ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contrast

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contrast-, *contrast*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contrast(n) ความแตกต่าง, See also: ความตรงกันข้าม, Syn. divergence, distinction, incompatibility
contrast(n) ความแตกต่างระหว่างความสว่างและความมืด
contrast(vi) แตกต่างกัน, Syn. contradict, conflict
contrast(vt) เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง, Syn. counterpoint
contrast(n) สิ่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง, See also: ข้อแตกต่าง, ข้อเปรียบเทียบ
contrast with(phrv) แสดงความแตกต่างกับ, See also: เปรียบเทียบกับ
contrast with(phrv) ตรงข้ามกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contrast(n. คอน'แทรสทฺ, คันแทรสทฺ') { contrasted, contrasting, contrasts } n. ความผิดแผกกัน, ความตรงกันข้าม, สิ่งหรือบุคคลที่ผิดแผกกันอย่างชัดเจน, ความแตกต่างระหว่างบริเวณดำและขาวในภาพถ่าย. -v. เปรียบเทียบความคิดแผกกัน., See also: contrastable adj. ดูcontrast

English-Thai: Nontri Dictionary
contrast(n) การเปรียบเทียบ, การเทียบเคียง, ความแตกต่าง, ความตรงข้าม
contrast(vi) ตัดกัน, ผิดแผกกัน, แตกต่าง, ตรงกันข้าม
contrast(vt) เทียบเคียง, เปรียบ, เทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contrastการเปรียบต่าง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
contrastการเปรียบต่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contrast medium; agent, enhancing; medium, enhancingสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contrast stain; stain, differentialสีย้อมตัดสี, สีย้อมเปรียบต่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contrastการเปรียบเทียบ, ความชัดเจน, ความแตกต่าง [การแพทย์]
Contrast Mediaสารทึบแสง [การแพทย์]
Contrast Media, Radiographicการแพ้สารทึบรังสี [การแพทย์]
Contrast Media, X-Rayสารทึบแสงเอ๊กซ์เรย์ [การแพทย์]
Contrast Mediumสารทึบรังสี [การแพทย์]
Contrast of luminaceการเปรียบเทียบความ สว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
Contrast Phaseต่างระดับ [การแพทย์]
Contrast Study, Doubleการตรวจหามะเร็งกระเพาะอาหารด้วยแบเรี่ยม [การแพทย์]
Contrast thresholdขีดเริ่มต้นในการ เปรียบเทียบ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then compare and contrast them.จากนั้นให้เปรียบเทียบภาพ Mona Lisa Smile (2003)
The key light when used in the kitchen is of hard kilo, providing strong contrast and thus is most efficient for dramatic effect.เวลาถ่ายภาพในห้องครัว Key Light เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก มันจะ... ...ก่อให้เกิดความแตกต่างที่เด่นชัดในรูปภาพ และยังมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับภาพที่ต้องเน้นเรื่องของ Dramatic Effect Episode #1.1 (2006)
The contrast between the feminine florals, and the rough-hewn background would create this wonderful tension with...ความเป็นหญิงกับดอกไม้ - และความดิบ... - ไม่ The Devil Wears Prada (2006)
what contrast did you use for the ct?มีข้อขัดแย้งอะไรที่คุณใช้ CT? 97 Seconds (2007)
they didn't filter the contrast, Which in icm is green.มันไม่ได้ถูกกรอง ซึ่งICM มีสีเขียว 97 Seconds (2007)
The tests could Have been negative Because the blood Was tainted with contrast.ผลทดสอบเป็นลบเพราะ เลือดมีความต่าง 97 Seconds (2007)
Unless we use some sort of contrasting agent that can fill the voids in the fissures.เว้นแต่ว่าเราใช้สิ่งแทนเพื่อแยกบางสิ่งออก ที่สามารถเติมแทนที่ว่างในรอยแยกนั่น Won't Get Fueled Again (2008)
Did you change the contrast or brightness settings on the television?คุณเปลี่ยนค่าความคมชัดของทีวีรึเปล่า The Bad Fish Paradigm (2008)
We should do another with contrast.เราจะตรวจอย่างอื่นอีกไหม? Adverse Events (2008)
Who needs an m.R.I. With contrast, ใครต้องการทำMRI/\ ใครค้าน Adverse Events (2008)
This is just the contrast material.นี่เป็นเพียง วัสดุที่คมชัด Adverse Events (2008)
Even with contrast, no masses, no lesions.แต่ว่ามันขัดกัน Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contrastA cat contrasts with a dog well.
contrastA great contrast between city life and country life.
contrastAs far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious.
contrastHe looked quite happy in contrast with those around him.
contrastI am often contrasted with my brother.
contrastIn contrast to her, her husband didn't seem to be enjoying the shopping.
contrastIn contrast to his frightening looks his voice was kind and calm.
contrastIn contrast to his "Not bad looks but seems a bit of a dandy" appearance he didn't have a girlfriend and he wasn't particularly fast with the ladies.
contrastIn contrast to the dog, the cat has become domesticated only in recent times.
contrastIn this book, the writer contrasts Japan with America.
contrastLet's contrast spring with fall.
contrastRed contrasts well with blue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดกัน(v) contrast, Syn. ขัดกัน, Example: คุณไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้ากับกระโปรงสีแดง เพราะสีมันตัดกัน, Thai Definition: ไม่กินกัน, ไม่กลมกลืนกัน, (ใช้แก่สี)
ตัดกัน(v) contrast, Syn. ขัดกัน, Example: คุณไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้ากับกระโปรงสีแดง เพราะสีมันตัดกัน, Thai Definition: ไม่กินกัน, ไม่กลมกลืนกัน, (ใช้แก่สี)
ข้อเปรียบเทียบ(n) comparison, See also: contrast, Example: พ่อแม่ไม่ควรจะตั้งข้อเปรียบเทียบระหว่างลูกของตนเองกับผู้อื่น, Count Unit: ข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดกัน[tatkan] (n) EN: contrast

