Search result for

doubtful

(67 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doubtful-, *doubtful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doubtful[ADJ] สงสัย, See also: เคลือบแคลงใจ, Syn. dubious, indefinite, Ant. definite, certain
doubtfully[ADV] อย่างสงสัย, See also: อย่างไม่แน่ใจ, อย่างคลางแคลงใจ, Syn. dubiously
doubtfulness[N] ความสงสัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely

English-Thai: Nontri Dictionary
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doubtful accountsหนี้สงสัยจะสูญ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He probably feels that it's doubtful that his mother will be overly impressed with his dating a woman whose most significant achievement is memorizing the Cheesecake Factory menu.เขาอาจรู้สึกไม่แน่ใจ ว่าแม่เขาจะประทับใจ ที่เขาเดทผู้หญิงที่ความสำเร็จสูงสุด The Maternal Congruence (2009)
Even then victory is doubtful.ถ้าอย่างนั้น ชัยชนะก็คงจะน่าสงสัยทีเีดียว Shadow Games (2010)
Doubtful.น่าสงสัย Mark of the Brotherhood (2010)
But even if she agrees to the four, which is doubtful,แต่ถ้าเธอตกลงแลกทั้ง 4 คน, นั่นจะทำให้เกิดความสงสัย Incursion: Part 1 (2010)
I am doubtful.ฉันขี้สงสัย The Parts in the Sum of the Whole (2010)
It's doubtful he'll live.ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีชีวิตรอดไหม I See You (2010)
Doubtful. Klaus doesn't want to be pointed out.คุณรู้รหัสผ่านคอมพิวเตอร์ของสเลเตอร์หรือเปล่า? The Sacrifice (2010)
It's likely these women would help a stranger but doubtful that they'd let him upstairs.มันเป็นไปได้ที่ผู้หญิงเหล่านี้ จะช่วยเหลือคนแปลกหน้า แต่น่าสงสัยที่ว่า พวกเขาปล่อยให้เขาขึ้นไปบนบ้าน Safe Haven (2010)
Because of Seo Eun Young's stubbornness, it's doubtful that the wedding will be stopped.เพราะความโง่ของซอ อึนยอง ฉันสงสัยว่างานแต่งพรุ่งนี้คงล่ม Episode #1.17 (2010)
It's doubtful he'll live.ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีชีวิตรอดไหม Hermanos (2011)
That's doubtful.ก็น่าสงสัยอยู่ Today I Do (2011)
If this is her blood, I find it highly doubtful that she could have survived.ถ้าเป็นเลือดของเธอ ผมพบว่าเสียมาก เธอจะสามารถ มีชีวิตรอด Ua Lawe Wale (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doubtfulHe was doubtful about which way to take.
doubtfulI am doubtful of his career.
doubtfulI am doubtful of his success.
doubtfulI am doubtful whether he will come.
doubtfulI'm doubtful about what I ought to do.
doubtfulI think it doubtful whether he understood my explanation.
doubtfulI think it doubtful whether he will keep his word.
doubtfulI thought it doubtful whether he would come or not.
doubtfulIt is doubtful if we can get the engine working.
doubtfulIt is doubtful whether he did his homework by himself.
doubtfulIt is doubtful whether he is telling the truth.
doubtfulIt is doubtful whether her song will become popular.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาใจ[ADJ] doubtful, See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกโรงเปิดแถลงข่าว เคลียร์ปัญหาคาใจให้สิ้นซาก, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
หวาดระแวง[ADV] suspiciously, See also: doubtfully, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: ทุกคนเห็นผมเป็นตัวประหลาด สายตาของพวกเขามองดูผมอย่างหวาดระแวง, Thai definition: หวั่นเกรงสงสัย
พิรุธ[ADJ] suspicious, See also: doubtful, dubious, Example: มีหลายอย่างในเนื้อหาของจดหมายลูกโซ่ ที่ส่อไปในทางพิรุธ และแอบแฝงด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่มีอาการน่าสงสัย
วิมัติ[N] doubtfulness, See also: suspicion, Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความแคลงใจ, ความฉงน, ความกังขา, ความสนเท่ห์, Notes: (บาลี)
น่าสงสัย[ADJ] suspicious, See also: doubtful, questionable, Syn. น่ากังขา, น่าแคลงใจ, Ant. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ, Example: ตำรวจพบหลักฐานที่น่าสงสัยหลายชิ้น, Thai definition: ไม่น่าไว้วางใจ
กำกวม[ADJ] ambiguous, See also: doubtful, vague, unclear, obscure, dubious, equivocal, Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย, Ant. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, Example: เขาชอบพูดประโยคกำกวมทำให้ผมมักจะเข้าใจผิด, Thai definition: มีความหมายหลายนัย
ความข้องใจ[N] doubtfulness, See also: mistrust, suspicion, uncertainty, Syn. ความสงสัย, ความแคลงใจ, ความสนเท่ห์, ความกังขา, Example: ผมหมดความข้องใจในเรื่องความบริสุทธิ์ของเธอแล้ว
ความสงสัย[N] doubtfulness, See also: questionableness, Syn. ความข้องใจ, ความกังขา, Example: เรื่องที่พูดคุยกันวันนั้นทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความสงสัย ยังไม่มีข้อมูลหลักฐานชัดเจน
น่ากลัว[ADV] perhaps, See also: doubtfully, suspiciously, conceivably, possibly, reasonably, Syn. สงสัย, บางที, เห็นที, Example: น่ากลัวเขาจะแพ้หล่อนเสียแล้ว
ความเคลือบแคลง[N] doubtfulness, See also: unclearness, ambiguity, Syn. ความคลุมเครือ, ความสงสัย, ความสงสัยเคลือบแคลง, Ant. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, ความกระจ่าง, Example: การลาออกในครั้งนี้ของเขาย่อมอยู่ในความเคลือบแคลงสงสัยของใครต่อใครหลายคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ[n. exp.] (khā pheūa nī songsai ja sūn) EN: allowance for doubtful accounts   
ขี้ระแวง[adj.] (khīrawaēng) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful   FR: soupçonneux ; suspicieux
ขี้สงสัย[adj.] (khīsongsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical   FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
ความสงสัย[n.] (khwām songsai) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion   FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
กริ่ง[v.] (kring) EN: be suspicious of ; suspect ; be doubtful   FR: suspecter
น่าสังเกต[adj.] (nāsangkēt) EN: noticeable ; spectacular ; doubtful   FR: marquant ; remarquable ; notable
น่าสงสัย[adj.] (nāsongsai) EN: ambiguous ; doubtful ; suspicious-looking ; doubtable ; suspicious   FR: douteux ; suspect ; ambigu
หนี้สงสัยจะสูญ[n. exp.] (nī songsai ja sūn) EN: doubtful accounts   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOUBTFUL    D AW1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doubtful    (j) (d au1 t f u l)
doubtfully    (a) (d au1 t f u l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fraglich; zweifelhaft {adj} | fraglicher; zweifelhafter | am fraglichsten; am zweifelhaftestendoubtful | more doubtful | most doubtful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
怪しげ[あやしげ, ayashige] (adj-na,n) questionable; doubtful; suspicious [Add to Longdo]
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
危ぶむ[あやぶむ, ayabumu] (v5m) to fear; to have misgivings; to be doubtful; to mistrust; (P) [Add to Longdo]
疑わしい[うたがわしい, utagawashii] (adj-i) doubtful; questionable; uncertain; disputable; suspicious; (P) [Add to Longdo]
疑点[ぎてん, giten] (n) doubtful point [Add to Longdo]
疑問が残る[ぎもんがのこる, gimonganokoru] (exp,v5r) there are still some doubtful points [Add to Longdo]
小首を傾げる;小首をかしげる[こくびをかしげる, kokubiwokashigeru] (exp,v1) to bend one's head slightly to one side; to look slightly doubtful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǐ, ㄋㄧˇ, ] doubtful; suspicious; variant of 拟; to emulate; to imitate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doubtful \Doubt"ful\, a.
   1. Not settled in opinion; undetermined; wavering; hesitating
    in belief; also used, metaphorically, of the body when its
    action is affected by such a state of mind; as, we are
    doubtful of a fact, or of the propriety of a measure.
    [1913 Webster]
 
