ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bronze age

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bronze age-, *bronze age*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bronze ageยุคประวัติศาสตร์หลังยุคหินและก่อนยุคเหล็ก (c.3500-1000B.C.)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bronzezeit { f } [ hist. ] | mittlere BronzezeitBronze Age | middle Bronze Age [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金属器時代[きんぞくきじだい, kinzokukijidai] (n) Metal Age (i.e. the Bronze Age and the Iron Age) [Add to Longdo]
青銅器時代[せいどうきじだい, seidoukijidai] (n) Bronze Age [Add to Longdo]
青銅時代[せいどうじだい, seidoujidai] (n) (See 青銅器時代) Bronze Age [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bronze \Bronze\, n. [F. bronze, fr. It. bronzo brown, fr. OHG.
   br?n, G. braun. See {Brown}, a.]
   1. An alloy of copper and tin, to which small proportions of
    other metals, especially zinc, are sometimes added. It is
    hard and sonorous, and is used for statues, bells, cannon,
    etc., the proportions of the ingredients being varied to
    suit the particular purposes. The varieties containing the
    higher proportions of tin are brittle, as in bell metal
    and speculum metal.
    [1913 Webster]
 
   2. A statue, bust, etc., cast in bronze.
    [1913 Webster]
 
       A print, a bronze, a flower, a root. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. A yellowish or reddish brown, the color of bronze; also, a
    pigment or powder for imitating bronze.
    [1913 Webster]
 
   4. Boldness; impudence; "brass."
    [1913 Webster]
 
       Imbrowned with native bronze, lo! Henley stands.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Aluminium bronze}. See under {Aluminium}.
 
   {Bronze age}, an age of the world which followed the stone
    age, and was characterized by the use of implements and
    ornaments of copper or bronze.
 
   {Bronze powder}, a metallic powder, used with size or in
    combination with painting, to give the appearance of
    bronze, gold, or other metal, to any surface.
 
   {Phosphor bronze} & {Silicious bronze} or {Silicium bronze}
    are made by adding phosphorus and silicon respectively to
    ordinary bronze, and are characterized by great tenacity.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bronze Age
   n 1: (archeology) a period between the Stone and Iron Ages,
      characterized by the manufacture and use of bronze tools
      and weapons
   2: (classical mythology) the third age of the world, marked by
     war and violence

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top