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
contrast
contrast
contrasts
contrasts
contrasts
contrasted
contrasting
contrasts(4)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contrast
contrast
contrasts
contrasts
contrasted
contrasting
contrastingly

WordNet (3.0)
contrast(n) the opposition or dissimilarity of things that are compared; , , Syn. direct contrast
contrast(n) the act of distinguishing by comparing differences
contrast(n) the perceptual effect of the juxtaposition of very different colors
contrast(n) the range of optical density and tone on a photographic negative or print (or the extent to which adjacent areas on a television screen differ in brightness)
contrast(v) put in opposition to show or emphasize differences
contrast(v) to show differences when compared; be different, Syn. counterpoint
contrastingly(adv) in a contrasting manner
contrastive(adj) of words so related that one contrasts with the other, Syn. incompatible
contrastive(adj) syntactically establishing a relation of contrast between sentences or elements of a sentence
contrasty(adj) having sharp differences between black and white, Ant. flat

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Contrast

v. i. [ imp. & p. p. Contrasted; p. pr. & vb. n. Contrasting. ] [ F. contraster, LL. contrastare to resist, withstand, fr. L. contra + stare to stand. See Stand. ] To stand in opposition; to exhibit difference, unlikeness, or opposition of qualities. [ 1913 Webster ]

The joints which divide the sandstone contrast finely with the divisional planes which separate the basalt into pillars. Lyell. [ 1913 Webster ]

Contrast

v. t. 1. To set in opposition, or over against, in order to show the differences between, or the comparative excellences and defects of; to compare by difference or contrariety of qualities; as, to contrast the present with the past. [ 1913 Webster ]

2. (Fine Arts) To give greater effect to, as to a figure or other object, by putting it in some relation of opposition to another figure or object. [ 1913 Webster ]

the figures of the groups must not be all on side . . . but must contrast each other by their several position. Dryden. [ 1913 Webster ]

Contrast

n. [ F. contraste: cf. It. contrasto. ] 1. The act of contrasting, or the state of being contrasted; comparison by contrariety of qualities. [ 1913 Webster ]

place the prospect of the soul
In sober contrast with reality. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

2. Opposition or dissimilitude of things or qualities; unlikeness, esp. as shown by juxtaposition or comparison. [ 1913 Webster ]

The contrasts and resemblances of the seasons. Whewell. [ 1913 Webster ]

3. (Fine Arts) The opposition of varied forms, colors, etc., which by such juxtaposition more vividly express each other's peculiarities. Fairholt. [ 1913 Webster ]

Contrastimulant

a. Counteracting the effects of stimulants; relating to a course of medical treatment based on a theory of contrastimulants. -- n. (Med.) An agent which counteracts the effect of a stimulant. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对比[duì bǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ,   /  ] contrast; balance #3,552 [Add to Longdo]
对比度[duì bǐ dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨˋ,    /   ] contrast (balance of black and white in TV screen setup); degree of contrast #15,561 [Add to Longdo]
显影剂[xiǎn yǐng jì, ㄒㄧㄢˇ ㄧㄥˇ ㄐㄧˋ,    /   ] contrast medium #158,596 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegensatz { m }; Unterschied (zu) | im Gegensatz zu | im Gegensatz stehen; im Kontrast stehen (zu) | in scharfem Gegensatz (zu)contrast (with; to) | in contrast to; by contrast; contrary to; as opposed to | to contrast (with) | in marked contrast (to) [Add to Longdo]
Kontrast { m } (zu)contrast (with; to) [Add to Longdo]
Wechselbad { n }contrast bath [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
に対して[にたいして, nitaishite] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with #500 [Add to Longdo]
反対[はんたい, hantai] (adj-na, n, vs, adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P) #809 [Add to Longdo]
に対し[にたいし, nitaishi] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with #1,327 [Add to Longdo]
対照[たいしょう, taishou] (n, vs) contrast; antithesis; comparison; (P) #6,674 [Add to Longdo]
対比[たいひ, taihi] (n, vs) contrast; comparison; (P) #13,303 [Add to Longdo]
その一方[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime [Add to Longdo]
ではある[dehaaru] (exp, v5r-i) (である with は) (See である) to be (in contrast to something that is not the case) [Add to Longdo]
コントラスト[kontorasuto] (n) contrast; (P) [Add to Longdo]
ハイコントラスト[haikontorasuto] (n) { comp } high contrast [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コントラスト[こんとらすと, kontorasuto] contrast [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top