Search result for

blond

(76 entries)
(0.0466 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blond-, *blond*, blon
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blond[ADJ] สีบลอนด์, See also: สีทอง, สีเหลืองอ่อนๆ, Syn. fair
blonde[ADJ] เป็นสีทอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blond(บลอนดฺ) n. สีบลอนด์,สีอ่อน,สีเหลืองอ่อน, (ผิว) ขาว -n. คนผิวขาว, See also: blondeness,blondness n. blondish adj.
blonde(บลอนดฺ) n. สีบลอนด์,สีอ่อน,สีเหลืองอ่อน, (ผิว) ขาว -n. คนผิวขาว, See also: blondeness,blondness n. blondish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
blond(adj) สีบลอนด์,สีทอง,สีเหลืองอ่อนๆ
blond(n) ผมสีบลอนด์,ผมสีทอง,คนผิวขาว
blonde(adj) สีบลอนด์,สีทอง,สีเหลืองอ่อนๆ
blonde(n) ผมสีบลอนด์,ผมสีทอง,คนผิวขาว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blond, Ashสีเทาทอง [การแพทย์]
Blond, Lightสีฟ้าใส [การแพทย์]
Blond, Lightสีทองอ่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, yeah. shorter, blonder. I was--i was bored.ใช่ สั้นขึ้น บลอนด์ขึ้น ฉัน แค่เบื่อ Pret-a-Poor-J (2008)
That blond negro they got on there, he had me in stitches.ไอ้มืดหัวทองที่พวกเขาเชิญมา เขาทำให้ฉันนั่งติดจอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Teaching a blonde haired woman ramen.นายไปสอนยัยผู้หญิงผมทองทำราเม็งเนี่ยนะ The Ramen Girl (2008)
While he's here... why don't you give him the pleasure of tasting the blonde's ramen as well?ระหว่างที่เขามาที่นี่ ทำไมนายไม่ให้ยัยผมทอง The Ramen Girl (2008)
I'm gonna be the next Miss November, not that little blonde bitch.ฉันกำลังจะเป็นมิสโนเวมเบอร์ ไม่ใช่นังแรดผมบลอนด์นั่น The House Bunny (2008)
- The blonde in the side room?- ฉันหงี่มาก - แน่ล่ะ แต่ต้องช้าๆ Gomorrah (2008)
Skinny-Minnie blondie boobie girly girls like Slaggy Lindsay?ตัวผอมๆ ผมบลอนด์ โนตม เหมือนยัยลินซีย์นั่นเหรอ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Don't dye it blonde. It's much nicer natural.อย่าทำสีบลอนด์เลย ธรรมชาติก็ดีอยู่แล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I don't need a nose job or blonde hair 'cause my sex-god boyfriend likes me just the way I am.ฉันไม่อยากทำจมูก หรือทำผมบลอนด์แล้ว เพราะแฟนสุดหล่อขั้นเทพของฉัน ชอบในสิ่งที่ฉันเป็น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
So, there was this hotel heiress who dyed her hair blonde.แบบว่า.. ทายาทสาวของโรงแรมนี้ ผู้ที่โกรกผมเป็นสีบรอนด์ The Ruins (2008)
She was a blonde. Her name is Ana Lewis.เธอเคยไว้ผมทอง เธอชื่อ เอน่า ลูอิ๊ด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
A hot blonde in a comic book store?สาวสวยผมบลอนด์ในร้านการ์ตูน Chapter Three 'Building 26' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blondA blonde is speaking to her psychiatrist.
blondA girl with blond hair came to see you.
blondDo you know who that tall blonde girl in green is?
blondHe has blond hair.
blondHis hair is blond and he looks young.
blondHis wife caught him out with that blonde and then he was really up shit creek without a paddle.
blondIt is a toss-up whether the playboy will marry the blonde or the brunette; both girls are so beautiful.
blondIt was good to feel like one of the group, because my blond hair and 185 cm height already made me stand out.
blondShe had a long blond hair.
blondShe is a blonde girl.
blondShe was a tall, slender blonde.
blondThe boy has a shock of blond hair.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอล [n.] (ēl) EN: ale   FR: ale [f] ; bière blonde légère [f]
ลาเกอร์[n.] (lākoē) EN: lager ; lager beer   FR: bière blonde [f] ; pils [f] (Belg.)
สีทอง[adj.] (sī thøng) EN: golden   FR: doré ; blond

