Search result for

complaint

(74 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complaint-, *complaint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complaint[N] ข้อที่ไม่พอใจ, Syn. grievance
complaint[N] ความไม่พอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์

English-Thai: Nontri Dictionary
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complaintสอดคล้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
complaintกลอนรำพัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
complaintร้องทุกข์, คำร้องทุกข์ [ดู petition] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complaint, chiefอาการ (โรค) สำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complaint; symptomอาการ (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complaint lettersจดหมายร้องทุกข์ [TU Subject Heading]
Complaints (Administrative procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาคดีปกครอง) [TU Subject Heading]
Complaints (Civil procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความแพ่ง) [TU Subject Heading]
Complaints (Criminal procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Complaints againstการร้องทุกข์ต่อ [TU Subject Heading]
Complaints, Bodilyอาการทางร่างกาย [การแพทย์]
Complaints, Somaticอาการทางร่างกายต่างๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Complaint procedure (n jargon ) กระบวนการร้องเรียน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll file a complaint to the Board of Education.หนูจะร้องเรียนเรื่องนี้ กับกระทรวงศึกษาฯ Baby and I (2008)
Yeah. You heard some complaints, officer?ครับ ได้ยินเสียงรบกวนหรือครับ คุณตำรวจ The Bank Job (2008)
You don't like it, there's the complaint box.ถ้าไม่ชอบใจก็นั่น กล่องรับความคิดเห็น Death Race (2008)
Yeah, well, this one client just kept hitting me and he wouldn't stop, so I filed a complaint;แล้วก็มีลูกค้ารายหนึ่งที่ชอบทุบตีฉันไม่เลิก ฉันเลยไปแจ้งความเรื่องเขา Changeling (2008)
"Complaints, nothing but complaints."บ่น มีแต่บ่น... The Reader (2008)
The complaints keep rolling in after your little down town Olympics, O'connerคนโทรมาด่าไม่เลิกเรื่องมหกรรมวิ่งไล่จับของนาย โอคอนเนอร์ Fast & Furious (2009)
Well, that's a lot of complaints, Doug.ดี,เป็นความไม่พอใจอย่างมากเลยนะ, ดัก Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
We think the complaint can survive a twombly motion. All we have to...เราคิดว่าการร้องเรียนจะทำให้เกิด การเคลื่อนไหวใหญ่ ซึ่งเราต้อง... I Lied, Too. (2009)
Your wife filed a complaint three years ago.ภรรยาคุณเคยแจ้งความไว้เมื่อสามปีก่อน I Knew You Were a Pig (2009)
I've already filed a complaint with the court.ฉันร่างคำร้องไว้ยื่นต่อศาล เรียบร้อยแล้ว Hey! Mr. Pibb! (2009)
I filed a complaint.ฉันส่งข้อร้องเรียน A Pretty Girl in a Leotard (2009)
A complaint?แจ้งความเหรอ? A Pretty Girl in a Leotard (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complaintAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
complaintAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
complaintAn increase in customer complaints could signal a decline in business.
complaintAs far as I'm concerned, I have no complaint.
complaintDo you have any complaint about it?
complaintHe made little of my complaints.
complaintHe muttered complaints against the school.
complaintHer constant complaints frustrated him deeply.
complaintHe turned a deal ear to their complaints.
complaintHis constant complaints aroused my rage.
complaintI am sick of listening to her complaints.
complaintI am sick of your complaint.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำร้องเรียน[N] complaint, See also: case, suit, Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์, Example: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น, Thai definition: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน
การบ่นว่า[N] grumble, See also: complaint, grouse, murmur, Syn. การบ่น, การว่า, การว่ากล่าว, การพร่ำว่า, Ant. การชมเชย, Example: การบ่นว่าของผู้ใหญ่ถือเป็นมงคลที่ดีกับตัวเรา เพราะมันคือคำสั่งสอนที่ดี
การร้องเรียน[N] complaint, See also: petition, appeal, Syn. การร้องทุกข์, Example: การร้องเรียนของเขาไม่ได้รับการตอบสนอง
