Search result for

damper

(41 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -damper-, *damper*
English-Thai: Longdo Dictionary
damper(n) สิ่งที่ทำให้งานกร่อย เช่น Rain puts damper on Labor Day party.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damper[N] สิ่งที่ทำให้ท้อแท้หรือเสียใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
damper(แดม'เพอะ) n. คนที่ทำให้หมดสนุก,เครื่องทำให้ ชื้น ,เครื่องบรรเทา

English-Thai: Nontri Dictionary
damper(n) สิ่งที่ทำให้ชื้น,เครื่องลดการสั่นสะเทือน,เครื่องบรรเทา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
damperชุดแผ่นปรับลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
damper๑. ตัวหน่วง ๒. ตัวหน่วงการสั่นสะเทือน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
damper motorมอเตอร์ชุดแผ่นปรับลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
damper (n ) กันสะบัด (อุปกรณ์หน่วงแฮนด์รถจักรยานยนต์เมื่อเจอหลุมหรือพื้นต่างระดับ ไม่ให้แฮนด์สะบัดจนเสียการควบคุม และทำให้รถล้มได้)
Image:

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That does put a damper on our relationship.นั่นช่วยกระชับสัมพันธ์ได้มากเลย The Princess Bride (1987)
Nick, you´re really putting a damper on the mood here.คุณดับไฟสวาทเรานะเนี่ย Nothing to Lose (1997)
Shut all the dampers! Shut them!ปิดเครื่องกันลม ปิดซะ Titanic (1997)
Disengaging yaw damper.บินลาดเอียงเพื่อให้เครื่องสั่น Chuck Versus First Class (2010)
"Neighbors who blow their brains out," I kind of thought the Beth Young thing might put a damper on the festivities."เพื่อนบ้านผู้เป่าสมองกระจุย" ฉันคิดว่านะ เรื่องของเบธ ยัง อาจจะทำให้งานกร่อย Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
And why should I let the fact that my boyfriend was turned into a hybrid put a damper on an otherwise fabulous day.และทำไมความจริงที่ว่า แฟนฉันกลายเป็นลูกผสม มาทำให้วันที่ ยอดเยี่ยมแบบนี้ กร่อย Smells Like Teen Spirit (2011)
Kind of puts a damper on the fun times.ทำให้หมดสนุกไปเลยเชียวหละ Deadline (2011)
I mean, when the host gets arrested for murder, it kinda puts a damper on things.คือว่า คนจัดถูกจับฐานฆาตกรรม เลยทำให้บรรยากาศแย่ With So Little to Be Sure Of (2012)
We think they used a field damper to scramble the signal.เราคิดว่า พวกมันใช้ การรบกวนการเข้ารหัส สายส่งภาพ Time's Up (2012)
Good, 'cause one cut could really put a damper on your day.ดี ถ้ามีรูนิดเดียวคุณไม่รอดกลับเข้ามาแน่ Zone of Exclusion (2012)
Okay, that puts a damper on our stadium songs.โอเค นั่นมันทำให้พวกเราหวั่น บนเวทีเพลงของพวกเรา Lights Out (2013)
Kind of puts a little bit of a damper on things.ความปรานีเล็กน้อยของเรื่องที่กำลังเกิดขึ้น After School Special (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DAMPER    D AE1 M P ER0
DAMPERS    D AE1 M P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
damper    (n) (d a1 m p @ r)
dampers    (n) (d a1 m p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dämpfungsvorrichtung {f}damper operator [Add to Longdo]
Drosselklappe {f} [techn.]damper flap; reducing damper [Add to Longdo]
Kaminschieber {m} | Schlitz {m} für Kaminschieberdamper | damper slot [Add to Longdo]
Klappenantrieb {m}damper actuator [Add to Longdo]
Stoßdämpfer {m}damper [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オイルダンパー[, oirudanpa-] (n) oil damper [Add to Longdo]
ダンパ[, danpa] (n) (1) damper; (2) (abbr) (See ダンスパーティー) dance party [Add to Longdo]
ダンパー[, danpa-] (n) damper [Add to Longdo]
フォークト部[フォークトぶ, fo-kuto bu] (n) Voigt element (combination of spring and viscous damper) [Add to Longdo]
座が白ける[ざがしらける, zagashirakeru] (exp,v1) to put a damper on proceedings (e.g. at a meeting or party, etc.) [Add to Longdo]
止音器[しおんき, shionki] (n) (piano) damper [Add to Longdo]
弱音器[じゃくおんき, jakuonki] (n) damper; mute (on musical instruments) [Add to Longdo]
消音器[しょうおんき, shouonki] (n) (car) muffler; (piano) damper pedal; (gun) silencer [Add to Longdo]
冷ます[さます, samasu] (v5s,vt) to cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to dampen; to let cool; to throw a damper on; to spoil; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damp \Damp\ (d[a^]mp), a. [Compar. {Damper}; superl. {Dampest}.]
   1. Being in a state between dry and wet; moderately wet;
    moist; humid.
    [1913 Webster]
 
       O'erspread with a damp sweat and holy fear.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Dejected; depressed; sunk. [R.]
    [1913 Webster]
 
       All these and more came flocking, but with looks
       Downcast and damp.          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 damper \damp"er\ (d[a^]m"p[~e]r), n.
   That which damps or checks; as:
   (a) A valve or movable plate in the flue or other part of a
     stove, furnace, etc., used to check or regulate the
     draught of air.
   (b) A contrivance, as in a pianoforte, to deaden vibrations;
     or, as in other pieces of mechanism, to check some action
     at a particular time.
     [1913 Webster]
 
        Nor did Sabrina's presence seem to act as any
        damper at the modest little festivities. --W.
                          Black.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 damper
   n 1: a movable iron plate that regulates the draft in a stove or
      chimney or furnace
   2: a device that decreases the amplitude of electronic,
     mechanical, acoustical, or aerodynamic oscillations [syn:
     {damper}, {muffler}]
   3: a depressing restraint; "rain put a damper on our picnic
     plans"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top