ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cut down

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cut down-, *cut down*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut down(phrv) โค่นต้นไม้
cut down(phrv) ฆ่า, Syn. kill, murder
cut down(phrv) ทำให้เสื้อเล็กลง
cut down(phrv) ลดลง, See also: ทำให้ลดลง, Syn. reduce, decrease
cut down(phrv) ตัดลงมา, Syn. get down
cut down(phrv) ทำให้ขนาดลดลง, Syn. make down
cut down(phrv) ลดค่าใช้จ่าย, Syn. cut back, cut down on
cut down(phrv) ฆ่า, Syn. cut off
cut down(phrv) ทำให้พ่ายแพ้
cut down(phrv) ทำให้รู้สึกสำคัญน้อยลง, Syn. cut down to

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cut Downการผ่าตัดเส้นเลือด, การเปิดหลอดเลือดดำ, ผ่าตัดเปิดหลอดเลือดดำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we cut down my percentage...ถ้าเราตัดส่วนของฉันลง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
She told me. She said she's gonna have to cut down on my tips.เธอบอกฉัน เธอบอกว่า เธอ จะ ต้อง ลดลงใน เคล็ดลับของ I Spit on Your Grave (1978)
It'll cut down on the number of people with life-threatening ailments.จะได้ช่วยลดจำนวน คนป่วยลงไงล่ะ Punchline (1988)
And you've got to cut down on the cognac.ลดคอนญัคด้วย Schindler's List (1993)
- I bet you could cut down on the hero factor in a place like this.- ฉันเดิมพันที่คุณสามารถลดปัจจัยพระเอกในสถานที่เช่นนี้ Pulp Fiction (1994)
I wouldn't have the heart to just cut down something if it wasn't partially mine, which, of course, it was.ชั้นไม่สนหรอกว่าจะตัดต้นมะเดื่อของใคร ซึ่งจริงๆมันก็เป็นของชั้น # เสียงเพรียก # American Beauty (1999)
And you'll be surprised how much a ceiling fan can cut down on your energy costs.คุณจะประหลาดใจว่าพัดลมเพดานช่วยประหยัดพลังงานมากแค่ไหน American Beauty (1999)
And then she cut down their tree.แม่ฉันเลยไปตัดต้นมะเดื่อเขา American Beauty (1999)
I cut down anyone in my path.ใครขวางฉัน จะเจี๋ยนให้เรียบ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
WELL, YOU WANT ME TO CUT DOWN THE SIZE OF THE WEDDING?เอ่อ คุณต้องการให้ฉันลดขนาด งานแต่งงานลงหรือ Family/Affair (2007)
On the Solomon Islands, when the tribes need to clear the jungle to make way for fields, they don't cut down the trees.บนเกาะโซโลมอนนั้น ตอนพวกชนเผ่าเตรียมพื้นที่สำหรับทุ่งนา พวกเขาไม่ได้ตัดต้นไม้เลย Like Stars on Earth (2007)
You could cut down on those cuban cigars.ก็ต้องเลิกฟุ่มเฟือยซักที Hello, Little Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cut downAfter his heart attack, Jim had to cut down on his sugar intake.
cut downAll the apple trees were cut down.
cut downA lot of trees were cut down.
cut downAnd so the boy cut down her trunk and made a boat and sailed away.
cut downAre you going to cut down all the trees here?
cut downCut down noise pollution.
cut downCut down that dead tree, or it will fall down on your house.
cut downDon't cut down those trees.
cut downEducation about birth control might help cut down on adolescent pregnancies.
cut downHe cut down a cherry tree.
cut downHe cut down a tree in his garden.
cut downHe cut down the big tree with an ax.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพายแล่ง(adv) from one shoulder down to the opposite hip, See also: cut down across the chest, cut from one shoulder down across the breast, Syn. สะพายแล่ง, เฉียงบ่า, Example: สมเด็จพระศรีสุริโยทัยถูกฟันขาดตะพายแล่ง, Thai Definition: ลักษณะที่ถูกฟันขาดเฉียงบ่า
ตัดทอน(v) shorten, See also: cut down, reduce, cut out, prune out, Syn. ตัด, ตัดทิ้ง, Example: เรียงความชิ้นนี้ได้ตัดทอนข้อความบางส่วนออกไปบ้าง, Thai Definition: ทำให้สั้นลง
ตัดทอน(v) shorten, See also: cut down, reduce, cut out, prune out, Syn. ตัด, ตัดทิ้ง, Example: เรียงความชิ้นนี้ได้ตัดทอนข้อความบางส่วนออกไปบ้าง, Thai Definition: ทำให้สั้นลง
ตัดคะแนน(v) cut down one's marks, See also: reduce one's marks, Syn. หักคะแนน, Example: ผู้ตัดสินหรือกรรมการมีสิทธิ์ตัดคะแนนของผู้เล่นหรือของทีมได้
ล้ม(v) cut down, See also: fell, hew, lop, Syn. ตัดโค่น, Example: พวกชาวบ้านช่วยกันล้มป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำมาหากิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั่น[ban] (v) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab  FR: couper ; sectionner ; ôter
ฟันต้นไม้[fan tonmāi] (v) EN: cut down trees  FR: abattre un arbre ; couper un arbre
หั่น[han] (v) EN: cut ; slice ; shop ; reduce ; cut down ; cut up ; slash  FR: couper ; découper
เกี่ยว[kīo] (v) EN: reap ; harvest ; mow ; cut down  FR: couper ; faucher ; moissonner
ลง[long] (v) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate  FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser
ลงราคา[long rākhā] (v, exp) EN: reduce the price ; cut down the price  FR: diminuer le prix ; baisser le prix
ลด[lot] (v) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken  FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
ลดน้อยลง[lot nøi long] (v, exp) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen  FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer
ลดราคา[lot rākhā] (v, exp) EN: discount ; lower the price ; cut down the price ; give a discount ; cut fares ; knock down (inf.)  FR: baisser le prix ; diminuer le prix ; consentir une réduction ; solder
ตัดต้นไม้[tat tonmāi] (v, exp) EN: fell a tree ; cut down a tree  FR: abattre un arbre ; couper un arbre

