ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doter

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doter-, *doter*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ประโยชน์[v. exp.] (hai prayōt) FR: doter ; gratifier

Japanese-English: EDICT Dictionary
プリペイドテレフォンカード[, puripeidoterefonka-do] (n) {comp} prepaid telephone card [Add to Longdo]
褞袍[どてら, dotera] (n) padded kimono [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doter \Dot"er\, n.
   1. One who dotes; a man whose understanding is enfeebled by
    age; a dotard. --Burton.
    [1913 Webster]
 
   2. One excessively fond, or weak in love. --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top