ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

closed

K L OW1 Z D   
111 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -closed-, *closed*, clos, close
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
closed[ADJ] จำกัดเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล, Syn. private, restricted
closed[ADJ] ที่ไม่เปิดรับสิ่งใหม่
closed[ADJ] ที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง, Syn. self-sufficient
closed[ADJ] ปิด, Syn. shut, fastened, sealed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
closed(โคซดฺ) adj. ปิด,สรุป,ห้ามเข้า,สงวน (เขต) ,ลับ
closed architectureสถาปัตยกรรมปิดหมายถึง การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ผลิตจากบริษัทเดียวกันเท่านั้น (เรียกว่า ปิดประตูตาย ไม่ให้ผู้อื่นมาร่วมทำมาหากิน)
closed circuitn. กระแสไฟฟ้าวงจรปิดซึ่งกระแสสามารถวิ่งผ่านได้ตลอด .
closed doorsn. ข้างหลังประตูที่ปิด,ลับ,เป็นความลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
closed ballบอลปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
closed birth intervalช่วงห่างปิดการเกิดบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
closed bite๑. ขากรรไกรชิดเกิน [มีความหมายเหมือนกับ close bite; bite closing และ vertical dimension decrease; vertical relation decrease; overclosure]๒. ภาวะสบลึก [มีความหมายเหมือนกับ deep bite; deep overbite; deep vertical overlap] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed bundleท่อลำเลียงแบบปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
closed captionคำบรรยายภาพแบบปิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed circuitวงจรปิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed circuit television (CCTV)โทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed coupletสัมผัสคู่ปิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed crankcase ventilation systemระบบระบายอากาศห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed curveเส้นโค้งปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Closedชนิดไม่ติดต่อ [การแพทย์]
closed circulatory systemระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด, ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์บางชนิดที่มีเลือดไหลวนเวียนอยู่ภายในหลอดเลือดตลอดเวลา  เช่น ในไส้เดือนดิน ปลา กบ คน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Closed Economy ระบบเศรษฐกิจปิด
ระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่มีการค้าขาย กับต่างประเทศหรือไม่มีการส่งออกหรือการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งตามความหมายนี้ไม่มีประเทศใดในโลกปัจจุบันที่ไม่มีการค้าขายกับต่าง ประเทศ มีเพียงประเทศที่สัดส่วนการค้าระหว่างประเทศมีน้อย ประเทศในปัจจุบัน ที่มีลักษณะเข้าใกล้ระบบเศรษฐกิจปิดมากที่สุด เช่น สหภาพพม่า [สิ่งแวดล้อม]
closed intervalช่วงปิด, ดู interval  ประกอบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Closed Landfill Sites ที่ฝังกลบปิดใช้(แล้ว) [สิ่งแวดล้อม]
Closed Loop การเวียนกลับมาใช้, ห่วงปิด
การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตโดย ตรงและป้องกัน มิให้ของเสียรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด [สิ่งแวดล้อม]
Closed Methodการปิดแผล [การแพทย์]
Closed Population ประชากรปิด
กลุ่มประชากรที่ไม่มีทั้งการย้ายถิ่นเข้าและ การย้ายถิ่นออก การเพิ่มของประชากรปิดขึ้นอยู่กับความแตกต่าง ของการเกิดและการตายเท่านั้น [สิ่งแวดล้อม]
Closed Positionลักษณะปิด [การแพทย์]
Closed Systemระบบปิด,แบบวงจรปิด,ระบบปิดหมด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I noticed that a window wasn't closed and I came up to seeฉันสังเกตเห็นว่าหน้าต่างเปิดอยู่ เลยเข้ามาปิดให้ Rebecca (1940)
- if I could fasten it. - Why did you say that? I closed it before I left the room.ทำไมคุณถึงพูดอย่างนั้น ฉันปิดมันแล้วก่อนที่จะออกจากห้อง Rebecca (1940)
They're always kept tight closed when you're afloat.ถูกปิดเเน่นเสมอเพื่อให้เรือลอย Rebecca (1940)
