ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culled

K AH1 L D   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culled-, *culled*, cull, culle
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The current population to be culled by half.ประชากรปัจจุบันจะถูก คัดสรรเหลือครึ่งหนึ่ง Inferno (2016)
We've culled the whole country for the best newsmen.เราได้ culled ทั้งประเทศ สำหรับผู้สื่อข่าวที่ดีที่สุด Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Tell me, was my command that the illegitimates be culled in some way unclear?บอกข้าสิ คำสั่งที่ว่า ให้หาทางลดจำนวนเจ้าพวกนอกคอกลง มันไม่ชัดเจนเหรอ Addicted to Love (2012)
"Vibrant images "of life culled from the raw stuff of death\"ภาพวาดที่เจิดจ้า\" ของชีวิต\ คัดสรรมาจากสิ่งดิบ ๆ จากความดับสูญ Art Imitates Life (2008)
I haven't culled through everything yet.ฉันยังไม่ได้ค้นอะไรเลย Do You Take Dexter Morgan? (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULLED    K AH1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culled    (v) kˈʌld (k uh1 l d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cull \Cull\ (k?l), v. t. [imp. & p. p. {Culled} (k?ld); p. pr. &
   vb. n. {Culling}.] [OE.cullen, OF. cuillir, coillir,
   F.cueillir, to gather, pluck, pick, fr. L. colligere. See
   {Coil}, v. t., and cf. {Collect}.]
   To separate, select, or pick out; to choose and gather or
   collect; as, to cull flowers.
   [1913 Webster]
 
      From his herd he culls,
      For slaughter, from the fairest of his bulls. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Whitest honey in fairy gardens culled.  --Tennyson.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top