ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contrasting

K AH0 N T R AE1 S T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contrasting-, *contrasting*, contrast
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless we use some sort of contrasting agent that can fill the voids in the fissures.เว้นแต่ว่าเราใช้สิ่งแทนเพื่อแยกบางสิ่งออก ที่สามารถเติมแทนที่ว่างในรอยแยกนั่น Won't Get Fueled Again (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contrastingThe explanation below was achieved by comparing and contrasting a variety of different theories.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่างกัน[tāngkan] (adj) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied  FR: différent ; divergent
ตัดกัน[tatkan] (x) EN: contrasting

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTRASTING K AH0 N T R AE1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contrasting (v) kˈəntrˈaːstɪŋ (k @1 n t r aa1 s t i ng)
contrastingly (a) kˈəntrˈaːstɪŋliː (k @1 n t r aa1 s t i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontrastfarbe { f }contrasting colour; contrasting color [ Am. ] [Add to Longdo]
Kontrastwirkung { f }contrasting effect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
対立意見[たいりついけん, tairitsuiken] (n) conflicting (opposite, contrasting) opinion; antagonistic view [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrast \Con*trast"\, v. i. [imp. & p. p. {Contrasted}; p. pr.
   & vb. n. {Contrasting}.] [F. contraster, LL. contrastare to
   resist, withstand, fr. L. contra + stare to stand. See
   {Stand}.]
   To stand in opposition; to exhibit difference, unlikeness, or
   opposition of qualities.
   [1913 Webster]
 
      The joints which divide the sandstone contrast finely
      with the divisional planes which separate the basalt
      into pillars.              --Lyell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contrasting
   adj 1: strikingly different; tending to contrast; "contrasting
       (or contrastive) colors" [syn: {contrasting},
       {contrastive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top