Search result for

brutsche

(53 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brutsche-, *brutsche*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา brutsche มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *brutsche*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They might slip down like sand, like a cap from your head.abrutschen, die Dächer, wie ... Sand, schräg runter rutschen, wie .. wie 'ne Mütze vom Kopf, was! Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
Don't slip downwards there.An dieser Stelle darfst Du nicht nach unten abrutschen. The Crazy Family (1984)
I'm not surprised. There's enough water here to destabilize an entire hillside.Bei den Wassermengen könnte ein ganzer Berghang abrutschen! Sensitive Steele (1986)
And when we released, you know, I cut as hard as I could, tried to gain some altitude and still keep her from stalling.Und als der Sprung fällig war, zog ich an so sehr es ging, versuchte Höhe zu gewinnen und sie nicht abrutschen zu lassen. Saving Private Ryan (1998)
You don't wanna be sliding off the end.Ihr wollt ja nicht nach unten abrutschen. Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- The whole bloody hill could come down.- Der Berg könnte abrutschen. Heroes' Mountain (2002)
- Don't make me fuckin' slip.- Lass mich nicht abrutschen. Good Intentions (2002)
Hey, now, now don't make me slip, because if I do, we are both in trouble, hmm?Hey, jetzt... lass mich ja nicht abrutschen, weil wenn ich das tue, sind wir beide in Schwierigkeiten, ok? Es ist erstaunlich. Variety (2002)
Hey, man, watch it. Don't slip.Hey, Mann, bloß nicht abrutschen! Out of Time (2003)
He had 1,000 opportunities to slip, but he didn't.Er hätte 1.000-mal abrutschen können, aber das ist er nicht. No Mas (2003)
The problem is this development stuff... is all about the poor bastards who don't have any cash... so it's likely to slip down the agenda.Das Problem ist, diese Entwicklungssache... betrifft nur die armen Teufel ohne Geld... also wird sie wahrscheinlich auf der Tagesordnung abrutschen. The Girl in the Café (2005)
Obviously, the camel is suing for intentional tort because the turtle had prior knowledge that the rock would slip and it would cause physical injury, as well as deny him his liberty to cross the stream.Offensichtlich klagt das Kamel auf vorsätzliches, unerlaubtes Handeln denn die Schildkröte hatte frühere Kenntnis, dass der Stein abrutschen und körperliche Schäden verursachen würde, ebenso, wie sie ihm die Freiheit verweigerte, den Fluss zu überqueren. Sticks & Stones (2006)
You could easily tumble down into someplace very dark and very hard to escape.Du könntest leicht abrutschen, an einen Ort, der sehr dunkel ist und aus dem man nur schwer entkommen kann. Action (2007)
If she Googles Leopold Houston, she'll find a Facebook page an online blog depicting his descent into drug use and a desperate yet hopeful listing on eHarmony. com.-Seite finden,... einen Online-Blog, der das Abrutschen in den Drogenmissbrauch darstellt... Okay, warum sollte ich zu einer Drogenintervention deines Cousins gehen? The Loobenfeld Decay (2008)
We can descend into savagery or we can... begin our recovery.Wir können in die Unzivilisiertheit abrutschen, oder wir können... mit unserer Rettung beginnen. Episode #1.6 (2008)
You feel any responsibility for her slipping?Fühlen Sie sich irgendwie verantwortlich für ihr Abrutschen? She's a Lump (2009)
We will take all necessary steps and immediately send the vessel 'Academic Obruchev' to you.Wir unternehmen alles, damit so bald wie möglich das Schiff 'Akademiker Obrutschew' bei Ihnen ist. How I Ended This Summer (2010)
What if you miss?Du könntest abrutschen. Family Limitation (2010)
You want to work yourself down to a "b"?Willst du dich auf eine "2" abrutschen? Secret Santa (2010)
And back here, she went to neighborhoods with a heavy Albanian population and visited businesses that she thought might be covers, always slipping young women her number, telling them to call her if they need any help.Und wieder hier, ging sie nach Stadtteilen mit einem schweren albanischen Bevölkerung und besuchte Unternehmen, die dachte sie vielleicht abdeckt, immer Abrutschen junger Frauen ihre Zahl, ihnen zu sagen, rufen sie wenn sie Hilfe benötigen. The Blackout in the Blizzard (2011)
It's a little loose and I was afraid it would slip off with the soap.- Er ist ein bisschen locker... und ich hatte Angst, durch die Seife würde er abrutschen. The End of the World as We Knew It (2011)
- Only if I slip.- Nur, wenn ich abrutscheThe Wolf and the Lion (2011)
