Search result for

begann

(57 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -begann-, *begann*
Possible hiragana form: べがんん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา begann มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *begann*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you looked at me, I felt my life had begun.Als du mich ansahst, spürte ich, dass mein Leben begannMontparnasse 19 (1958)
I began to devise a being... into which the thought, once released, could enter and preserve itself for all humanity.Ich begann, ein Wesen zu entwickeln in das ein Gedanke, einmal freigegeben eindringen konnte und so für die gesamte Menschheit konserviert werden konnte. Fiend Without a Face (1958)
I'd left the company myself, I'd gone to Broadway, and achieved some little reputation.Ich verließ das Theater und begann meine Karriere am Broadway. Little White Frock (1958)
A hundred yards from where I'm standing now... the sappers have begun to dig down to the exploding mechanism of the V2... which only an hour ago struck down from the black London sky.Etwa 100 m von meinem Standort entfernt begannen die Pioniere, zum Sprengkopf der V2 hinunterzugraben, die vor nur 1 Stunde aus dem Nachthimmel über London fiel. Another Time, Another Place (1958)
I went to school, got older, and went to work for the BBC.Ich ging zur Schule, wurde älter und begann, für die BBC zu arbeiten. Another Time, Another Place (1958)
When the war started, I tried to go into the Army... but they insisted I'd be more useful with a microphone than a gun.Als der Krieg begann, versuchte ich, der Armee beizutreten, aber sie dachten, dass ich am Mikrofon nützlicher sei als mit 'ner Waffe. Another Time, Another Place (1958)
Quite often when he started his work, but not much the last months.Recht oft, als er mit der Arbeit begann, aber in den letzten Monaten nicht mehr. Another Time, Another Place (1958)
When Mark first began on his broadcasts... his letters used to be full of excitement.Als Mark mit den Reportagen begann, waren seine Briefe voller Begeisterung. Another Time, Another Place (1958)
Of course, she took it very hard... but she managed to get to her feet and start living again.Natürlich traf es sie sehr schwer, aber sie kam auf die Beine und begann wieder zu leben. Another Time, Another Place (1958)
It started to rain.Es begann zu regnen. Another Time, Another Place (1958)
I'd talk of Mr. Carala, and they'd all start to grovel.Sobald ich von M. Carala sprach, begannen sie alle zu kriechen. Elevator to the Gallows (1958)
It began on the night of the Oban festival... here in the small fishing village of Shimoda.Alles begann am Abend des Oban-Festes, hier, in dem kleinen Fischerdorf Shimoda. The Barbarian and the Geisha (1958)
You know, Gil is the gifted one, but she began so much earlier than most.Nun, Gil ist die Begabteste, aber sie begann auch viel früher als die Meisten. Bell Book and Candle (1958)
But they were just babies when they started.Aber sie begannen schon als Babys. Bell Book and Candle (1958)
I tried to tell you how it was with me. I tried to tell you how it started with us.Ich versuchte, dir zu sagen, wer ich bin und wie das mit uns begannBell Book and Candle (1958)
You started drinking with your friend Skipper's death. Ain't that the truth?Nach Skippers Tod begannst du zu trinken. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
You started drinking with your friend Skipper's death. Ain't that the truth?Nach Skippers Tod begannst du zu trinken. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
"While my senses are still my own, I must do what I set out to do."Während meine Sinne noch mir gehören, muss ich zu Ende bringen, was ich begannHorror of Dracula (1958)
I was driving and the engine started to shoot.Als ich hinter der Ecke herauslief, begann er zu schießen. Eve Wants to Sleep (1958)
The night they invented champagne They absolutely knew That all we'd want to doDie Erfinder des Champagners ja, die konnten gar nicht anders die wollten, dass du und ich in den Himmel fliegen auf Champagner und jedem zurufen und einander dass, seit die Welt begann, kein Mädchen und kein Mann so glücklich gewesen sein kann wie wir! Gigi (1958)
The night they invented champagne They absolutely knew that All we'd want to do Is fly to the sky on champagneDie Erfinder des Champagners ja, die konnten gar nicht anders, die wollten, dass du und ich in den Himmel fliegen auf Champagner und jedem zurufen und einander dass, seit die Welt begann kein Mädchen und kein Mann so glücklich gewesen sein kann wie wir! Gigi (1958)
