ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come away

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come away-, *come away*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just come away from the window.โอ้.. ไม่นะนิค กลืนมันลงไป The Dog (2015)
Come away now, angel.มานี่มะ ที่รัก Pilot (2015)
Come away with me.จากมากับฉันเถอะ Truth: Part 1 (2013)
Come away from there.มาจากที่นั่นไป The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
- Then come away with me.-งั้นหนีไปกับผม Chaos (2012)
Come away with me.ไปกับฉันเถอะ Don't Fear the Scott (2012)
I mean, that's the real reason she doesn't wanna come away with me.ฉันหมายถึง นั่นเป็นเหตุผลที่แท้จริงที่เธอไม่อยากไปกับฉัน The Fugitives (2012)
For two years and not come away knowingมาสองปี ก็ไม่ได้ทำให้ไม่รู้ Damien Darko (2011)
Come away from him, nephew.ออกให้ห่างจากเขา, หลานข้า The Last Airbender (2010)
Maybe I'll come away with something.บางทีก็มีอะไรติดมือมาบ้าง Take It! (2010)
We're extremely fortunate to just come away with injuries.เราโชคดีมากที่จบลงแค่การบาดเจ็บ The Guardian (2010)
Cyrus, come away from there.ไซรัส ถอยออกมาเถอะค่ะ The Unblairable Lightness of Being (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
帰りなんいざ[かえりなんいざ, kaerinan'iza] (exp) (arch) (See 帰去来) Come away home! (expression suggesting quitting one's job and moving back to one's hometown) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come away
   v 1: come to be detached; "His retina detached and he had to be
      rushed into surgery" [syn: {detach}, {come off}, {come
      away}] [ant: {attach}]
   2: leave in a certain condition; "She came away angry"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top