ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brethren

B R EH1 DH R AH0 N   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brethren-, *brethren*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brethren[N] พี่น้อง, Syn. brother

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brethren(เบรธ'ริน) n. ดูbrothers

English-Thai: Nontri Dictionary
brethren(n) พี่น้องที่นับถือกันเอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You and your brethren possess what is not rightfully yours.แกและเหล่าภราดร ครอบครองสิ่งที่ไม่ใช่ของแก The Da Vinci Code (2006)
We must convene the Brethren Court.เพิ่มไอน้ำ. Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Against East India Trading Company, what value is the Brethren Court?ท่านคือเซาเฟ็ง, จอมโจรสลัดแห่งสิงคโปร์ ผู้โด่งดังยุคที่โจรสลัดรุ่งเรือง กัปตันคนกล้าที่แล่นเรือ อยู่ในน่านน้ำเสรี ยุคที่คลื่นไม่ได้วัดกันที่ความสูง... Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Did your friend mention where the Brethren Court are meeting?เราเหยียบเรื่องนี้ไว้ก่อนดีกว่า Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
The Brethren Court is called. Leave you alone for a minute, look what happens.ทำไมข้าต้องแล่นเรือไปกับพวกเจ้าด้วย? Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
The Brethren Court is a-gathering at Shipwreck Cove.โจรสลัดมารวมตัวกันเพื่อสู้ แบ็คเก็ต เจ้าก็เป็นโจรสลัด Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Summoning the Brethren Court, then, is it?โลกเราเคยกว้างใหญ่กว่านี้ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Regarding the Brethren Court, no doubt.แน่นอน เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดี Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I intend to release her. But for that I need the Brethren Court.เจ้าอ้วนหัวล้านหน้าตาไม่รับแขก กับพื่อนหุ่นไม้จิ้มฟันตาหลุด Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
And that is not the Brethren Court, is it?เจ้าสร้างปัญหา ไม่ได้ทำให้เรารอด Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
- The Brethren Court, not I.เป็นของมนุษย์และไม่... Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
The First Brethren Court, whose decision I would have opposed.- ข้า Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRETHREN B R EH1 DH R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brethren (n) brˈɛðrən (b r e1 dh r @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弟兄们[dì xiōng men, ㄉㄧˋ ㄒㄩㄥ ㄇㄣ˙, / ] brethren, #26,133 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同胞[どうほう(P);どうぼう;はらから, douhou (P); doubou ; harakara] (n) brethren; brothers; fellow countrymen; fellowman; compatriot; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plymouth Brethren \Plym"outh Breth"ren\
   The members of a religious sect which first appeared at
   Plymouth, England, about 1830. They protest against
   sectarianism, and reject all official ministry or clergy.
   Also called {Brethren}, {Christian Brethren}, {Plymouthists},
   etc. The {Darbyites} are a division of the Brethren.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dunker \Dun"ker\, prop. n. [G. tunken to dip.]
   One of a religious denomination whose tenets and practices
   are mainly those of the Baptists, but partly those of the
   Quakers; -- called also {Tunkers}, {Dunkards}, {Dippers},
   and, by themselves, {Brethren}, and {German Baptists}, and
   they call their denomination the Church of the Brethren.
   [1913 Webster]
 
   Note: The denomination was founded in Germany in 1708, but
      after a few years the members emigrated to the United
      States; they were opposed to military service and
      taking legal oaths, and practiced trine immersion.
      [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   {Seventh-day Dunkers}, a sect which separated from the
    Dunkers and formed a community, in 1728. They keep the
    seventh day or Saturday as the Sabbath.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brethren \Breth"ren\, n.;
   pl. of {Brother}.
   [1913 Webster]
 
   Note: This form of the plural is used, for the most part, in
      solemn address, and in speaking of religious sects or
      fraternities, or their members.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brother \Broth"er\ (br[u^][th]"[~e]r), n.; pl. {Brothers}
   (br[u^][th]"[~e]rz) or {Brethren} (br[e^][th]"r[e^]n). See
   {Brethren}. [OE. brother, AS. br[=o][eth]or; akin to OS.
   brothar, D. broeder, OHG. pruodar, G. bruder, Icel.
   br[=o][eth]ir, Sw. & Dan. broder, Goth. br[=o][thorn]ar, Ir.
   brathair, W. brawd, pl. brodyr, Lith. brolis, Lett. brahlis,
   Russ. brat', Pol. & Serv. brat, OSlav. bratr[u^], L. frater,
   Skr. bhr[=a]t[.r], Zend bratar brother, Gr. fra`thr, fra`twr,
   a clansman. The common plural is {Brothers}; in the solemn
   style, {Brethren}, OE. pl. brether, bretheren, AS. dative
   sing. br[=e][eth]er, nom. pl. br[=o][eth]or, br[=o][eth]ru.
   [root]258. Cf. {Friar}, {Fraternal}.]
   1. A male person who has the same father and mother with
    another person, or who has one of them only. In the latter
    case he is more definitely called a {half brother}, or
    {brother of the half blood}.
 
   Note: A brother having the same mother but different fathers
      is called a {uterine brother}, and one having the same
      father but a different mother is called an {agnate
      brother}, or in (Law) a {consanguine brother}. A
      brother having the same father and mother is called a
      {brother-german} or {full brother}. The same modifying
      terms are applied to {sister} or {sibling}.
      [1913 Webster +PJC]
 
         Two of us in the churchyard lie,
         My sister and my brother.     --Wordsworth.
      [1913 Webster]
 
   2. One related or closely united to another by some common
    tie or interest, as of rank, profession, membership in a
    society, toil, suffering, etc.; -- used among judges,
    clergymen, monks, physicians, lawyers, professors of
    religion, etc. "A brother of your order." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We few, we happy few, we band of brothers,
       For he to-day that sheds his blood with me
       Shall be my brother.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. One who, or that which, resembles another in distinctive
    qualities or traits of character.
    [1913 Webster]
 
       He also that is slothful in his work is brother to
       him that is a great waster.      --Prov. xviii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       That April morn
       Of this the very brother.       --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   Note: In Scripture, the term brother is applied to a kinsman
      by blood more remote than a son of the same parents, as
      in the case of Abraham and Lot, Jacob and Laban. In a
      more general sense, brother or brethren is used for
      fellow-man or fellow-men.
      [1913 Webster]
 
         For of whom such massacre
         Make they but of their brethren, men of men?
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
   {Brother Jonathan}, a humorous designation for the people of
    the United States collectively. The phrase is said to have
    originated from Washington's referring to the patriotic
    Jonathan Trumbull, governor of Connecticut, as "Brother
    Jonathan."
 
   {Blood brother}. See under {Blood}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brethren
   n 1: (plural) the lay members of a male religious order

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top