Well, you could clip his ankle bracelet and his foreskin at the same time.Ich will nicht abrutschen und sein Bein abschneiden. Du könntest das Fußkettchen und seine Vorhaut auf einmal abschneiden. Fiona Interrupted (2012)
You don't want the bat slippin' once the game starts.Der Schläger soll ja nicht im Spiel abrutschen. The Midwife (2012)
Well, that's why I'm here, to keep you from slipping any further, so gather up your things and let's go.Nun, deshalb bin ich hier, um dich davon abzuhalten, noch tiefer abrutschen, also such deine Sachen zusammen und lass uns gehen. What's the Good of Being Good (2012)
I mean, one slip, and this guy's as good as dead.Ich meine, einmal abrutschen und der Kerl ist so gut wie tot. The Lion Sleeps Tonight (2012)
You can't imagine I would let Edith slide into a life of scandal without lifting a finger to stop her?Aber Sie können nicht erwarten, dass ich Edith in so einen Skandal abrutschen lasse, ohne zu versuchen, sie davor zu bewahren. A Journey to the Highlands (2012)
No slipping allowed.Nicht abrutschen. Chinese Puzzle (2013)
But my scissors may go wrong.Aber meine Schere könnte abrutschen. Special ID (2013)
The scissors might slip.Die Schere könnte abrutschen. Special ID (2013)
A, made the floor too slanty, food kept sliding off the plates and B, did not get James Cameron's permission.A, aus dem Boden zu slanty, gehalten Lebensmittel Abrutschen der Platten Und B, hat nicht James Cameron Erlaubnis. The Incredible Burt Wonderstone (2013)
Your horse could have lost its footing.Dein Pferd könnte abrutschen. The Legend of Hercules (2014)
Jack, come help us.- (Speedy) Nicht abrutschen! The Seventh Dwarf (2014)
If you're worried I'm going to slip,Falls du dir Sorgen machst, dass ich wieder abrutscheBirds of Prey (2014)
- Oh, you're not gonna slip, honey.- Du wirst nicht abrutschen. Sisters (2015)
– A giant unstable massif is ready to crumble.Eine riesige, instabile Felsformation, die eines Tages abrutschen wird. The Wave (2015)
One of the trucks keeping the walkers in could go off the edge any day now.Einer der Lkws, der die Walker drinnen hält, kann jeden Moment abrutschen. First Time Again (2015)
Do not let me slip.Lass mich nicht abrutschen. Bassholes (2015)
One mark like this could be a slip, but...Eine solche Markierung könnte durch Abrutschen passieren, aber... The Verdict in the Victims (2015)
- And I'm afraid my finger's gonna slip.Meine Finger könnten abrutschen. Inside (2015)
This cut was the result of his hand slipping from the handle of the knife onto the blade of the knife in the act of stabbing her.Der Schnitt resultierte aus dem Abrutschen seiner Hand vom Griff des Messers auf die Klinge des Messer, als er auf sie einstach. The Season of the Witch (2016)
This cut was the result of his hand slipping from the handle of the knife onto the blade of the knife in the act of stabbing her.Der Schnitt resultierte aus dem Abrutschen seiner Hand... vom Griff des Messers... auf die Klinge des Messer, als er auf sie einstach. The Season of the Witch (2016)
That cut is the result of his hand slipping from the handle of the knife onto the blade of the knife in the act of stabbing her.Dieser Schnitt rührt vom Abrutschen seiner Hand vom Messergriff zur Klinge her, während er sie erstochen hat. Ordinary Death (2016)
I have to do something. I can't just sit on the slope and slide into love oblivion.Ich kann nicht so am Abgrund sitzen und in einen blöden Liebestaumel abrutschen. The Chicken (2016)
What if I slip and it goes right into his...Was, wenn ich abrutsche und sie geht direkt in seine... In the Air Tonight (2017)
You'd like to let that razor slip, wouldn't you, Dawes?Sie würden den Rasierer gern abrutschen lassen, nicht wahr, Dawes? The Adventures of Sherlock Holmes (1939)
I just feel like my saddle's turning right out from under me.Es ist so, als würde sich der Sattel unter mir drehen und ich abrutschen. Giant (1956)
- Now, if such a knife were to slip, might it not inflict a cut that would bleed profusely?Die Spitze und die Schneide sind scharf. Es könnte abrutschen. Witness for the Prosecution (1957)
We improve failing businesses.Wir greifen ein, um abrutschende Unternehmen auf die Beine zu bringen. Death at Bargain Prices (1965)
Careful, you'll slip.Du wirst noch abrutschen. Rasputin: The Mad Monk (1966)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUTSCHE    B R AH1 CH IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abrutschen | abrutschend | abgerutschtto slip off | slipping off | slipped off [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top