ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confessor

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confessor-, *confessor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confessor[N] ผู้สารภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confessor(คันเฟส'เซอะ) n. ผู้สารภาพบาป,ผู้สารภาพความในใจ,พระผู้ฟังคำสารภาพ, Syn. confesser

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I used to be Booth's confessor when he was a Ranger.และตัดสินว่าพระเจ้า เป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของผม พระเจ้าเป็นความเชื่อ The Secrets in the Proposal (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confessor (n) kˈənfˈɛsər (k @1 n f e1 s @ r)
confessors (n) kˈənfˈɛsəz (k @1 n f e1 s @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンヘソル[, konhesoru] (n) confessor (por [Add to Longdo]
告解師[こっかいし, kokkaishi] (n) (obsc) confessor [Add to Longdo]
聴聞僧[ちょうもんそう, choumonsou] (n) confessor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confessor \Con*fess"or\ (?; 277), n. [OF. confessor, F.
   confesseur, fr. L. & LL. confessor.]
   1. One who confesses; one who acknowledges a fault, or the
    truth of a charge, at the risk of suffering; specifically,
    one who confesses himself a follower of Christ and endures
    persecution for his faith.
    [1913 Webster]
 
       He who dies for religion is a martyr; he who suffers
       for it is a confessor.        --Latham.
    [1913 Webster]
 
       Our religion which hath been sealed with the blood
       of so many martyrs and confessors.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. A priest who hears the confessions of others and is
    authorized to grant them absolution.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confessor
   n 1: a priest who hears confession and gives absolution
   2: someone who confesses (discloses information damaging to
     themselves)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top