ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enslavement

EH0 N S L EY1 V M AH0 N T   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enslavement-, *enslavement*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This, sir? It is a mark of the house-elf's enslavement.นี่หรือครับ เครื่องหมายการเป็นทาส ของเอลฟ์ประจำบ้าน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Enslavement Agreement En... sla... vement?ข้อตกลงการเป็นทาส / เป็นทาสเหรอ ? 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Enslavement agreement? I, slave KANG Ha-young...ข้อตกลงการเป็นทาส / ทาส คัง ฮา-ยัง 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Enslavement agreement?ข้อตกลงการเป็นทาสเหรอ ? 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
- I am returning to Trinidad... to liberate my brothers and sisters from the enslavement of the British colonialists.- ผมกำลังจะกลับไปตรินิแดด... เพื่อปลดเปลื้องพี่น้องของผมให้เป็นอิสระ จากการตกเป็นทาส ของการล่าอาณานิคมของอังกฤษ The Bank Job (2008)
It means if you knowingly lied on the public record that you were subject to a period of enslavement.จะนำมาซึ่งความเป็นทาสตราบนานเท่านาน คุณต้องการจะสื่ออะไรเนี่ย? / ฉันไม่ได้สื่ออะไรทั้งนั้น Saw 3D: The Final Chapter (2010)
And its enslavement.และการถูกจองจำ Guadalcanal/Leckie (2010)
--when your code of silence finally gives way... ,..to fear of trafficking in cigarettes to prevent sexual enslavement I just want you to know that it's gonna be me who tells you to go fuck yourself....and if l lose you, I will regret that for the rest of my life. Just wait for me. FERGIE: The Town (2010)
Mass murder, enslavement...เชือดไก่ให้ลิงดู \ ให้เป็นทาสซะ.. Going Dutch (2011)
From enslavement.จากการเป็นทาส Pilot (2013)
We have witnesses, documents, letters, and official records to bring to your attention and to verify our claims of your systematic abuse and enslavement of the Congolese people.เรามีพยานบุคคลเอกสารจดหมาย และบันทึกอย่างเป็นทางการ ตามที่แจ้งมาให้ทราบ และเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหา ในนโยบายที่ข่มเหง และจับประชาชนคองโกเป็นทาส The Legend of Tarzan (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENSLAVEMENT    EH0 N S L EY1 V M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enslavement    (n) ˈɪnslˈɛɪvmənt (i1 n s l ei1 v m @ n t)
enslavements    (n) ˈɪnslˈɛɪvmənts (i1 n s l ei1 v m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versklavung {f} | Versklavungen {pl}enslavement | enslavements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
使役[しえき, shieki] (n,vs) (1) employing; using; setting to work; enslavement; (n) (2) {ling} causative (verb, etc.) [Add to Longdo]
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 奴豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 奴凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 奴頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enslavement \En*slave"ment\, n.
   The act of reducing to slavery; state of being enslaved;
   bondage; servitude.
   [1913 Webster]
 
      A fresh enslavement to their enemies.  --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enslavement
   n 1: the state of being a slave; "So every bondman in his own
      hand bears the power to cancel his captivity"--Shakespeare
      [syn: {enslavement}, {captivity}]
   2: the act of making slaves of your captives

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top