Search result for

berners

(58 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berners-, *berners*, berner
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา berners มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *berners*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gotcha! I should know better than to expect a silly butterfly to know my name.Wie soll ein alberner Schmetterling meinen Namen kennen! The Last Unicorn (1982)
Why?Gehört Ihnen ein silberner Phantom mit der Nummer 166-UEA? Wieso? Knight of the Drones (1984)
What's one Silver Phantom more or less, huh?-Ja, was macht ein silberner Phantom mehr oder weniger aus? Knight of the Drones (1984)
My name is berner, Rupert berner.Ja, mein Name ist Berner, Rip BernerWild beasts - Belve feroci (1984)
We're listening. - We have a message for Dr. berner.- Eine Nachricht für Dr. BernerWild beasts - Belve feroci (1984)
- Whoever this is Dr. berner.Kommissar, hier ist BernerWild beasts - Belve feroci (1984)
It was a stupid thing to say.Ein alberner Satz. Empty Quarter: A Woman in Africa (1985)
I happen to love them. The sillier they are, the better I like them.Je alberner, desto besser. Steele in the Spotlight (1986)
Amanda, there's a beautiful silver sports car parked in front of the house.Amanda, vor dem Haus steht ein schöner silberner Sportwagen. Dead Men Leave No Trails (1986)
The coroner issued Krakower's death certificate at 14:07, Bern time.Der Gerichtsmediziner stellte als Krakowers Todeszeitpunkt 14:07 Uhr, Berner Zeit, aus. The Triumvirate (1986)
You know, I think you're a very silly man.Also, ich finde, Sie sind ein sehr alberner Mann. Deadly Friend (1986)
- She's juist over-excited.- Sie ist nur übernervös. Gothic (1986)
You play like a bunch of silly girls!Ihr spielt wie ein Haufen alberner Mädchen! Footrot Flats: The Dog's Tale (1986)
You play like a bunch of silly boys!Ihr spielt wie ein Haufen alberner Jungs! Footrot Flats: The Dog's Tale (1986)
Will you come on, you silly dog?Komm schon, du alberner Hund. Man's Best Friend: Part 1 (1987)
Silver sedan.- Ein silberner Sedan. Heroes of the Revolution (1987)
I dο. I had nο taste fοr them myself.Alberner Name für Kekse, dachte ich mir. Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
That's a silver laurel wreath, blue shield and a silver Kentucky rifle.Ein silberner Lorbeerkranz, blauer Schild und silbernes Gewehr. Gardens of Stone (1987)
Berner Street, Dutfield's Yard.Berner Street im Yard von Dutfield! Episode #1.1 (1988)
The first victim on that night was Elizabeth Stride, in Berner Street.Das erste Opfer in dieser Nacht war Elisabeth Stride in der Berner Street. Episode #1.2 (1988)
The tension level on this ship has jumped up.Alle auf dem Schiff sind übernervös. Das spüre ich. The Neutral Zone (1988)
Outside in a silver Mercedes.Er wartet vor der Tür. Silberner Mercedes. The Bourne Identity (1988)
What happened appears to be the work of one desperate man.Was passiert ist, war die Reaktion eines übernervösen Kriegers. Loud as a Whisper (1989)
- Irritability.- und er ist übernervös. The Schizoid Man (1989)
No sillier than most of what folks remember.Nicht alberner als das Zeug, an das sich andere Leute erinnern. Driving Miss Daisy (1989)
Come. 'tis a foolish saying.Hört ihn an! So ein alberner Spruch! Henry V (1989)
Silver Star.silberner Stern. The Package (1989)
The older you get, the sillier you get.Je älter du wirst, desto alberner wirst du. Steel Magnolias (1989)
And there'd be this stuff, like...Weißt du, wie... wie silberner Schnee. The Reflecting Skin (1990)
Sillier things have happened.Es sind schon albernere Sachen passiert. The Sheltering Sky (1990)
You're not gonna look any sillier than the rest of the class.Nicht alberner als der Rest der Klasse. Mr. Egghead (1990)
... concentratingonhowmuch you hate him...Es wurde etwas alberner, das machte Spaß. Dead Putting Society (1990)
Wade Walker, better known as Cry-Baby, what a sad and silly name for a young man.Wade Walker, besser bekannt als "Cry-Baby", welch trauriger, alberner Name für einen jungen Mann. Cry-Baby (1990)
I'm in a silly mood.Ich bin in alberner Stimmung. Hard to Kill (1990)
Vicky, please Joey is just a sweet, lovable, goofy guy.Vicky, bitte, Joey ist nur ein süßer, liebenswerter, alberner Typ. Nicky and/or Alexander (1991)
Old country nigger.Alberner Provinznigger. Malcolm X (1992)
That's the only thing in the world sillier than a merry Christmas.Das ist noch alberner als fröhliche Weihnachten. The Muppet Christmas Carol (1992)
I see money, richly decorated walls of a palace and the palace is full of silver, silver melodies.Ich sehe Geld und reich verzierte Wände ähnlich wie im Medici-Palast. Und der Palast ist voller silberner Melodien, hört ihr? It's Better to Be Wealthy and Healthy Than Poor and Ill (1992)
Silver Star.Silberner Stern. Hard Target (1993)
-It's kind of like a silver whale.- Sieht aus wie ein silberner Wal. A Perfect World (1993)
Your opinion on the Bern Convention and the GATT talks?- Amerika hat T-Shirts. Ihr Standpunkt zur Berner Übereinkunft und den GATT-Beschlüssen? JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
Hard to believe, high-strung as he was.Schwer zu glauben, so übernervös, wie der war. The Shawshank Redemption (1994)
My invincible golden rod expands when it meets with water.Mein wertvoller silberner Saft explodiert, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. A Chinese Torture Chamber Story (1994)
- Doctor, do you own a silver Ciera?- Gehört Ihnen ein silberner Ciera? The Erlenmeyer Flask (1994)
Is it smaller than a silver Ciera?Kleiner als ein silberner Ciera? The Erlenmeyer Flask (1994)
You hardly sleep, you're nervous as hell, and you're drinking all the time.Du schläfst nicht, bist übernervös und trinkst die ganze Zeit. Night of the Running Man (1995)
Why, thou silly gentleman!Wie, du alberner junger Herr? Othello (1995)
Here is your stupid coupon.Hier ist dein alberner Coupon. - He, Randy. Advise and Repent (1995)
A gleaming silver ballpoint pen.Ein glänzender, silberner Kugelschreiber. The Eyes Have It (1995)
For there be of them that will themselves laugh to set on some quantity of barren spectators to laugh too though in the mean time some necessary question of the play be then to be considered.Denn es gibt ihrer, die selbst lachen, um einen Haufen alberner Zuschauer zum Lachen zu bringen, wenn auch zu derselben Zeit irgendein notwendiger Punkt des Stückes zu erwägen ist. Hamlet (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: hibernate ; pass asleep   FR: hiberner
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat   FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher

CMU English Pronouncing Dictionary
BERNER    B ER1 N ER0
SILBERNER    S IH2 L B ER1 N ER0
DITTBERNER    D IH1 T B ER0 N ER0
SILBERNER'S    S IH2 L B ER1 N ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und KunstBerne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伯纳斯李[Bó nà sī Lǐ, ㄅㄛˊ ㄋㄚˋ ㄙ ㄌㄧˇ, / ] Sir Tim Berners-Lee (1955-), British computer scientist and creator of the internet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top