ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cellini

CH EH0 L IY1 N IY0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cellini-, *cellini*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cellini มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cellini*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The reliquary attributed to Cellini, I presume.น่าจะเป็นเรื่องกล่องที่ประกอบกับเซลลินี่ The Best Offer (2013)
Come about our Cellini 'Venus'.Er kommt wegen unserer Cellini-Venus. How to Steal a Million (1966)
The Cellini 'Venus' is a fake.Die Cellini-Venus ist eine Fälschung. How to Steal a Million (1966)
I'm giving the world an pleasure opportunity of studying and viewing the Cellini 'Venus'.Ich gab der Welt Gelegenheit, die Cellini-Venus zu studieren. How to Steal a Million (1966)
Which is not by Cellini.Die nicht von Cellini ist. How to Steal a Million (1966)
My darling, what you must understand is that I am pleased and proud that our Cellini 'Venus' is a forgery.Liebling, verstehe doch, ich bin glücklich und stolz, dass unsere Cellini-Venus falsch ist. How to Steal a Million (1966)
Paris office: do a run-down on Charles Bonnet this city, all members of his family, his art collection and particularly the Cellini 'Venus', which is now on exhibition.Pariser Büro: Nachforschungen über Charles Bonnet, wohnhaft hier, über die Familienmitglieder, seine Sammlung... und vor allem über die jetzt ausgestellte Cellini-Venus. How to Steal a Million (1966)
Our Cellini 'Venus' was a tremendous success.Unsere Cellini-Venus war ein Riesenerfolg. How to Steal a Million (1966)
Photographers from all nationalities with our Cellini 'Venus' the center of the whole attraction.Fotografen aus aller Welt, und unsere Cellini-Venus im Rampenlicht. How to Steal a Million (1966)
My dear Bernard, Bonnet has a Cellini sculpture on exhibition right now which is worth $1.000.000.Mein lieber Bernard, Bonnet stellt gerade eine Cellini-Skulptur aus, die 1.000.000 $ wert ist. How to Steal a Million (1966)
"Benvenuto Cellini.""von Benvenuto Cellini." How to Steal a Million (1966)
The Cellini 'Venus', of course.Cellinis Venus natürlich. How to Steal a Million (1966)
He cooked up a big plot to meet me just to get to you through me hoping that way he'd get the Cellini.Er setzte alles daran, mich kennen zu lernen, nur um durch mich... an die Cellini-Venus heranzukommen. How to Steal a Million (1966)
The Cellini 'Venus'.Die Cellini-Venus. How to Steal a Million (1966)
Your... Your Cellini 'Venus'?Ihre Cellini-Venus? How to Steal a Million (1966)
The Cellini 'Venus' was uninsured.Die Cellini-Venus war nicht versichert. How to Steal a Million (1966)
I'm asking you to do something for me now.- Hey, ein echter CelliniAlways on Sunday (1966)
Oh, yes. Do you wanna hear the whole song, sir? - The whole song?Können Sie den Cellini in der Luft riechen? Always on Sunday (1966)
Cellini, tell him how the ginzos pronounce it.Cellini, sag ihm, wie's die Spaghettis aussprechen. Anzio (1968)
Cellini, you and Andy.Cellini, du und Andy. Anzio (1968)
Movie, Cellini, look in the cellar.Movie, Cellini, überprüft den Keller. Anzio (1968)
Cellini, come on.Cellini, komm schon. Anzio (1968)
- Cellini.- CelliniAnzio (1968)
Andy and Cellini are both dead.Andy und Cellini sind tot. Anzio (1968)
An equestrian piece attributed to the Cellini school.Ein Kunstwerk aus der Cellinischen Schule. Hudson Hawk (1991)
no. They're by Cellini.Die sind von CelliniLife Stinks (1991)
The Police from the Artistic Heritage Unit.. ..recovered two precious 16th century sculptures.. ..attributed to Benvenuto Cellini.Zwei wertvolle Statuen des 16. Jahrhunderts die man Benvenuto Cellini zuschreibt wurden von einer Sondertruppe der Carabinieri aufgefunden. I'm Not Scared (2003)
Contessa Celine!Contessa CelliniSissi: The Fateful Years of an Empress (1957)

CMU English Pronouncing Dictionary
CELLINI    CH EH0 L IY1 N IY0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Cellini
      n 1: Italian sculptor (1500-1571) [syn: {Cellini}, {Benvenuto
           Cellini}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top