Search result for

descend

(123 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -descend-, *descend*, descen
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
descend onarrive in hordes

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
descend[VT] (เครื่องบิน) ร่อนลงมาใกล้พื้นดิน, See also: เคลื่อนเข้าใกล้พื้นดิน, เกือบถึงพื้นดิน
descend[VI] ลงมา, See also: เคลื่อนลง, เดินลงมา (จากบันได, ภูเขา), Syn. go down
descend[VT] ลงมา, See also: เคลื่อนลง, เดินลงมา (จากบันได, ภูเขา), Syn. go down
descend[VI] สืบทอดมา, See also: สืบเชื้อสายจาก
descend[VI] เอียง, See also: ลาดลงมา
descend on[PHRV] จู่โจม, Syn. descend upon, swoop on
descend to[PHRV] มาถึง (ส่วนที่ต่ำกว่า)
descend to[PHRV] ตกเป็นสมบัติของ
descend to[PHRV] ทำให้ (จิตใจ) ตกต่ำ, Syn. lower oneself, sink to, stoop to
descendant[ADJ] ซึ่งสืบทอดมา, See also: ซึ่งสืบสกุล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
descend(ดิเซนดฺ') vi. ตก,ตกลงมา,สืบสายโลหิต,ตกเป็นสมบัติของ,โจมตี,ถ่อมตัว,ลดเกียรติ. vi. เคลื่อนลง,นำไปสู่
descendant(ดิเซน'เดินทฺ) n. ผู้สืบสกุล,ทายาท adj. ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
descendent(ดิเซน'เดินทฺ) adj. ซึ่งเคลื่อนลง,ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
descender(ดิเซน'เดอะ) n. ผู้สืบทอด,สิ่งที่สืบทอด
condescend(คอนดิเซนดฺ') {condescended,condescending,condescends} vt. ยอมรับ,ถ่อมตัวลง,ล้มลงมา,ก้มหัวให้., See also: condescendent adj. ดูcondescend condescender n. ดูcondescend, Syn. patronize,deign
condescending(คอนดิเซน'ดิง) adj. ซึ่งยอมรับ (ความสามารถ คุณสมบัติหรืออื่น ๆ ของคนอื่น) เท่าเทียม