       Methinks I should know you, and know this man;
       Yet I am doubtful.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       With doubtful feet and wavering resolution.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Admitting of doubt; not obvious, clear, or certain;
    questionable; not decided; not easy to be defined,
    classed, or named; as, a doubtful case, hue, claim, title,
    species, and the like.
    [1913 Webster]
 
       Beauty is but a vain and doubtful good. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Is it a great cruelty to expel from our abode the
       enemy of our peace, or even the doubtful friend [i.
       e., one as to whose sincerity there may be doubts]?
                          --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   3. Characterized by ambiguity; dubious; as, a doubtful
    expression; a doubtful phrase.
    [1913 Webster]
 
   4. Of uncertain issue or event.
    [1913 Webster]
 
       We . . . have sustained one day in doubtful fight.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The strife between the two principles had been long,
       fierce, and doubtful.         --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. Fearful; apprehensive; suspicious. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I am doubtful that you have been conjunct
       And bosomed with her.         --Shak.
 
   Syn: Wavering; vacillating; hesitating; undetermined;
     distrustful; dubious; uncertain; equivocal; ambiguous;
     problematical; questionable.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doubtful
   adj 1: open to doubt or suspicion; "the candidate's doubtful
       past"; "he has a dubious record indeed"; "what one found
       uncertain the other found dubious or downright false";
       "it was more than dubitable whether the friend was as
       influential as she thought"- Karen Horney [syn:
       {doubtful}, {dubious}, {dubitable}, {in question(p)}]
   2: fraught with uncertainty or doubt; "they were doubtful that
     the cord would hold"; "it was doubtful whether she would be
     admitted"; "dubious about agreeing to go" [syn: {doubtful},
     {dubious}]
   3: unsettled in mind or opinion; "drew a few tentative
     conclusions" [syn: {doubtful}, {tentative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top