Search result for

capable

(71 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capable-, *capable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capable[ADJ] ที่ทำได้ดี, Syn. skilled, competent, having, ability
capable[ADJ] ที่สามารถทำได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capable(เค'พะเบิล) adj. ซึ่งสามารถ,มีฝีมือ,มีสติปัญญา,มีวิชา., See also: capabililty n. ดู capable, Syn. able
incapable(อินเค' พะเบิล) adj. ไม่สามารถ, ไม่มีความสามารถ. -n. ผู้ที่ไม่มีความสามารถ, ผู้ไร้ความสามารถ., See also: incapability n. incapably adv., Syn. unfit, unable, inadequate, incompetent ###A. capable
inescapable(อินเอสเคพ'พะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถหนีรอดได้, See also: inescapably adv., Syn. unavoidable

English-Thai: Nontri Dictionary
capable(adj) สามารถ,มีฝีมือ,มีประสิทธิภาพ
incapable(adj) ไม่สามารถ,ไม่อาจทำได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capable fault; active faultรอยเลื่อนมีพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am more than capable of dealing with a lone Assassin armed with undisciplined fighting skillsข้ามีความสามารถมากพอ ที่จะจัดการกับมือสังหารติดอาวุธ ที่มีทักษะการต่อสู้ ไร้ระเบียบแบบแผนนั้นได้ Cloak of Darkness (2008)
Luminara Unduli may be a Jedi Master, but she has no idea what that bog witch is capable of, no ideaลูมินารา อันดูลิ อาจจะเป็นอาจารย์เจได, แต่นางไม่รู้หรอกว่านางแม่มดนั่น มีความสามารถมากแค่ไหน ไม่รู้เลย Cloak of Darkness (2008)
He's more than capable.ยิ่งกว่าสามารถ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
She won't cross us. She knows what we're capable of.เธอไม่ขัดขวางเรา เธอรู้ว่าเราทำอะไรได้ The Bank Job (2008)
If you are capable, there's no need to get married.ถ้าคุณทำได้ดี ไม่มีใครไม่อยากแต่งงานหรอก Heartbreak Library (2008)
A corporation like this... it's all about money, they are capable of anything to save their asses.มันก็เพื่อเงิน,พวกมันสามารถ ทำอะไรก็ได้ที่จะรักษาทรัพท์สินของมัน Passengers (2008)
So, as a cog in the military industrial complex, are you capable of independent thought?แล้ว ที่ต้องมาควบคุมการสื่อสารแบบนี้ มีอะไรรึปล่าว Day of the Dead (2008)
You seem perfectly capable of taking care of the boy;ดูคุณก็สามารถเลี้ยงดูลูกได้ Changeling (2008)
Because either you know you're lying, or you're not capable of knowing if you're lying or telling the truth;อาจเ็ป็นเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณกำลังโกหก หรือไม่คุณก็แยกไม่ออกว่าเรื่องทีุ่คุณพูดอยู่ มันจริงหรือโกหก Changeling (2008)
Think we're gonna have to kill him? I don't think I'm capable of murder.คิดว่าเราต้องฆ่าเขามั้ย เพราะฉันคงฆาตกรรมใครไม่ได้ Pineapple Express (2008)
I don't knowwho these people are, what they're capable of... but I Will keep you guys safe, I promise that.ผมไม่รู้ว่าคนพวกนี้เป็นใคร หรือทำอะไรได้บ้าง แต่ผมจะคุ้มครองพวกคุณ ผมสัญญา Pineapple Express (2008)
So you are capable of doing it?งั้นแบบว่า ทำอย่างว่าเป็นหรือเปล่า? Cyborg Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capableAmericans may regard shy people as less capable than those who are not shy.
capableAmericans realize that public officials are human and that as human beings these officials are capable of misjudgement.
capableAn infant is not capable of speaking, so it just screams until it gets what it wants.
capableComputers are capable of doing extremely complicated work.
capableComputers are capable of doing very complicated work in a split second.
capableDetailed design is the work of drawing up a diagram that is capable of being manufactured from the plan set in the baseline design.
capableHe is capable as a lawyer.
capableHe is capable of deceiving others to get what he wants.
capableHe is capable of doing such a thing.
capableHe is capable of keeping a secret when he wants to.
capableHe is capable of running a mile in four minutes.
capableHe is capable of stealing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักย[ADJ] able, See also: capable, possible, Syn. ทำได้, สามารถ, เป็นได้, อาจจะ, อาจ, Notes: (สันสกฤต)
สมรรถ[ADJ] able, See also: capable, efficient, Syn. สามารถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้[v.] (dāi = dai) EN: can ; be able to ; be capable of   FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir
ด้าย[v.] (dāi) EN: can ; be able to ; be capable of   FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir
จุ[v.] (ju) EN: contain ; hold ; have a capacity for ; be capable for holding ; accomodate   FR: contenir ; jauger ; avoir une capacité de
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; good at ; smart (Am.)   FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent
ไม่เป็น[v. exp.] (mai pen ) FR: ne pas pouvoir ; être incapable de
ไม่สามารถ[adj.] (mai samāt) EN: unable ; not capable   FR: incapable (de) ; pas capable (de) ; infichu de (fam.)
ไม่สามารถทำได้[v. exp.] (mai samāt tham dāi) FR: ne pas pouvoir ; être incapable de
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūan) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inadvisable ; inapt   FR: inapte ; incapable
ไม่ทัน[X] (mai than) EN: unable to catch ; incapable of catching   
ไม่ไหว[adj.] (mai wai) EN: unable ; cannot   FR: incapable de ; pas fichu de (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPABLE    K EY1 P AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capable    (j) (k ei1 p @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausbaufähig {adj} | ausbaufähiger | am ausbaufähigstencapable of development | more capable of development | most capable of development [Add to Longdo]
erbfähig {adj}capable to inherit [Add to Longdo]
erweiterungsfähig {adj}capable of being extended [Add to Longdo]
fähig {adj} | fähiger | am fähigsten | fähig sein, etw. zu tun | zu allem fähig seincapable | more capable | most capable | to be capable of doing sth. | to be capable of anything [Add to Longdo]
flugtauglich {adj}capable of flying [Add to Longdo]
imstande {adv}capable of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し兼ねない;仕兼ねない[しかねない, shikanenai] (adj-i) (uk) (See 仕兼ねる) capable of anything; liable to do [Add to Longdo]
ナヌカザメ属[ナヌカザメぞく, nanukazame zoku] (n) Cephaloscyllium (genus of catshark known as swellsharks in the family Scyliorhinidae capable of inflating their body) [Add to Longdo]
握髪吐哺[あくはつとほ, akuhatsutoho] (n) (a statesman making) extraordinary efforts to find and employ capable persons (persons of great wisdom) [Add to Longdo]
羽斑蚊;翅斑蚊[はまだらか;ハマダラカ, hamadaraka ; hamadaraka] (n) (uk) anopheles mosquito (any mosquito of genus Anopheles, capable of carrying malaria) [Add to Longdo]
頑迷固陋[がんめいころう, ganmeikorou] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
鶏鳴狗盗[けいめいくとう, keimeikutou] (n) person who resorts to petty tricks; a person of small caliber who is only capable of petty tricks [Add to Longdo]
兼ねない[かねない, kanenai] (suf,exp) (See 兼ねる) quite capable of ...; might happen; not unlikely to [Add to Longdo]
遣り手;遣手(io);やり手[やりて, yarite] (n) (1) doer; (2) giver; (3) skilled person; capable person; shrewd person; go-getter; hotshot; (4) (See 遣り手婆・やりてばば) brothel madam [Add to Longdo]
固陋頑迷[ころうがんめい, korouganmei] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
自浄能力[じじょうのうりょく, jijounouryoku] (n) self-cleansing power; being capable of purifying oneself [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干将[gàn jiàng, ㄍㄢˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] capable person [Add to Longdo]
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent [Add to Longdo]
有才干[yǒu cái gàn, ㄧㄡˇ ㄘㄞˊ ㄍㄢˋ, / ] capable [Add to Longdo]
[nài, ㄋㄞˋ, ] capable of enduring; able to tolerate; patient; durable; hardy; resistant [Add to Longdo]
能人[néng rén, ㄋㄥˊ ㄖㄣˊ, ] capable person [Add to Longdo]
能干[néng gàn, ㄋㄥˊ ㄍㄢˋ, / ] capable; competent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capable \Ca"pa*ble\, a. [F. capable, LL. capabilis capacious,
   capable, fr. L. caper to take, contain. See {Heave}.]
   1. Possessing ability, qualification, or susceptibility;
    having capacity; of sufficient size or strength; as, a
    room capable of holding a large number; a castle capable
    of resisting a long assault.
    [1913 Webster]
 
