Search result for

creme

(60 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creme-, *creme*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creme(เครม) n. ครีม,เหล้าหวานหอม สำหรับดื่มหลังอาหาร
decrement(เดค'คระเมินทฺ) n. การลดลง,การค่อย ๆ ลดลง,ปริมาณที่ลดลง,การสั้นเข้า
excrement(เอคซฺ'คระเมินทฺ) n. ของเสียของร่างกาย,อุจจาระ,มูล., See also: excremental adj. ด6excrement excrementitious adj. ดูexcrement, Syn. waste
increment(อิน' คระเมินทฺ) n. การเพิ่มขึ้น,จำนวนที่เพิ่มขึ้น, ผลกำไร., See also: incremental adj.
incremental back upการสำรองเพิ่มขึ้นหมายถึง กระบวนการของการคัดลอกแฟ้มข้อมูล ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ หรือไม่ก็เป็นแฟ้มที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้คัดลอกทำสำรองไปแล้วชุดหนึ่ง
incremental compilerตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นรหัสภาษาเครื่องในทันทีที่พิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งเต็มบรรทัด ตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มตัวนี้จะทำหน้าที่แปลในขณะที่เราพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่ง ผิดกับตัวแปลอื่นที่จะรอจนพิมพ์โปรแกรมเสร็จหมดจึงจะลงมือแปล การแปลแบบหลังนี้ เราจะต้องรอสักนิดหนึ่ง เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะลงมือทำงาน ดู interpreter ประกอบ
recrement(เรค'ระเมินทฺ) n. น้ำลายหรือน้ำคัดหลั่งที่ถูกดูดซึมกลับ, See also: recremental adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
excrement(n) อุจจาระ,ของเสียจากร่างกาย,มูล
increment(n) ส่วนเพิ่ม,ผลกำไร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Where's my jelly creme center?ไส้ครีมเจลลี่ ของฉันล่ะ? Wheels (2009)
Which I doubt, given my near obsession with Moules a la creme normande.อาจเป็นอย่างที่ผมเดา อาจครอบงำจิตใจผมอยู่เรื่อง สูตรตำรับดั้งเดิมอย่างฝรั่งเศส A New Day in the Old Town (2009)
Just because I had to flee to the boroughs doesn't mean my creme de la mer should have to suffer, too.ขอบคุณมาก แค่เพียงเพราะฉันต้องหนีมาอยู่ที่นี่ มันไม่ได้หมายความฉันต้องให้ครีม Lamer ของฉันเสียคุณภาพไปด้วย Riding in Town Cars with Boys (2011)
It's just a rustic acorn squash bisque finished with a dot of maple-infused creme fraiche and a little crumble of fried sage.มันก็แค่ rustic acorn squash bisque แล้วตกแต่งด้วย maple-infused creme fraiche และ crumble of fried sage. The Art of Making Art (2011)
No, uh, creme fraiche.อ๋อ.. ครีมแฟรช The Wake-Up Bomb (2011)
You joke, but you might want to lick creme fraiche off a stripper or take a pole dancing class while you still can.ล้อเล่นรึไง แต่คุณอาจจะอยากเอาครีมนี่ออกไป หรือไม่ก็เรียนเต้นซะ ตราบเท่าที่คุณยังทำได้น่ะ Father and the Bride (2012)
Salmon mukarde creme fraiche.แซลมอน มูคาร์ด ครีม เฟรช Abomination (2012)
I could still smell her creme rinse after she left.ฉันยังคงได้กลิ่นครีมของเธอ หลังจากเธอไป If These Dolls Could Talk (2012)
Well, then by all means, have some creme Fraiche with it.งั้น เชิญตามสบายจ๊ะ ทานคู่กับครีมเฟรนช์ซิ Commitment (2012)
Hey, do you have any Boston cremes?วันนี้มีบอสตั้นครีมมั้ยครับ? Argentina (2012)
That woman. Blue satin, creme chiffon.ผู้หญิงคนนั้น ผ้าซาตินสีน้ำเงิน ชีฟองสีครีม The Blood Is the Life (2013)
In england, Cadbury creme eggs are sold year-round.ที่อังกฤษ Cadbury Creme Eggs มีขายตลอดทั้งปี Conventions of Space and Time (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หางกะทิ[X] (hāng kathi) EN: thin coconut cream (from the second or third pressing)   FR: crème de lait de coco [f] ; suprême de lait de coco [m]
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream   FR: crème de lait de coco [f]
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality   FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmtoēm) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing   FR: addition [f] ; ajout [m]
กะปิ[n.] (kapi) EN: shrim paste   FR: pâte de crevette [f] ; crème de crevette [f]
กะทิ[n.] (kathi) EN: cocomilk ; coconut cream ; coconut milk   FR: lait de coco [m] ; crème de coco [f]
ข้าวเหนียวแดง[n. exp.] (khao nīo daēng) FR: riz gluant à la crème de coco [m]
ขาวนวล[adj.] (khāo nūan) FR: blanc crème
ขี้[n.] (khī) EN: fecal matter ; faeces = feces (Am.) ; excrement ; stool   FR: fèces [fpl] ; excréments [mpl] ; selles [fpl] ; merde (vulg.) [f] ; crotte [f]
ของเสีย[n.] (khøngsīa) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement   FR: déchet [m] ; rebut [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CREME    K R IY1 M
CREMER    K R IY1 M ER0
CREMEANS    K R EH1 M AH0 N Z
CREMEENS    K R IH2 M IY1 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cremetorte {f}; Sahnetorte {f} [cook.]cream cake; cream-pie [Add to Longdo]
Cremetörtchen {n}; Sahnetörtchen {n} [cook.]small cream cake [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] (exp) {comp} in increments of [Add to Longdo]
インクリビジネス[, inkuribijinesu] (n) (abbr) incremental business [Add to Longdo]
インクリメンタリズム[, inkurimentarizumu] (n) incrementalism [Add to Longdo]
インクリメンタル[, inkurimentaru] (adj-na) incremental [Add to Longdo]
インクリメンタルサーチ[, inkurimentarusa-chi] (n) {comp} incremental search [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[, inkurimentarubakkuappu] (n) {comp} incremental backup [Add to Longdo]
インクリメント[, inkurimento] (n,vs) increment [Add to Longdo]
オートインクリメント[, o-toinkurimento] (n) {comp} auto-increment [Add to Longdo]
オートデクリメント[, o-todekurimento] (n) {comp} auto-decrement [Add to Longdo]
カフェアラクレーム[, kafearakure-mu] (n) cafe a la creme (fre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
インクリメント[いんくりめんと, inkurimento] increment (vs) [Add to Longdo]
オートインクリメント[おーといんくりめんと, o-toinkurimento] auto-increment [Add to Longdo]
オートデクリメント[おーとでくりめんと, o-todekurimento] auto-decrement [Add to Longdo]
増加[ぞうか, zouka] increment (vs) [Add to Longdo]
増分[ぞうぶん, zoubun] incremental [Add to Longdo]
増分ベクトル[ぞうぶんべくとる, zoubunbekutoru] incremental vector [Add to Longdo]
増分座標[ぞうぶんざひょう, zoubunzahyou] incremental coordinate [Add to Longdo]
増分量[ぞうぶんりょう, zoubunryou] increment size [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creme \Cr[^e]me\, n. [F.]
   Cream; -- a term used esp. in cookery, names of liqueurs,
   etc.
   [Webster 1913 Suppl.]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 creme
   cream
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Creme [krɛːm] (n) , s.(f )
   cream
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top