ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chaperon

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chaperon-, *chaperon*
Possible hiragana form: ちゃぺろん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaperon(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.
chaperone(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chaperon(n) ผู้ควบคุมหญิงสาว
chaperon(vt) เป็นเพื่อน,ติดตาม,ควบคุม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chaperonsพี่เลี้ยง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
12 kids and 2 chaperons died.นักเรียน12คนและผู้ควบคุณอีก2 ตาย Sins of the Fathers (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาม่าซัง[n.] (māmāsang) FR: chaperon [m] ; duègne [f]
พี่เลี้ยง[n.] (phīlīeng) EN: nurse ; nursemaid ; governess ; babysitter ; nanny ; chaperone   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAPERONE SH AE1 P ER0 OW2 N
CHAPERONES SH AE1 P ER0 OW2 N Z
CHAPERONING SH AE1 P ER0 OW2 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chaperon (v) ʃˈæpəroun (sh a1 p @ r ou n)
chaperons (v) ʃˈæpərounz (sh a1 p @ r ou n z)
chaperoned (v) ʃˈæpəround (sh a1 p @ r ou n d)
chaperoning (v) ʃˈæpərounɪŋ (sh a1 p @ r ou n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャペロン[, shaperon] (n) chaperon (fre [Add to Longdo]
付き添い(P);付添い(P);付添[つきそい, tsukisoi] (n) attendance on; attendant; escort; chaperon; retinue; (P) [Add to Longdo]
付き添う;付添う[つきそう, tsukisou] (v5u,vi) to attend on; to wait upon; to accompany; to escort and wait on; to chaperone [Add to Longdo]
付け人;付人[つけびと, tsukebito] (n) assistant; attendant; chaperon; suite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chaperon \Chap"er*on\, n. [F. chaperon. See {Chape}, {Cape},
   {Cap}.]
   1. A hood; especially, an ornamental or an official hood.
    [1913 Webster]
 
       His head and face covered with a chaperon, out of
       which there are but two holes to look through.
                          --Howell.
    [1913 Webster]
 
   2. A device placed on the foreheads of horses which draw the
    hearse in pompous funerals.
    [1913 Webster]
 
   3. A matron who accompanies a young lady in public, for
    propriety, or as a guide and protector.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chaperon \Chap"er*on\, v. t. [imp. & p. p. {Chaperoned}; p. pr.
   & vb. n. {Chaperoning}.] [Cf. F. chaperonner, fr. chaperon.]
   To attend in public places as a guide and protector; to
   matronize.
   [1913 Webster]
 
      Fortunately Lady Bell Finley, whom I had promised to
      chaperon, sent to excuse herself.    --Hannah More.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chaperon
   n 1: one who accompanies and supervises a young woman or
      gatherings of young people [syn: {chaperon}, {chaperone}]
   v 1: accompany as a chaperone [syn: {chaperone}, {chaperon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top