ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contiguously

K AH0 N T IH1 G Y UW0 AH0 S   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contiguously-, *contiguously*, contiguous
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา contiguously มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *contiguously*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contiguous[ADJ] ซึ่งใกล้ชิด, Syn. neighboring
contiguous[ADJ] ซึ่งติดกัน, Syn. adjoining

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contiguous(คันทิก'กิวอัส) adj. ติดกัน,ประชิดกัน., See also: contiguousness n. ดูcontiguous, Syn. next -Conf. continuous

English-Thai: Nontri Dictionary
contiguous(adj) ใกล้ชิด,ติดกัน,ติดต่อกัน,เชื่อมติด,ประชิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juxtapositional dissimilation; contiguous dissimilationการแผกแยก(เสียง)ติดต่อ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
contiguousแตะกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
contiguous dissimilation; juxtapositional dissimilationการแผกแยกเสียงติดต่อ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
contiguous zoneเขตนอกน่านน้ำอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distant dissimilation; incontiguous dissimilationการแผกแยก(เสียง)ไม่ติดต่อ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
incontiguous dissimilation; distant dissimilationการแผก(เสียง)ไม่ติดต่อ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contiguous zones (Maritime law)เขตต่อเนื่อง (กฎหมายทะเล) [TU Subject Heading]
Contiguousอยู่ติดกัน [การแพทย์]
Masculature, Contiguousกล้ามเนื้อใกล้เคียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoa, we're contiguously short this evening.โอ เรามากันไม่ครบนะเนี่ยเย็นนี้ Pathology (2008)
PRESTON: "Map of the Contiguous United States. ""แผนที่ที่ติดกันของ สหรัฐอเมริกา" Super 8 (2011)
Largest state in the contiguous 48 and the second-most populous.ใหญ่ที่สุดใน 48 รัฐที่ติดกัน ประชากรมากที่สุดอันดับ 2 อย่าแหยมกับเท็กซัส Route 66 (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่เคียง[V] be close, See also: be adjacent, be contiguous, be abreast, Syn. เคียงคู่, เคียง, Example: ความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอาจจะไม่คู่เคียงไปกับความเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรม
จด[V] be contiguous, See also: adjoin, border, Syn. ติด, เชื่อม, Ant. ห่าง, แยก, Example: ทิศเหนือของประเทศไทยจดประเทศพม่า, Thai definition: จ่อให้ถึงกัน, ถึง, จนถึง
ติดกัน[ADV] next, See also: close, near, contiguously, connectedly, Syn. ใกล้กัน, ชิด, Ant. ห่างกัน, Example: ฉันกับเพื่อนนั่งติดกันตลอด ไม่กล้าลุกไปไหนเพราะกลัวผี, Thai definition: ที่อยู่ใกล้กัน, ที่อยู่เป็นลำดับต่อไป
ติดกับ[CONJ] adjoin, See also: be contiguous, close to, connect, be adjacent to, border on, join to, Syn. ใกล้กับ, ติด, ชิดกับ, Ant. ห่าง, Example: เขาสร้างบ้านใหม่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา, Thai definition: อยู่ชิดกันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ประชิด[V] be close to, See also: approach to, adjoin, come up against, be adjacent to, close in, come nearer, be contiguous, Syn. ติด, ชิด, เข้าถึงตัว, เข้าชิดตัว, เข้าใกล้, ขนาบ, ใกล้ชิด, เคียง, Ant. ห่าง, Example: ทหารยกกองทัพมาประชิดชายแดน
สัมผัส[V] touch, See also: impact, be contiguous, be in control, perceive, Syn. ถูกต้อง, แตะต้อง, กระทบ, Example: ผมก็ได้แต่อยู่ห่างๆ เธอ แม้ว่าอยากจะไปสัมผัสชิดใกล้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จด[v.] (jot) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with   FR: être limitrophe ; border ; se toucher
ติดกัน[v. exp.] (tit kan) EN: adjoin ; stick together ; be contiguous   FR: adhérer ; s'agglutiner
ติดกัน[adj.] (tit kan) EN: contiguous ; attached (to) ; adjoining ; next to each other   FR: adhérent ; soudé ; joint ; uni ; adjacent ; attenant ; avoisinant ; contigu ; voisin ; agglutiné
ติดกับ[v.] (tit kap) EN: adjoin ; be contiguous ; close to ; connect ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; get trapped by   FR: fixer (à)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTIGUOUS    K AH0 N T IH1 G Y UW0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contiguous    (j) kˈəntˈɪgjuəʳs (k @1 n t i1 g y u@ s)
contiguously    (a) kˈəntˈɪgjuəʳsliː (k @1 n t i1 g y u@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nähe {f}contiguousness [Add to Longdo]
angrenzend; benachbart; nahe {adj}contiguous [Add to Longdo]
angrenzend {adv}contiguously [Add to Longdo]
zusammencontiguous [Add to Longdo]
zusammenhängendcontiguous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
独立項目[どくりつこうもく, dokuritsukoumoku] (n) {comp} noncontiguous item [Add to Longdo]
連続項目[れんぞくこうもく, renzokukoumoku] (n) {comp} contiguous items [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
独立項目[どくりつこうもく, dokuritsukoumoku] noncontiguous item [Add to Longdo]
不連続[ふれんぞく, furenzoku] discontiguous, discontinuity [Add to Longdo]
連続項目[れんぞくこうもく, renzokukoumoku] contiguous items [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contiguous \Con*tig"u*ous\, a. [L. contiguus; akin to contigere
   to touch on all sides. See {Contingent}.]
   In actual contact; touching; also, adjacent; near;
   neighboring; adjoining.
   [1913 Webster]
 
      The two halves of the paper did not appear fully
      divided . . . but seemed contiguous at one of their
      angles.                 --Sir I.
                          Newton.
   [1913 Webster]
 
      Sees no contiguous palace rear its head. --Goldsmith.
   [1913 Webster]
 
   {Contiguous angles}. See {Adjacent angles}, under {Angle}.
 
   Syn: Adjoining; adjacent. See {Adjacent}. --
     {Con*tig"u*ous*ly}, adv. -- {Con*tig"u*ous*ness}, n.
     [1913 Webster] Continence

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top