เสียงสวด[N] complaint, See also: moan, moaning, complaining, Syn. เสียงด่า, Example: เขาไม่ค่อยอยากกลับบ้านเพราะรู้ว่าต้องกลับไปฟังเสียงสวดของแม่อีกหลายชั่วโมง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายร้องเรียน[n. exp.] (jotmāi røngrīen) EN: complaint letter   
การร้องเรียน[n.] (kān røngrīen) EN: complaint   
การต่อว่า[n.] (kān tøwā) EN: complaint   
การต่อว่าของลูกค้า[n. exp.] (kān tøwā khøng lūkkhā) EN: customer complaints   
การต่อว่าของนักลงทุน[n. exp.] (kān tøwā khøng naklongthun) EN: investor complaints   
การต่อว่าย่างรุนแรง [n. exp.] (kān tøwā yāng runraēng) EN: strong complaint   
การต่อว่าอย่างสุภาพ[n. exp.] (kān tøwā yāng suphāp) EN: mild complaint   
คำกล่าวหา[n.] (kham klāohā) EN: charge ; accusation ; complaint   FR: charge [f] ; accusation [f]
คำร้อง[n.] (khamrøng) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion   FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องเรียน[n. exp.] (kham røngrīen) EN: complaint ; case ; suit   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLAINT    K AH0 M P L EY1 N T
COMPLAINTS    K AH0 M P L EY1 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complaint    (n) (k @1 m p l ei1 n t)
complaints    (n) (k @1 m p l ei1 n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschwerde {f}; Klage {f} | Beschwerden {pl}; Klagen {pl} | eine Beschwerde vorbringen | ohne Beschwerdencomplaint | complaints | to make a complaint | uncomplaining [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
クレーム[, kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre [Add to Longdo]
クレーム処理[クレームしょり, kure-mu shori] (n) handling complaints [Add to Longdo]
哀訴[あいそ, aiso] (n,vs) appeal; complaint [Add to Longdo]
怨声[えんせい, ensei] (n) complaint; murmur [Add to Longdo]
慨嘆;慨歎[がいたん, gaitan] (n,vs) deploring; lamentation; regret; complaint [Add to Longdo]
泣き言[なきごと, nakigoto] (n) complaint [Add to Longdo]
苦情[くじょう, kujou] (n) complaint; troubles; objection; grievance; (P) [Add to Longdo]
苦情処理機関[くじょうしょりきかん, kujoushorikikan] (n) grievance machinery; complaints department [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怨言[yuàn yán, ㄩㄢˋ ㄧㄢˊ, ] complaint [Add to Longdo]
投诉[tóu sù, ㄊㄡˊ ㄙㄨˋ, / ] complaint; to file a complaint; to sue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complaint \Com*plaint"\ (k[o^]m*pl[=a]nt"), n. [F. complainte.
   See {Complain}.]
   1. Expression of grief, regret, pain, censure, or resentment;
    lamentation; murmuring; accusation; fault-finding.
    [1913 Webster]
 
       I poured out my complaint before him. --Ps. cxlii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
       Grievous complaints of you.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Cause or subject of complaint or murmuring.
    [1913 Webster]
 
       The poverty of the clergy in England hath been the
       complaint of all who wish well to the church.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. An ailment or disease of the body.
    [1913 Webster]
 
       One in a complaint of his bowels.   --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) A formal allegation or charge against a party made
    or presented to the appropriate court or officer, as for a
    wrong done or a crime committed (in the latter case,
    generally under oath); an information; accusation; the
    initial bill in proceedings in equity.
 
   Syn: Lamentation; murmuring; sorrow; grief; disease; illness;
     disorder; malady; ailment.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complaint
   n 1: an often persistent bodily disorder or disease; a cause for
      complaining [syn: {ailment}, {complaint}, {ill}]
   2: (formerly) a loud cry (or repeated cries) of pain or rage or
     sorrow
   3: an expression of grievance or resentment
   4: (civil law) the first pleading of the plaintiff setting out
     the facts on which the claim for relief is based
   5: (criminal law) a pleading describing some wrong or offense;
     "he was arrested on a charge of larceny" [syn: {charge},
     {complaint}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top