English-Thai: Nontri Dictionary
descend(vi) ลงมา,สืบทอด,สืบสายเลือด,ตกลงมา,เข้าโจมตี
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล
condescend(vi) ถ่อมตัว,ยอมรับ,ก้มลงมา,ก้มหัวให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
descendสืบมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
descendantผู้สืบสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
descendantผู้สืบเชื้อสาย, ผู้สืบสกุล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
descendant nodeบัพล่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
descendant nodeบัพล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
descendingลงล่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
descending aortaเอออร์ตาส่วนลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
descending colonไส้ใหญ่ส่วนลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
descending myelitisไขสันหลังอักเสบลามลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
descending neuritisประสาทอักเสบลามลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Descendเคลื่อนต่ำลงมา [การแพทย์]
Descend and Engagementส่วนนำเลื่อนจากในช่องท้องลงมาอยู่ในอุ้งเชิงกราน [การแพทย์]
Descendants, Directลูกหลานสายตรง [การแพทย์]
Descendingข้างล่าง,ช่วงทางซ้าย [การแพทย์]
Descending Phaseขาลง [การแพทย์]
Descending Portionส่วนทอดลง [การแพทย์]
Descending Systemระบบประสาทนำคำสั่งลงมา [การแพทย์]
Descending Typeชนิดลุกลามลงล่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're through the sigmoid, into the descending colon.คุณเป็นกลับกัน ปลายลำไส้ใหญ่หย่อน Dying Changes Everything (2008)
Surely a proud descendant of royal portraitistsน่าภูมิใจยิ่งนัก ที่มีคนสืบสานการเขียนภาพต่อไป Portrait of a Beauty (2008)
And then you would feel my hands kind of descend to your lower region, kind of, uh, finding their way, massaging the skin around your clitoris, which would even stimulate the arousal even more.ว่ามือผมกำลังค่อยๆไต่ไปยังส่วนล่างของคุณ ประมาณหาทางของมันอยู่อะไรแบบนั้นน่ะ นวดผิวบริเวณ คลิทอริสของคุณหน่อย New York, I Love You (2008)
That's the wild ponies that were descendants of the horses that were shipwrecked here hundreds of years ago.นั่นม้าป่าพันธ์เล็กที่สืบเชื้อสายมาจากม้า.. ..ที่บรรทุกมาในเรืออัปปางหลายร้อยปีมาแล้ว พวกมันว่ายข้ามน้ำขึ้นฝั่งมา Nights in Rodanthe (2008)
She's a direct descendant of our seventh mayor.เธอสืบสายตรงมา จากนายกเทศมนตรีที่ 7 ของเรา City of Ember (2008)
Striker 2829, descend and maintain 2,000 to established vectors to the target area.สไตรค์เกอร์ 2829 ลดระดับอยู่ที่ 2,000 เตรียมมุ่งไปยังเป้าหมาย The Day the Earth Stood Still (2008)
- Roger that! Descending to 1,200.- รับทราบ ลดระดับลงมาที่ 1,200 The Day the Earth Stood Still (2008)
These tiny bacteria and their billions of descendants changed the destiny of our planet.แบคทีเรียเล็กๆเหล่านี้ กับลูกหลานอีกนับพันล้านของมัน ได้แปรเปลี่ยนโชคชะตาของดาวดวงนี้ Home (2009)
A child who's descended from Nobunaga...เข้าใจมั้ย Goemon (2009)
You must have met a great descendant.เค้าต้องเป็นผู้สืบทอดที่ยิ่งใหญ่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You have fought for Optimus, our last descendant, with courage and with sacrifice.เจ้าต่อสู้เพื่อ ออฟติมัส ทายาทสุดท้ายของเรา ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Continue to descend through 1500.จูเลียต 5 บราโว่ แจ้งระดับความสูง ABQ (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
descendA contagious disease descended on the town.
descendAn iron curtain has descended across the Continent.
descendHe descended to stealing.
descendHe is descended from a musical family.
descendI am descended from a graceful family.
descendI didn't expect his behavior to descend to such a disagreeable level.
descendLet's descend the slope.
descendMost Americans are descended from immigrants.
descendThe balloon descended gradually as the air came out.
descendThe balloon descended slowly.
descendThe dusty track descends to a valley.
descendThe land descended from father to son.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวตาร[V] be reincarnated, See also: descend from heaven, Example: พระนารายณ์ได้อวตารลงมาในโลกเป็นพระกฤษณะ ในร่างของมนุษย์, Thai definition: แบ่งภาคมาเกิดในโลก (ใช้แก่พระนารายณ์), Notes: (สันสกฤต)
ผู้สืบสันดาน[N] descendant, Syn. ทายาท, ผู้สืบสายเลือด, ผู้สืบสายโลหิต, Example: เจ้าจะต้องเป็นผู้สืบสันดานต่อจากพ่อแม่เจ้าต่อไปอย่างไม่มีทางเลือก, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทผู้สืบสายโลหิต ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ
ผู้สืบสกุล[N] descendant, Syn. ทายาท, ผู้สืบสายเลือด, ผู้สืบสายโลหิต, Example: เขาหวังจะให้ลูกชายคนแรกเป็นผู้สืบสกุลของตระกูลทูตที่มีเกียรติ, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทผู้สืบสายโลหิต ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ
ลงมา[V] come down, See also: descend, Syn. มา, Ant. ขึ้นไป, ขึ้น, Example: บริเวณถนนข้างหน้ามีรถจอดเรียงกันเป็นตับ ผู้คนหลายสิบยืนเบียดเสียดกันอยู่ บ้างก็ลงมาชะเง้อชะแง้อยู่บนไหล่ทาง