The forbidden zone has been closed for centuries, and rightly so.เขตต้องห้ามถูกปิดนานนับศตวรรษ Beneath the Planet of the Apes (1970)
This is a closed set!นี่ฉากภายในนะ Blazing Saddles (1974)
No, it's a closed circuit TV system. I have underwater cameras fore-and-aft.ไม่ได้ มันเป็นโทรทัศน์วงจรปิด ผมมืกล้องใต้นํ้าที่หัวเรือเเละท้ายเรือ Jaws (1975)
He caressed it gently, opened and closed the cheeks began to suck it greedlilyเขาการสัมผัสมันสุภาพบุรุษt, open and ที่ปิดแก้ม... ...เริ่มต้นเพื่อดูดมัน greedlily Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It was a profound pleasure when she closed her eyes for the last timeมันคือความยินดีลึกซึ้งเมื่อ she closed ตาของเธอ .สำหรับเวลาล่าสุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
No, we can't land. Fog has closed down everything.ไม่ใช่ เราลงพื้นไม่ได้ หมอกบังหมดทุกอย่าง Airplane! (1980)
- Somebody opened it, closed it, then locked it.I think so, yes. Somebody else sure as hell thought so. The Thing (1982)
as the disarmament talks here continue through closed sessions last night and on into this afternoon, a feeling of positive anticipation is shared by everyone in the press corps.ยังคงดำเนินไปอย่างเป็นความลับ ตั้งแต่เมื่อคืน มาจนถึงบ่ายวันนี้ มีความคาดหวังในเชิงบวก ในหมู่นักข่าวทุกคน Spies Like Us (1985)
Open and closed within your eyesลืมตาและหลับตาลงสิ Labyrinth (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
closedAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
closedA closed fist can indicate stress.
closedAfter 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.
closedAll the schools are closed on that holiday.
closedAre the stores closed on Sunday in England?
closedAs he was tired, he was lying on the sofa with his eyes closed.
closedAs soon as he left, the bank closed.
closedAt lunchtime today, our usual restaurant was closed because of a funeral in the family.
closedAt seven-thirty we too closed the door behind us.
closedBlue Sky Sport is closed every Thursday.
closedCan you keep standing on one of your legs with closed eyes for a minute?
closedCan you walk with your eyes closed?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำถามปิด[N] closed-ended question, Syn. คำถามเปิด, Count unit: คำถาม, Thai definition: คำถามที่ให้เลือกตอบใดคำตอบหนึ่งจากตัวเลือกคำตอบที่กำหนดไว้ให้
ระบบปิด[N] closed system, Example: การใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องจำกัดอยู่ในระบบปิดที่ไม่มีทางเชื่อม หรือระบายลงสู่แหล่งน้ำในชีวมณฑล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   
โดยไม่เปิดเผย[X] (dōi mai poētphoēi) EN: behind closed doors ; in camera   FR: à huis clos
เอกสารแนบประกอบ[n. exp.] (ēkkasān naēp prakøp) EN: enclosed documents ; enclosures   
คำถามปิด[n. exp.] (khamthām pit) EN: closed-ended question   
หลับตานึก[v. exp.] (laptā neuk) EN: think with one's eyes closed   FR: réfléchir les yeux fermés ; penser les yeux clos
หลับตาทำ [v. exp.] (laptā tham) EN: do with one's eyes closed   FR: agir les yeux fermés
แนบประกอบ[adj.] (naēp prakøp) EN: enclosed   
แง้ม[v.] (ngaēm) EN: be ajar ; open slightly ; be half-closed   FR: entrouvrir ; entrebâiller
ปิด[adj.] (pit) EN: closed   FR: fermé ; clos
ระบบปิด[n. exp.] (rabop pit) EN: closed system   FR: système fermé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOSED K L OW1 Z D
CLOSEDOWN K L OW1 Z D AW2 N
CLOSEDOWNS K L OW1 Z D AW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
closed (v) klˈouzd (k l ou1 z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闭路电视[bì lù diàn shì, ㄅㄧˋ ㄌㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] closed-circuit television, #42,500 [Add to Longdo]
闭区间[bì qū jiān, ㄅㄧˋ ㄑㄩ ㄐㄧㄢ, / ] closed interval (in calculus), #169,827 [Add to Longdo]
密闭式循环再呼吸水肺系统[mì bì shì xún huán zài hū xī shuǐ fèi xì tǒng, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗㄞˋ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] closed-circuit rebreather scuba (diving) [Add to Longdo]