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shān, ㄕㄢ, ] cut down; mow; scythe, #43,392 [Add to Longdo]
裁并[cái bìng, ㄘㄞˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] cut down and merge, #126,792 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
撃ち止める(P);打ち止める;打ち留める;討ち止める;撃止める;打止める;討止める;打留める[うちとめる, uchitomeru] (v1, vt) (1) (打ち止める, 打ち留める, 打止める, 打留める only) to hammer into place; (2) (打ち止める, 打ち留める, 打止める, 打留める only) (also うちどめる) to end (a performance); (3) (撃ち止める refers esp. to a gun, and 討ち止める to a blade) to kill; to slay; to shoot dead; to cut down; (P) [Add to Longdo]
削る[はつる, hatsuru] (v5r, vt) (1) to cut down little by little; (2) to take a percentage [Add to Longdo]
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r, vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P) [Add to Longdo]
切り下げる[きりさげる, kirisageru] (v1, vt) (1) to cut down; to prune; to reduce; to cut and hang down; to cut shorter; (2) to round down (e.g. fraction) [Add to Longdo]
切り下ろす[きりおろす, kiriorosu] (v5s, vt) to slash downward; to cut down [Add to Longdo]
切り詰める;切詰める[きりつめる, kiritsumeru] (v1, vt) (1) to shorten; to cut short; to trim; (2) to cut down on; to reduce; to economize; to economise [Add to Longdo]
切り散らす;斬り散らす;切散らす[きりちらす, kirichirasu] (v5s, vt) to cut down all; to slash promiscuously [Add to Longdo]
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] (exp, v1) can be discarded; can be cut down [Add to Longdo]
切り捨てる(P);切捨てる;斬り捨てる[きりすてる, kirisuteru] (v1, vt) (1) to cut down; to slay; (2) to truncate; to round down; to round off; (3) to omit; to discard; to cast away; (P) [Add to Longdo]
切り取る;切取る[きりとる, kiritoru] (v5r, vt) to cut off; to excise; to tear off; to cut out; to whittle down; to tear out; to cut down; to amputate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cut down
   v 1: cut down on; make a reduction in; "reduce your daily fat
      intake"; "The employer wants to cut back health benefits"
      [syn: {reduce}, {cut down}, {cut back}, {trim}, {trim
      down}, {trim back}, {cut}, {bring down}]
   2: cut with sweeping strokes; as with an ax or machete [syn:
     {slash}, {cut down}]
   3: cause to come or go down; "The policeman downed the heavily
     armed suspect"; "The mugger knocked down the old lady after
     she refused to hand over her wallet" [syn: {down}, {knock
     down}, {cut down}, {push down}, {pull down}]
   4: intercept (a player) [syn: {cut down}, {cut out}]
   5: cut with a blade or mower; "mow the grass" [syn: {mow}, {cut
     down}]
   6: cause to fall by or as if by delivering a blow; "strike down
     a tree"; "Lightning struck down the hikers" [syn: {fell},
     {drop}, {strike down}, {cut down}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top