Search result for

dazzle

(56 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dazzle-, *dazzle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dazzle[VI] ทำให้ตาพร่า
dazzle[VT] ทำให้พิศวงงงงวย
dazzle[N] แสงจ้าที่ทำให้ตาพร่าไปชั่วขณะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dazzle(แดซ'เซิล) {dazzled,dazzling,dazzles} vt.,vi.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ตาพร่า,พร่าตา,จ้าตา,คลิบเคลิ้ม., See also: dazzlingly adv. ดูdazzle, Syn. daze,
bedazzle(บิแดซ'เซิล) {bedazzled,bedazzling,bedazzles} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย,ทำให้หลงเสน่ห์, See also: bedazzlement n. ดูbedazzle

English-Thai: Nontri Dictionary
dazzle(n) แสงเข้าตา,แสงพร่านัยน์ตา,การทำให้ตาพร่า
dazzle(vi) ส่งแสงจ้า,ส่งแสงพร่า
dazzle(vt) ทำให้ลานตา,ทำให้ตาพร่า
bedazzle(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With her flat affect, lack of culture and utter refusal to engage, Chelsea couldn't even dazzle the likes of Forrest-fucking-Gump.ที่จะจำหน่ายตัวเอง ในฐานะเอสคอร์ทชั้นสูง ด้วยท่าทีเย็นชา ไร้วัฒนธรรม The Girlfriend Experience (2009)
claire comes in and dazzles.ดี อาหารเย็น วันศุกร์ ดีไหม Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Or maybe I'm going to dazzle the crowd with my john travolta impression.หรือบางทีฉันก็จะหลงไปในกลุ่มคน ที่มีจอห์น ทราโวต้าอยู่ก็ได้ Hey! Mr. Pibb! (2009)
And he's dazzled by that truth.และเขาคลิบเคลิ้มกับความจริงนั้น Harbingers in a Fountain (2009)
Don't you want to be dazzled?ไม่อยากเห็นความแปลกเหรอ When in Rome (2010)
Dazzled by our abilities...ตะลึงงันกับความสามารถของเรา Chapter Sixteen 'The Art of Deception' (2010)
Just give me the chance to dazzle them.ปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันทำให้พวกเขาตะลึงเถอะ We All Deserve to Die (2010)
Dazzle me.ทำให้ฉันตะลึงที The Pants Alternative (2010)
Dazzle!ช่างพิศวงจริงๆ! The Body and the Bounty (2010)
Don't forget the Dulcet Dazzlers.อย่าลืมตัวเพี้ยนประจำกลุ่มฉันสิ Mash Off (2011)
Go ahead, spin that yarn, dazzle me.เอาเลย ยั่วให้ฉันหัวหมุน Get Carter (2011)
But, when Lee Sin sings, everyone will be dazzled.แต่ว่า, ถ้าร้องเพลงด้วยเราจะทำให้คนดูประทับใจได้ยังไงล่ะ You've Fallen for Me (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dazzleHe was dazzled by the bright light.
dazzleI was dazzled by the headlights of an approaching car.
dazzleMy eyes are dazzled by the sun.
dazzleShe dazzles everybody with her wit.
dazzleShe was dazzled by the gorgeous room.
dazzleThe glaring headlights dazzled us for a moment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร่า[V] blur, See also: dazzle, Syn. มัว, เลือน, สลัว, จาง, พร่าเลือน, Ant. ชัดเจน, Example: ขณะนี้ถนนใหญ่พร่าเลือนด้วยสายฝน, Thai definition: กระจัดกระจายจนเห็นหรือได้ยินไม่ถนัดชัดเจน
พราว[V] dazzle, See also: glitter, Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, Example: ดวงหน้าของหญิงสาวพราวไปด้วยหยดน้ำ, Thai definition: มีมากมาย
ลานตา[V] be dazzled, See also: dazzle, Syn. ละลานตา, Example: สีสันของดอกไม้ในสวนลานตาไปหมดเหมือนสีรุ้ง, Thai definition: ลายตาเพราะมีมากเหลือที่จะดูเหลือที่จะคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาน[v.] (lān) EN: be dazzled ; be blurred ; be indistinct   
ตาลาย[v.] (tālāi) EN: be dizzy ; be dazzled ; feel dizzy   

CMU English Pronouncing Dictionary
DAZZLE    D AE1 Z AH0 L
DAZZLED    D AE1 Z AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dazzle    (v) (d a1 z l)
dazzled    (v) (d a1 z l d)
dazzles    (v) (d a1 z l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutzanstrich {m} [naut.]dazzle paint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎらぎら[, giragira] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) glare; dazzle; (2) glitter; (P) [Add to Longdo]
ぎらつく;ギラつく[, giratsuku ; gira tsuku] (v5k,vi) (1) (See ぎらぎら) to glare; to dazzle; (2) to glitter [Add to Longdo]
ちらつく[, chiratsuku] (v5k,vi) to flicker; to flit; to litter; to be dazzled [Add to Longdo]
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp,v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.) [Add to Longdo]
目くらまし;目眩まし;目眩し[めくらまし, mekuramashi] (n) (1) smoke screen; dazzler; distraction; (2) camouflage; deceptive means; (3) magic; witchcraft; sleight of hand; (4) shell game [Add to Longdo]
目くるめく;目眩く[めくるめく, mekurumeku] (v5k,vi) to dazzle; to blind [Add to Longdo]
眩む;暗む;晦む[くらむ, kuramu] (v5m,vi) (1) to be dazzled by; to be dizzied by; to be disoriented by; (2) to be lost in (greed, lust, etc.); (3) (arch) to become dark [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夺目[duó mù, ㄉㄨㄛˊ ㄇㄨˋ, / ] dazzle the eyes [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] dazzle [Add to Longdo]
[yào, ㄧㄠˋ, ] dazzle; glorious [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] dazzle; to show off [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] dazzle [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] dazzled; dizzy [Add to Longdo]
耀眼[yào yǎn, ㄧㄠˋ ㄧㄢˇ, 耀] dazzle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dazzle \Daz"zle\, v. i.
   1. To be overpoweringly or intensely bright; to excite
    admiration by brilliancy.
    [1913 Webster]
 
       Ah, friend! to dazzle, let the vain design. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To be overpowered by light; to be confused by excess of
    brightness.
    [1913 Webster]
 
       An overlight maketh the eyes dazzle. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I dare not trust these eyes;
       They dance in mists, and dazzle with surprise.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dazzle \Daz"zle\, n.
   A light of dazzling brilliancy.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dazzle \Daz"zle\, v. t. [imp. & p. p. {Dazzled}; p. pr. & vb. n.
   {Dazzling}.] [Freq. of daze.]
   1. To overpower with light; to confuse the sight of by
    brilliance of light.
    [1913 Webster]
 
       Those heavenly shapes
       Will dazzle now the earthly, with their blaze
       Insufferably bright.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       An unreflected light did never yet
       Dazzle the vision feminine.      --Sir H.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To bewilder or surprise with brilliancy or display of any
    kind. "Dazzled and drove back his enemies." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dazzle
   n 1: brightness enough to blind partially and temporarily
   v 1: to cause someone to lose clear vision, especially from
      intense light; "She was dazzled by the bright headlights"
      [syn: {dazzle}, {bedazzle}, {daze}]
   2: amaze or bewilder, as with brilliant wit or intellect or
     skill; "Her arguments dazzled everyone"; "The dancer dazzled
     the audience with his turns and jumps"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top