ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detracting

D IH0 T R AE1 K T IH0 NG   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detracting-, *detracting*, detract
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา detracting มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *detracting*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detract[VT] ทำให้เบี่ยนเบน, See also: ทำให้หันเห
detract[VI] ลดค่า, See also: ลดความสำคัญ, เสื่อมเสีย, Syn. degrade, derograte, Ant. appreciate
detractor[N] ผู้กล่าวร้าย
detraction[N] การลดค่า, See also: การลดความสำคัญ, การเสื่อมเสีย, Ant. compliment, praise
detract from[PHRV] ทำให้ลดลง (คุณค่า, ความสำคัญ, ผลกระทบ), Syn. take away from, take from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detract(ดิแทรคทฺ') vt.,vi. หันเห,เคลื่อนย้าย,เอาออก,เลิกล้ม,ทำลาย,ลดค่า, See also: detractingly adv. detractor n.
detraction(ดิแทรค'เชิน) n. การหันเห,การเคลื่อนย้าย,การเอาออก,การลดต่ำ,การทำให้เสื่อมเกียรติ., See also: detractive adj. ดูdetraction

English-Thai: Nontri Dictionary
detract(vi) ลดค่า,เอาออก
detract(vt) ยั่วยุ,หันเห,เลิกล้ม,ทำลาย,เคลื่อนย้าย
detraction(n) การเคลื่อนย้าย,การเลิกล้ม,การหันเห,การลดค่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now I realize that this may be a disappointment to you but I would ask you to remember that it is just a measurement and in no way should detract from the beauty of, or indeed your affection for this...ผมรู้ดีว่าพวกคุณอาจจะผิดหวังกันมาก ผมอยากจะให้คุณจำไว้ นี่เป็นเพียงการวัด และมันจะไม่ทำให้ความงามลดลง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I'd encourage to look at this with a little more detraction, Girouxพวกคุณให้ผมพิจารณาเรื่องนี้ /n ด้วยการทิ้งงานอื่น,Giroux Æon Flux (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detractThe scandal detracted from his reputation.

CMU English Pronouncing Dictionary
DETRACT D IH0 T R AE1 K T
DETRACTS D IH0 T R AE1 K T S
DETRACTED D IH0 T R AE1 K T IH0 D
DETRACTOR D IY0 T R AE1 K T ER0
DETRACTING D IH0 T R AE1 K T IH0 NG
DETRACTORS D IH0 T R AE1 K T ER0 Z
DETRACTORS D IY0 T R AE1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detract (v) dˈɪtrˈækt (d i1 t r a1 k t)
detracts (v) dˈɪtrˈækts (d i1 t r a1 k t s)
detracted (v) dˈɪtrˈæktɪd (d i1 t r a1 k t i d)
detractor (n) dˈɪtrˈæktər (d i1 t r a1 k t @ r)
detracting (v) dˈɪtrˈæktɪŋ (d i1 t r a1 k t i ng)
detraction (n) dˈɪtrˈækʃən (d i1 t r a1 k sh @ n)
detractors (n) dˈɪtrˈæktəz (d i1 t r a1 k t @ z)
detractions (n) dˈɪtrˈækʃənz (d i1 t r a1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beeinträchtigung {f}detraction; detracting [Add to Longdo]
Herabsetzung {f}detraction [Add to Longdo]
Schmähung {f}; Verleumdung {f}detraction [Add to Longdo]
Verleumder {m}; Verleumderin {f}detractor [Add to Longdo]
entziehen | entziehend | entzieht | entzogto detract | detracting | detracts | detracted [Add to Longdo]
herabsetzenddetractive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雑味[ざつみ, zatsumi] (n) bitterness or other unpleasant taste (that detracts from the flavour of a drink) [Add to Longdo]
天涯比隣[てんがいひりん, tengaihirin] (exp) a great distance does not detract from the feeling (relationship) of endearment; feeling as though a dear one faraway were living in one's close neighborhood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detract \De*tract"\, v. t. [imp. & p. p. {Detracted}; p. pr. &
   vb. n. {Detracting}.] [L. detractus, p. p. of detrahere to
   detract; de + trahere to draw: cf. F. d['e]tracter. See
   {Trace}.]
   1. To take away; to withdraw.
    [1913 Webster]
 
       Detract much from the view of the without. --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. To take credit or reputation from; to defame.
    [1913 Webster]
 
       That calumnious critic . . .
       Detracting what laboriously we do.  --Drayton.
 
   Syn: To derogate; decry; disparage; depreciate; asperse;
     vilify; defame; traduce. See {Decry}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top