สืบสันดาน[V] descend, See also: come from, derive, Syn. สืบสายโลหิต, สืบเชื้อสาย, สืบสกุล, สืบสาย, Example: หล่อนคงสืบสันดานมาจากพวกในรั้วในวังเลยมีจริตเกินงาม, Thai definition: สืบเชื้อสายต่อเนื่องมาโดยตรง
สืบเชื้อสาย[V] descend, See also: come from, derive, Syn. สืบสกุล, สืบทอด, สืบสาย, Example: สามีของเธอสืบเชื้อสายมาจากเจ้าทางเหนือ, Thai definition: ต่อเนื่องสกุลตามเชื้อสายมาโดยตรง
เชื้อ[N] lineage, See also: descendant, pedigree, nationality, family, Syn. เชื้อชาติ, เชื้อสาย, วงศ์ตระกูล, Example: เธอยืนยันว่าตัวเองเป็นคนไทยทั้งๆ ที่ก็มีเชื้ออเมริกันอยู่ครึ่งตัว, Thai definition: ผู้ที่สืบวงศ์วานว่านเครือเผ่าพันธุ์ต่อๆ กันมา
เชื้อไข[N] lineage, See also: descendant, pedigree, parentage, clan, Syn. เชื้อสาย, ลูกหลาน, เลือดเนื้อเชื้อไข, สายโลหิต, สายเลือด, Example: พวกเขามีเชื้อไขเดียวกัน
คนชั้นหลัง[N] descendant, See also: posterity, offspring, Syn. คนชั้นลูก, คนชั้นหลาน, คนรุ่นหลัง, Example: ต่อไปคนชั้นหลังคงจะไม่รู้จักวิธีการดงข้าวว่าเป็นอย่างไร, Count unit: คน
นัดดา[N] descendant, See also: grandson, granddaughter, grandchild, nephew, niece, Syn. หลาน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อวตาร[n.] (awatān) EN: be reincarnated ; descend from heaven   FR: s'incarner
บุตรหลาน[n.] (butlān) EN: descendant ; lineage   
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion   FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
เชื้อพระวงศ์[n. exp.] (cheūa phra wong) EN: scion of a royal house   FR: descendance royale [f]
เชื้อสาย[n.] (cheūasāi) EN: lineage   FR: lignée [f] ; descendance [f] ; agnat [m] (vx)
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce   FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide   FR: début de la marée descendante [m]
จองหอง[v.] (jønghøng) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; be condescending   FR: être arrogant ; être hautain ; être orgueilleux
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DESCEND    D AH0 S EH1 N D
DESCENDS    D AH0 S EH1 N D Z
DESCENDED    D AH0 S EH1 N D AH0 D
DESCENDANT    D AH0 S EH1 N D AH0 N T
DESCENDENT    D AH0 S EH1 N D AH0 N T
DESCENDING    D AH0 S EH1 N D IH0 NG
DESCENDANTS    D AH0 S EH1 N D AH0 N T S
DESCENDANTS    D AH0 S EH1 N AH0 N T S
DESCENDENTS    D AH0 S EH1 N D AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
descend    (v) (d i1 s e1 n d)
descends    (v) (d i1 s e1 n d z)
descended    (v) (d i1 s e1 n d i d)
descendant    (n) (d i1 s e1 n d @ n t)
descending    (v) (d i1 s e1 n d i ng)
descendants    (n) (d i1 s e1 n d @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
へりくだった[, herikudatta] (exp) condescending; modest [Add to Longdo]
ディセンダ[, deisenda] (n) {comp} descender [Add to Longdo]
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia) [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) [Add to Longdo]
胤裔[いんえい, in'ei] (n) (arch) successor; descendant [Add to Longdo]
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside [Add to Longdo]
王統[おうとう, outou] (n) royal line; royal descendants [Add to Longdo]
牡丹桜[ぼたんざくら, botanzakura] (n) (See 大島桜) any oriental variety of cherry tree descended from the Oshima cherry [Add to Longdo]
恩着せがましい[おんきせがましい, onkisegamashii] (adj-i) patronizing; expecting gratitude in return; acting like one is doing someone a favor; condescending [Add to Longdo]
下に見る[したにみる, shitanimiru] (v1) (See 見下す) to look down on; to despise; to condescend [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后裔[hòu yì, ㄏㄡˋ ㄧˋ, / ] descendant [Add to Longdo]
故家子弟[gù jiā zǐ dì, ㄍㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄗˇ ㄉㄧˋ, ] descended from an old family [Add to Longdo]
[kūn, ㄎㄨㄣ, ] descendant; elder brother [Add to Longdo]
[kūn, ㄎㄨㄣ, ] descendant; elder brother [Add to Longdo]
炎黄子孙[Yán huáng zǐ sūn, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄗˇ ㄙㄨㄣ, / ] descendants of the Fiery Emperor and Yellow Emperor; Chinese people [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] descendants; distress; practice [Add to Longdo]
[zhòu, ㄓㄡˋ, ] descendants [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] descendants; frontier [Add to Longdo]
降结肠[jiàng jié cháng, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, / ] descending colon (anat.); third section of large intestine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
下位グループ[かいグループ, kai guru-pu] descendant [Add to Longdo]
降順[こうじゅん, koujun] descending-order [Add to Longdo]
降順キー[こうじゅんキー, koujun ki-] descending key [Add to Longdo]
子孫構造体[しそんこうぞうたい, shisonkouzoutai] descendant structure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Descend \De*scend"\, v. i. [imp. & p. p. {Descended}; p. pr. &
   vb. n. {Descending}.] [F. descendre, L. descendere,
   descensum; de- + scandere to climb. See {Scan}.]
   1. To pass from a higher to a lower place; to move downwards;
    to come or go down in any way, as by falling, flowing,
    walking, etc.; to plunge; to fall; to incline downward; --
    the opposite of ascend.
    [1913 Webster]
 