       Concious of joy and capable of pain. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessing adequate power; qualified; able; fully
    competent; as, a capable instructor; a capable judge; a
    mind capable of nice investigations.
    [1913 Webster]
 
       More capable to discourse of battles than to give
       them.                 --Motley.
    [1913 Webster]
 
   3. Possessing legal power or capacity; as, a man capable of
    making a contract, or a will.
    [1913 Webster]
 
   4. Capacious; large; comprehensive. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Capable is usually followed by of, sometimes by an
      infinitive.
 
   Syn: Able; competent; qualified; fitted; efficient;
     effective; skillful.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capable
   adj 1: (usually followed by `of') having capacity or ability;
       "capable of winning"; "capable of hard work"; "capable of
       walking on two feet" [ant: {incapable}]
   2: possibly accepting or permitting; "a passage capable of
     misinterpretation"; "open to interpretation"; "an issue open
     to question"; "the time is fixed by the director and players
     and therefore subject to much variation" [syn: {capable},
     {open}, {subject}]
   3: (followed by `of') having the temperament or inclination for;
     "no one believed her capable of murder" [ant: {incapable}]
   4: having the requisite qualities for; "equal to the task"; "the
     work isn't up to the standard I require" [syn: {adequate
     to(p)}, {capable}, {equal to(p)}, {up to(p)}]
   5: have the skills and qualifications to do things well; "able
     teachers"; "a capable administrator"; "children as young as
     14 can be extremely capable and dependable" [syn: {able},
     {capable}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 capable [kapabl]
   able; capable
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top