ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demarcation

D IY2 M AA0 R K EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demarcation-, *demarcation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demarcation(n) การแบ่งเขต, See also: การกำหนดเขต, Syn. distinction, separation
demarcation(n) เส้นแบ่งเขต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demarcation(ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน, การแบ่งเขต, การปักเขต, เส้นปันเขต.

English-Thai: Nontri Dictionary
demarcation(n) การกำหนดเขต, การปักปันเขต, เส้นเขตแดน, การแบ่งเขต, การแบ่งแยก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demarcationการกำหนดเขต, การปักปันเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demarcationการกำหนดเขต, การปักปันเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
demarcationการปักปันเขตแดน " การทำเครื่องหมายแสดงเส้นเขตแดนลงในภูมิประเทศโดยวิธีทาง กายภาพ " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
3 North Korean vehicles have crossed the Demarcation Line, heading for South Korea.มีรถสามคันของเกาหลีเหนือข้ามเขตแดนของทหารและกำลัง มุ่งลงใต้ครับผม Airiseu: Deo mubi (2010)
You can see a dark line of demarcation near the cut end.คุณจะเห็นเส้นขอบสีเข้ม ใกล้ปลายตัด The Don't in the Do (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแบ่งเขต[kān baeng khēt] (n, exp) EN: demarcation  FR: démarcation [ f ]
การแบ่งแยก[kān baengyaēk] (n) EN: split ; demarcation
การกำหนดเขต[kān kamnot khēt] (n, exp) EN: demarcation
ความแตกต่างกัน[khwām taēktāng kan] (n, exp) EN: demarcation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEMARCATION D IY2 M AA0 R K EY1 SH AH0 N
DEMARCATIONS D IY2 M AA0 R K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demarcation (n) dˌiːmaːkˈɛɪʃən (d ii2 m aa k ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgrenzungssystem { n } | Abgrenzungen { pl }demarcation system | demarcations [Add to Longdo]
Demarkationslinie { f } [ pol. ]demarcation line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デマケ[demake] (n) (abbr) (See デマケーション) demarcation [Add to Longdo]
デマケーション[demake-shon] (n) demarcation [Add to Longdo]
画定[かくてい, kakutei] (n, vs) demarcation [Add to Longdo]
劃定[かくてい, kakutei] (n, vs) demarcation [Add to Longdo]
区割り[くわり, kuwari] (n) demarcation; marking of boundaries [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] (n, vs, adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P) [Add to Longdo]
区分け[くわけ, kuwake] (n, vs) division; section; demarcation; (traffic) lane; compartment; classification; sorting [Add to Longdo]
軍事境界線[ぐんじきょうかいせん, gunjikyoukaisen] (n) military demarcation line [Add to Longdo]
線引き[せんびき, senbiki] (n, vs) delineation; demarcation [Add to Longdo]
縄張り(P);縄張;繩張り[なわばり, nawabari] (n, vs) roping off; stretching rope; demarcation; one's turf; domain; territory; sphere of influence; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demarcation \De`mar*ca"tion\, n. [F. d['e]marcation; pref.
   d['e]- (L. de) + marquer to mark, of German origin. See
   {Mark}.]
   The act of marking, or of ascertaining and setting a limit;
   separation; distinction.
   [1913 Webster]
 
      The speculative line of demarcation, where obedience
      ought to end and resistance must begin, is faint,
      obscure, and not easily definable.    --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demarcation
   n 1: the boundary of a specific area [syn: {limit},
      {demarcation}, {demarcation line}]
   2: a conceptual separation or distinction; "there is a narrow
     line between sanity and insanity" [syn: {line}, {dividing
     line}, {demarcation}, {contrast}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top