       The rain descended, and the floods came. --Matt.
                          vii. 25.
    [1913 Webster]
 
       We will here descend to matters of later date.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter mentally; to retire. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       [He] with holiest meditations fed,
       Into himself descended.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To make an attack, or incursion, as if from a vantage
    ground; to come suddenly and with violence; -- with on or
    upon.
    [1913 Webster]
 
       And on the suitors let thy wrath descend. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To come down to a lower, less fortunate, humbler, less
    virtuous, or worse, state or station; to lower or abase
    one's self; as, he descended from his high estate.
    [1913 Webster]
 
   5. To pass from the more general or important to the
    particular or less important matters to be considered.
    [1913 Webster]
 
   6. To come down, as from a source, original, or stock; to be
    derived; to proceed by generation or by transmission; to
    fall or pass by inheritance; as, the beggar may descend
    from a prince; a crown descends to the heir.
    [1913 Webster]
 
   7. (Anat.) To move toward the south, or to the southward.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mus.) To fall in pitch; to pass from a higher to a lower
    tone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Descend \De*scend"\, v. t.
   To go down upon or along; to pass from a higher to a lower
   part of; as, they descended the river in boats; to descend a
   ladder.
   [1913 Webster]
 
      But never tears his cheek descended.   --Byron.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 descend
   v 1: move downward and lower, but not necessarily all the way;
      "The temperature is going down"; "The barometer is
      falling"; "The curtain fell on the diva"; "Her hand went up
      and then fell again" [syn: {descend}, {fall}, {go down},
      {come down}] [ant: {arise}, {ascend}, {come up}, {go up},
      {lift}, {move up}, {rise}, {uprise}]
   2: come from; be connected by a relationship of blood, for
     example; "She was descended from an old Italian noble
     family"; "he comes from humble origins" [syn: {derive},
     {come}, {descend}]
   3: do something that one considers to be below one's dignity
     [syn: {condescend}, {deign}, {descend}]
   4: come as if by falling; "Night fell"; "Silence fell" [syn:
     {fall}, {descend}, {settle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top