闭着[bì zhe, ㄅㄧˋ ㄓㄜ˙, / ] closed [Add to Longdo]
闭关政策[bì guān zhèng cè, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, / ] closed-door policy [Add to Longdo]
闭音节[bì yīn jié, ㄅㄧˋ ㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] closed syllable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klausurtagung {f} | dreitägige Klausurtagung {f}closed meeting; closed conference | three-day retreat [Add to Longdo]
Umlaufkühlung {f}closed circuit cooling [Add to Longdo]
abgesperrt {adj}closed off [Add to Longdo]
abgeschlossen {adj} [math.] | algebraisch abgeschlossen | abgeschlossene Hülleclosed | algebraically closed | closure [Add to Longdo]
abgeschlossene Aufnahme {f}closed entry [Add to Longdo]
geschlossener (Regel-) Kreisclosed loop [Add to Longdo]
geschlossener (Strom-) Kreisclosed circuit [Add to Longdo]
geschlossener Kreislaufclosed circuit [Add to Longdo]
geschlossener Rechenzentrumsbetriebclosed shop [Add to Longdo]
geschlossenes Regelkreissystemclosed system [Add to Longdo]
zugeklapptclosed with a snap [Add to Longdo]
Wegen Betriebsferien geschlossen.Closed for annual holidays. [Add to Longdo]
Hirnkoralle {f} (Favia spp.; Favites spp.) [zool.]closed brain coral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱくぱく[, pakupaku] (adv,n,vs) (on-mim) flapping open and closed (e.g. mouth) [Add to Longdo]
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring) [Add to Longdo]
クローズド[, kuro-zudo] (n) closed [Add to Longdo]
クローズドアーキテクチャ[, kuro-zudoa-kitekucha] (n) {comp} closed architecture [Add to Longdo]
クローズドエンド[, kuro-zudoendo] (n) closed-end [Add to Longdo]
クローズドエンドモーゲージ[, kuro-zudoendomo-ge-ji] (n) closed-end mortgage [Add to Longdo]
クローズドシステム[, kuro-zudoshisutemu] (n) closed system [Add to Longdo]
クローズドショップ[, kuro-zudoshoppu] (n) closed shop [Add to Longdo]
クローズドショップ制[クローズドショップせい, kuro-zudoshoppu sei] (n) (See オープンショップ制) closed shop system (employment of only union members) [Add to Longdo]
クローズドスタンス[, kuro-zudosutansu] (n) closed stance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クローズドシステム[くろーずどしすてむ, kuro-zudoshisutemu] closed system [Add to Longdo]
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop [Add to Longdo]
開ループ[かいループ, kai ru-pu] closed loop [Add to Longdo]
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol) [Add to Longdo]
強制モード[きょうせいモード, kyousei mo-do] closed mode [Add to Longdo]
閉じたシステム[とじたシステム, tojita shisutemu] closed system [Add to Longdo]
閉域[へいいき, heiiki] closed (network, e.g.) [Add to Longdo]
閉域接続[へいいきせつぞく, heiikisetsuzoku] closed user group service [Add to Longdo]
閉域利用者グループ[へいいきりようしゃグループ, heiikiriyousha guru-pu] closed user group [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 buttoned \buttoned\ adj.
   furnished with buttons or something buttonlike. Opposite of
   {unbuttoned}. [Narrower terms: {botonee, botonnee};
   {button-down}; {closed}]
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Close \Close\ (kl[=o]z), v. t. [imp. & p. p. {Closed}
   (kl[=o]zd); p. pr. & vb. n. {Closing}.] [From OF. & F. clos,
   p. p. of clore to close, fr. L. claudere; akin to G.
   schliessen to shut, and to E. clot, cloister, clavicle,
   conclude, sluice. Cf. {Clause}, n.]
   1. To stop, or fill up, as an opening; to shut; as, to close
    the eyes; to close a door.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring together the parts of; to consolidate; as, to
    close the ranks of an army; -- often used with up.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring to an end or period; to conclude; to complete; to
    finish; to end; to consummate; as, to close a bargain; to
    close a course of instruction.
    [1913 Webster]
 