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOND    B L AA1 N D
BLONDE    B L AA1 N D
BLONDS    B L AA1 N D Z
BLONDER    B L AA1 N D ER0
BLONDES    B L AA1 N D Z
BLONDIE    B L AA1 N D IY0
BLONDIN    B L AA1 N D IH2 N
BLONDE'S    B L AA1 N D Z
BLONDELL    B L AA1 N D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blond    (n) (b l o1 n d)
blonde    (n) (b l o1 n d)
blonds    (n) (b l o1 n d z)
blonder    (j) (b l o1 n d @ r)
blondes    (n) (b l o1 n d z)
blondest    (j) (b l o1 n d i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blonde {f} | Blonden {pl}blonde | blonds [Add to Longdo]
Blonde {m}; blonder Mannblond man; fair-haired man [Add to Longdo]
blondblond; blonde; fair; fair-haired [Add to Longdo]
Blondschopfspecht {m} [ornith.]Blond-crested Woodpecker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キンパ[, kinpa] (n) (abbr) (sl) (See パツキン) blond hair [Add to Longdo]
ゴライアスバードイーター[, goraiasuba-doi-ta-] (n) (See ルブロンオオツチグモ) Goliath birdeater (Theraphosa blondi, a large species of tarantula) [Add to Longdo]
パツキン[, patsukin] (n) blond hair (slang term from "kinpatsu" reversed) [Add to Longdo]
ブロンド[, burondo] (n,adj-no) blonde [Add to Longdo]
プラチナブロンド[, purachinaburondo] (n) platinum blonde [Add to Longdo]
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head) [Add to Longdo]
ヤマンバ[, yamanba] (n) subculture of teenage girls ca. 1999 (blonde hair, dark make-up except eyes, platform boots) [Add to Longdo]
ルブロンオオツチグモ[, ruburon'ootsuchigumo] (n) (See ゴライアスバードイーター) Goliath birdeater (Theraphosa blondi, a large species of tarantula) [Add to Longdo]
金髪[きんぱつ, kinpatsu] (n,adj-no) blond hair; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金发[jīn fà, ㄐㄧㄣ ㄈㄚˋ, / ] blond [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
金髪[きんぱつ, kinpatsu] blond [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blond \Blond\, Blonde \Blonde\, a. [F., fair, light, of
   uncertain origin; cf. AS. blonden-feax gray-haired, old,
   prop. blended-haired, as a mixture of white and brown or
   black. See {Blend}, v. t. ]
   Of a fair color; light-colored; as, blond hair; a blond
   complexion.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blonde \Blonde\, n. [F.]
   1. A person of very fair complexion, with light hair and
    light blue eyes. [Written also {blond}.]
    [1913 Webster]
 
   2. [So called from its color.] A kind of silk lace originally
    of the color of raw silk, now sometimes dyed; -- called
    also {blond lace}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blond
   adj 1: being or having light colored skin and hair and usually
       blue or grey eyes; "blond Scandinavians"; "a house full
       of light-haired children" [syn: {blond}, {blonde},
       {light-haired}] [ant: {brunet}, {brunette}]
   n 1: a person with fair skin and hair [syn: {blond}, {blonde}]
   2: a light grayish yellow to near white [syn: {blond}, {blonde}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 blond
   blond; fair
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 blond [blõ]
   blond; fair
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 blond
   blond; fair
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 blond [blɔnt]
   blond; fair
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 blond [blɔnt]
   fair; light
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top