ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burin

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burin-, *burin*
Possible hiragana form: ぶりん
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burin; graverสิ่วแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล็กสกัด[n.] (leksakat) EN: chisel ; cold chisel   FR: ciseau [m] ; burin [m]
สกัด[n.] (sakat) EN: chisel   FR: ciseau [m] ; burin [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチフェブリン[, anchifeburin] (n) antifebrin [Add to Longdo]
ガンマグロブリン[, ganmaguroburin] (n) gamma globulin [Add to Longdo]
グロブリン[, guroburin] (n) globulin [Add to Longdo]
ゴブリン[, goburin] (n) goblin [Add to Longdo]
サブリナパンツ[, saburinapantsu] (n) Sabrina pants [Add to Longdo]
ソブリンローン[, soburinro-n] (n) sovereign loan [Add to Longdo]
タンブリング[, tanburingu] (n) tumbling [Add to Longdo]
チューブリン[, chu-burin] (n) tubulin [Add to Longdo]
ハブリング[, haburingu] (n) {comp} hub ring [Add to Longdo]
フィブリノーゲン;フィブリノゲン[, fiburino-gen ; fiburinogen] (n) fibrinogen [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タンブリング[たんぶりんぐ, tanburingu] tumbling [Add to Longdo]
ハブリング[はぶりんぐ, haburingu] hub ring [Add to Longdo]
ブリンク[ぶりんく, burinku] blink [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burin \Bu"rin\, n. [F. burin, cf. It. burino, bulino; prob. from
   OHG. bora borer, bor[=o]n to bore, G. bohren. See 1st
   {Bore}.]
   1. The cutting tool of an engraver on metal, used in line
    engraving. It is made of tempered steel, one end being
    ground off obliquely so as to produce a sharp point, and
    the other end inserted in a handle; a graver; also, the
    similarly shaped tool used by workers in marble.
    [1913 Webster]
 
   2. The manner or style of execution of an engraver; as, a
    soft burin; a brilliant burin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burin
   n 1: a chisel of tempered steel with a sharp point; used for
      engraving

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top