ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deflation

D AH0 F L EY1 SH AH0 N   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deflation-, *deflation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deflation[N] การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ, See also: การหดตัวทางเศรษฐกิจ, Syn. anticlimax, contraction
deflation[N] การปล่อยลมออก, See also: การทำให้แฟบ
deflation[N] การสูญเสียความมั่นใจ
deflationary[ADJ] เกี่ยวกับการลดค่าเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deflation(ดิเฟล'เชิน) n. การปล่อยอากาศหรือแก๊สออก,การเพิ่มค่าเงินสูง,ภาวะเงินฝืด., See also: deflationary adj. ดูdeflation

English-Thai: Nontri Dictionary
deflation(n) การแฟบ,การแบน,การยุบ,การปล่อยลมออก,ภาวะเงินฝืด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deflationภาวะเงินฝืด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deflationการพัดกราด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deflation basin; deflation hollowแอ่งพัดกราด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deflation hollow; deflation basinแอ่งพัดกราด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deflation การพัดกราด
การเคลื่อนที่ของอนุภาคดินขนาดเล็ก ๆ ออกจากผิวดินบริเวณที่โล่งโดยลม [สิ่งแวดล้อม]
Deflationการปล่อยลม,ปอดแฟบลง [การแพทย์]
Deflation (Finance)เงินฝืด [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินฝืด[N] deflation, See also: disinflation, Ant. เงินเฟ้อ, Example: เมื่ออยู่ในช่วงภาวะเงินฝืดทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนต่างก็ชักชวนต่างชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทย, Thai definition: ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมีน้อยไป การใช้จ่ายลดน้อยลง ทำให้ราคาสินค้าตก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินฝืด[n.] (ngoenfeūt) EN: deflation ; disinflation   FR: déflation [f] ; désinflation [f]
ภาวะเงินฝืด[n. exp.] (phāwa ngoenfeūt) EN: deflation   FR: déflation [f]
ภาวะเงินฝืดทั่วโลก[n. exp.] (phāwa ngoenfeūt thūa lōk) EN: global deflation   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFLATION    D AH0 F L EY1 SH AH0 N
DEFLATIONARY    D AH0 F L EY1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deflation    (n) dˈɪflˈɛɪʃən (d i1 f l ei1 sh @ n)
deflationary    (j) dˌiːflˈɛɪʃənəriː (d ii2 f l ei1 sh @ n @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通货紧缩[tōng huò jǐn suō, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˇ ㄙㄨㄛ, / ] deflation, #29,164 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deflation {f} [math.] | Deflationen {pl}deflation | deflations [Add to Longdo]
deflationistischdeflationary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グローバルデフレ[, guro-barudefure] (n) global deflation [Add to Longdo]
デフレ[, defure] (n) (abbr) (See デフレーション) deflation; (P) [Add to Longdo]
デフレーション;デフレション[, defure-shon ; defureshon] (n) deflation [Add to Longdo]
デフレギャップ[, defuregyappu] (n) deflationary gap [Add to Longdo]
デフレスパイラル[, defuresupairaru] (n) deflationary spiral [Add to Longdo]
収縮[しゅうしゅく, shuushuku] (n,vs) deflation; contraction; shrinking; constriction; (P) [Add to Longdo]
通貨収縮[つうかしゅうしゅく, tsuukashuushuku] (n) (See 通貨膨張) currency contraction; deflation of currency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deflation \deflation\ n.
   1. the act or process of deflating.
    [PJC]
 
   2. a fall in the average prices of goods and services; --
    usually associated with contraction of economic activity.
    Opposite of {inflation}. Compare {disinflation}.
    [PJC]
 
   3. the reduction of available credit or a contraction of
    economic activity resulting from or associated with a
    decline of prices.
    [WordNet 1.5]
 
   4. the act of letting the air out of something.
    [WordNet 1.5]
 
   5. (Geol.) the erosion of land structures such as sand or
    soil due to the action of wind. --RHUD
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deflation
   n 1: (geology) the erosion of soil as a consequence of sand and
      dust and loose rocks being removed by the wind; "a constant
      deflation of the desert landscape"
   2: a contraction of economic activity resulting in a decline of
     prices [ant: {disinflation}, {inflation}, {rising prices}]
   3: the act of letting the air out of something [ant:
     {inflation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top