ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clitorises

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clitorises-, *clitorises*, clitorise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา clitorises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *clitorises*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clitoris[N] คลิทอริส, See also: อวัยวะที่อยู่บนสุดของอวัยวะเพศหญิงมีลักษณะเป็นปุ่มเล็กไวต่อความรู้สึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clitoris(คลิท'เทอริส) n. เม็ดละมุด,ปุ่มกระสัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clitorisปุ่มกระสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clitorisปุ่มกระสัน,คลิตอริส,อิถีลึงค์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They say she has a clitoris halfway down her throat.ว่ากันว่า หล่อนมีช่องคลอดต่อกับลำคอ The Last King of Scotland (2006)
I actually don't. Where's the clitoris, is it in your ass?ฉันไม่รู้หรอก อะไรคือ จุดกำหนัดอะ มันอยู่ที่ก้นป่าววะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
And then you would feel my hands kind of descend to your lower region, kind of, uh, finding their way, massaging the skin around your clitoris, which would even stimulate the arousal even more.ว่ามือผมกำลังค่อยๆไต่ไปยังส่วนล่างของคุณ ประมาณหาทางของมันอยู่อะไรแบบนั้นน่ะ นวดผิวบริเวณ คลิทอริสของคุณหน่อย New York, I Love You (2008)
At least I'll be out of here one day fucking ironing out one clitoris after the other, cunt.อย่างน้อยฉันจะออกจากที่นี่ในวันหนึ่ง ร่วมเพศรีดออกหนึ่งคลิตอริสหลังจากที่อื่น ๆ หี, Starred Up (2013)
Clitoris.Clitoris. Rowan Atkinson: Not Just a Pretty Face (1992)
Where are you, Clitoris?Wo bist du, Clitoris? Rowan Atkinson: Not Just a Pretty Face (1992)
Nervus dorsalis clitoridis."Nervus dorsalis clitoridis". Nymphomaniac: Vol. I (2013)
"Clitoris.""Clitoris." A Pee Stick and an Asian Raccoon (2013)
- It's not some Toyota Clitoris.Das ist kein Toyota Clitoris. Mortdecai (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวัยวะเพศหญิง[N] vagina, See also: clitoris, Syn. โยนี, จิ๋ม, หี, Example: ตะปิ้งเป็นวัตถุที่ใช้ป้องปิดอวัยวะเพศหญิงของไทยมาแต่โบราณ, Thai definition: ส่วนของร่างกายที่แสดงถึงเพศหญิงและใช้ในการสืบพันธุ์
แตด[N] clitoris, Syn. เม็ดละมุด, Thai definition: ส่วนแห่งอวัยวะเพศของหญิง อยู่ระหว่างแคมในตอนบน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะเพศหญิง[n. exp.] (awaiyawa phēt ying) EN: vagina ; clitoris   FR: organe sexuel féminin [m] ; vagin [m] ; clitoris [m]
คลิตอริส[n.] (khlitøris) EN: clitoris   FR: clitoris [m]
เม็ดละมุด[n. exp.] (met lamut) EN: clitoris   FR: clitoris [m]
ปุ่มกระสัน[n. exp.] (pumkrasan) EN: clitoris   FR: clitoris [m]
แตด[n.] (taēt) EN: clitoris   FR: clitoris [m]
ต่อมกระสัน[n. exp.] (tǿm krasan) FR: clitoris

CMU English Pronouncing Dictionary
CLITORIS    K L AY0 T AO1 R IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clitoris    (n) klˈɪtərɪs (k l i1 t @ r i s)
clitorises    (n) klˈɪtərɪsɪz (k l i1 t @ r i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴蒂[yīn dì, ㄧㄣ ㄉㄧˋ, / ] clitoris, #50,105 [Add to Longdo]
阴帝[yīn dì, ㄧㄣ ㄉㄧˋ, / ] erroneous variant of 陰蒂|阴蒂 clitoris [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kitzler {m}clitoris; clit [Add to Longdo]
Klitoris {f}clitoris [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリちゃん[, kuri chan] (n) clitoris [Add to Longdo]
クリト;クリ[, kurito ; kuri] (n) (abbr) (vulg) (See クリトリス) clitoris [Add to Longdo]
クリトリス[, kuritorisu] (n) clitoris [Add to Longdo]
陰核[へのこ, henoko] (n,adj-no) clitoris [Add to Longdo]
陰核海綿体[いんかくかいめんたい, inkakukaimentai] (n) corpus cavernosum clitoridis (either of two bodies of clitoral erecile tissue) [Add to Longdo]
陰核亀頭[いんかくきとう, inkakukitou] (n,adj-no) glans clitoridis [Add to Longdo]
陰核包皮[いんかくほうひ, inkakuhouhi] (n) prepuce of clitoris [Add to Longdo]
観音様[かんのんさま, kannonsama] (n) (1) Kannon (Kwannon); Buddhist deity of mercy; (2) (sl) clitoris [Add to Longdo]
実;核[さね, sane] (n) (1) (obsc) pit (of a fruit); stone; (2) core; (3) tongue (piece of wood used to connect two boards); (4) clitoris [Add to Longdo]
前庭球[ぜんていきゅう, zenteikyuu] (n) vestibular bulb (aggregation of erectile tissue within the clitoris) [Add to Longdo]
蝶豆[ちょうまめ;チョウマメ, choumame ; choumame] (n) (uk) butterfly pea (Clitoria ternatea); Asian pigeonwings [Add to Longdo]
豆(P);荳;菽[まめ, mame] (n) (1) legume (esp. edible legumes or their seeds, such as beans, peas, pulses, etc.); beans; peas; (2) (See 大豆) soya bean (soybean); soy (Glycine max); (3) (col) female genitalia (esp. the clitoris); (4) (col) {food} kidney; (n-pref) (5) miniature; tiny; (6) child; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top