ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carburetor

K AA1 R B ER0 EY2 T ER0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carburetor-, *carburetor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carburetor[N] คาร์บูเรเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carburetor(คาร์'บะเรเทอะ) n. เครื่องผสมไอเชื้อเพลิงกับอากาศให้ได้สารผสมที่สันดาปหรือระเบิดได้,คาร์บูเรเตอร์, See also: carburetion n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carburetor; carburettorคาร์บูเรเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carburetorคาร์บูเรเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carburetorsคาร์บูเรเตอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Needs a new carburetor to start.- ก็เริ่มจากต้องเปลี่ยนคาบูเรเตอร์ใหม่ The Conjuring (2013)
What kind of carburetor would I be if I didn't?บาบูเรเตอร์ที่ดีไม่โกรธเรื่องแค่นี้ The Bod in the Pod (2012)
And I don't think someone who doesn't know the difference between a yaw drive and a carburetor is the man for the job.และผมก็ไม่คิดว่าบุคคุล ที่ไม่รู้ถึงความแตกต่าง ระหว่างแกนคอหมุนรับทิศทางลม กับคาร์บูเรเตอร์ All In (2012)
The cutest little town in Carburetor County.เมืองเล็ก ๆ ที่น่ารักที่สุด ในคาร์บูเรเตอร์มณฑล Cars (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carburetorBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาร์บูเรเตอร์[N] carburetor, See also: carburator, carbureter, Example: คาร์บูเรเตอร์ของรถคันนี้ไม่ค่อยดี, Thai definition: อุปกรณ์ประกอบในเครื่องยนต์ชนิดใช้น้ำมันเผาไหม้ภายใน ใช้ประโยชน์เพื่อผสมอากศเข้ากับไอน้ำมันก่อนที่ถูกเผาไหม้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาร์บูเรเตอร์[n.] (khabūrētoē) EN: carburettor ; carburetor (am.)   FR: carburateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARBURETOR    K AA1 R B ER0 EY2 T ER0
CARBURETORS    K AA1 R B ER0 EY2 T ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化油器[huà yóu qì, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, ] carburetor, #66,150 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャブレター[, kyabureta-] (n) carburetor; carburettor; carburator; carburetter; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carburetor \Car"bu*ret`or\, Carburettor \Car"bu*ret`tor\, n.
   1. (Chem.) An apparatus in which coal gas, hydrogen, or air
    is passed through or over a volatile hydrocarbon, in order
    to confer or increase illuminating power. [Written also
    {carburettor}.]
    [1913 Webster]
 
   2. One that carburets; specif., an apparatus in which air or
    gas is carbureted, as by passing it through a light
    petroleum oil. The carburetor for a gasoline engine is
    usually either a {surface carburetor}, or alternatively a
    {float carburetor} (called also {float-feed carburetor},
    or {spray carburetor}). In the former air is charged by
    being passed over the surface of gasoline. In the latter a
    fine spray of gasoline is drawn from an atomizing nozzle
    by a current of air induced by the suction of the engine
    piston, the supply of gasoline being regulated by a float
    which actuates a needle valve controlling the outlet of
    the feed pipe. Alcohol and other volatile inflammable
    liquids may be used instead of gasoline.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carburetor
   n 1: mixes air with gasoline vapor prior to explosion [syn:
      {carburetor}, {carburettor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top