       One frugal supper did our studies close. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To come or gather around; to inclose; to encompass; to
    confine.
    [1913 Webster]
 
       The depth closed me round about.   --Jonah ii. 5.
    [1913 Webster]
 
       But now thou dost thyself immure and close
       In some one corner of a feeble heart. --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   {A closed sea}, a sea within the jurisdiction of some
    particular nation, which controls its navigation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 closed \closed\ adj.
   1. having an opening obstructed. [Narrower terms: {blind}]
    Also See: {obstructed}, {sealed}, {shut}, {unopen},
    {closed}. Antonym: {open}.
    [WordNet 1.5]
 
   2. (Math.) of a curve or surface: having no end points or
    boundary curves; of a set: having members that can be
    produced by a specific operation on other members of the
    same set; of an interval: containing both its endpoints.
    {open}
    [WordNet 1.5]
 
   3. Being in a position to obstruct an opening; -- especially
    of doors. [Narrower terms: {fastened, latched}] Also See:
    {closed}. Antonym: {open}.
 
   Syn: shut, unopen.
     [WordNet 1.5]
 
   4. having skin drawn so as to obstruct the opening; -- used
    of mouth or eyes. Opposite of {open}. he sat quietly with
    closed eyes [Narrower terms: {blinking, winking};
    {compressed, tight}; {squinched, squinting}]
 
   Syn: shut.
     [WordNet 1.5]
 
   5. requiring union membership; -- of a workplace; as, a
    closed shop. [prenominal]
    [WordNet 1.5]
 
   6. closed with shutters.
    [WordNet 1.5]
 
   7. hidden from the public; as, a closed ballot.
    [WordNet 1.5]
 
   8. not open to the general public; as, a closed meeting.
    [WordNet 1.5]
 
   9. unsympathetic; -- of a person's attitude. a closed mind
    unreceptive to new ideas
    [WordNet 1.5]
 
   10. surrounded by walls. a closed porch
 
   Syn: closed in(predicate).
     [WordNet 1.5]
 
   11. made compact by bending or doubling over; as, a closed
     map.
 
   Syn: folded.
     [WordNet 1.5]
 
   12. closed or fastened with or as if with buttons. [Narrower
     terms: {buttoned (vs. unbuttoned)}]
     [WordNet 1.5]
 
   13. not engaged in activity; -- of an organization or
     business establishment. the airport is closed because of
     the weather; the many closed shops and factories made the
     town look deserted
 
   Syn: shut down.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 closed
   adj 1: not open or affording passage or access; "the many closed
       streets made travel difficult"; "our neighbors peeped
       from behind closed curtains" [ant: {open}]
   2: (set theory) of an interval that contains both its endpoints
     [ant: {open}]
   3: not open; "the door slammed shut" [syn: {shut}, {unopen},
     {closed}] [ant: {open}, {unfastened}]
   4: used especially of mouth or eyes; "he sat quietly with closed
     eyes"; "his eyes were shut against the sunlight" [syn:
     {closed}, {shut}] [ant: {open}, {opened}]
   5: requiring union membership; "a closed shop"
   6: with shutters closed
   7: not open to the general public; "a closed meeting"
   8: not having an open mind; "a closed mind unreceptive to new
     ideas" [syn: {closed}, {unsympathetic}]
   9: blocked against entry; "a closed porch" [syn: {closed},
     {closed in(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top