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top