turn and change, from autumn to winter, from winter to spring, the happiness of beginning new things that every year brought a harvest of inner happiness from teaching the children God had let me borrow.Ich sah die Jahreszeiten wechseln... von Herbst zu Winter... von Winter zu Frühling. Ich begann neue Dinge, die jedes Jahr die Ernte inneren Glücks brachten. Ich lehrte die Kinder, die Gott mir geliehen hatte. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
How did the riots start? Because of hunger.- Wie begann dieser Aufstand? The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Sometimes, I think my life really started in China.Manchmal denke ich, mein Leben begann in China. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Then the boat began to move... ... slowly off toward the northwest.Das Boot begann sich langsam nach Nordwesten zu bewegen. The Old Man and the Sea (1958)
You had your first degree and then you dropped out. Why?Du begannst zu studieren, aber du hast abgebrochen, warum? Les tricheurs (1958)
It was a though some mental compulsion was working on her. She began seeing things.Es war so, als ob ein geistiger Zwang auf sie ausgeübt wurde durch den sie begann, Vorahnungen zu haben. The Crawling Eye (1958)
When we first started out, it was so good.Als alles begann, war es so schön. Vertigo (1958)
And then you started in on the clothes.Dann begannst du mit der Kleidung. Vertigo (1958)
They set off on a long journey, aware of its uncertainty, unsure of ever recapturing the happiness of that first night.Sie begannen eine lange Reise. Sie waren sich der Ungewissheiten bewusst, unsicher, ob sie jemals das Glück dieser ersten Nacht wieder finden würden. The Lovers (1958)
She must have started loving me again.Sie begann wieder, mich zu lieben, wenn auch sicherlich anders. Back to the Wall (1958)
They went up to the Vern hut, slept the night there, and started up the Schwarzhorn with provisions for three days.Sie stiegen hinauf zur Berghütte, übernachteten dort und begannen dann den Aufstieg zum Schwarzhorn mit Proviant für drei Tage. - Das war vor vier Tagen. The Crystal Trench (1959)
It was then, the grimmest episode of that terrible day occurred. With infinite care, we began to untie the frozen ropes which bound him.Wir begannen, die gefrorenen Seile loszubinden, die ihn festhielten. The Crystal Trench (1959)
It was when the gravediggers started their task that strange things began to take place.Und als die Totengräber mit ihrer Arbeit begannen, begannen auch die seltsamen Ereignisse. Plan 9 from Outer Space (1959)
Muff began to bark, so he threw him out the window.Muff begann zu bellen, also warf er ihn aus dem Fenster. Anatomy of a Murder (1959)
He came in and walked over to the bar and began to shoot.Er kam rein, ging zur Theke und begann zu schießen. Anatomy of a Murder (1959)
I knew this fellow came on at 7:00 a.m.Ich wusste, dass seine Schicht morgens um 7:00 begannAnatomy of a Murder (1959)
I put my arms around him and began to cry.Ich legte meine Arme um ihn und begann zu weinen. Anatomy of a Murder (1959)
The Tiger Shark left her dock at Bremerton at 0335 hours... the morning of May 11... on what was to prove the strangest, most fearful voyage ever made by a submarine... atomic or otherwise.Die Tiger Shark lief um 3:35 Uhr aus dem Dock in Bremerton aus am Morgen des 11. Mai. Damit begann die wohl merkwürdigste und beängstigendste Reise die je ein Atomunterseeboot unternommen hat. The Atomic Submarine (1959)
So, when his only son dropped out of school, began making statements... all sounding like borrowed propaganda -Und als sein Sohn die Schule verließ, begann dieser Parolen zu schwingen die wie billigste Propaganda klangen. The Atomic Submarine (1959)
So the Tiger Shark began relentlessly stalking her space enemy.So begann die erbarmungslose Jagd der Tiger Shark auf ihren außerirdischen Feind. The Atomic Submarine (1959)
When I was 17 I went to work as a kitchen maid.Als ich 17 war, begann ich, als Küchenhilfe zu arbeiten. Beloved Infidel (1959)
One night long ago in the ditches around the castle of Qélus,Es begann eines Abends vor dem Schloss Caylus. Le Bossu (1959)
- We weren't around when this started.- Das begann vor unserer Geburt. The Diary of Anne Frank (1959)
The landings began this morning on Normandy. " It's started! Listen!Die Landungen begannen heute Morgen in der Normandie. " Hört doch! The Diary of Anne Frank (1959)
Janey, Harry Foster Malone proved that two days after he took over this railroad.Liebe Janey, das alles begann schon am zweiten Tag, als Harry Foster Malone die Bahnlinie übernommen hat. It Happened to Jane (1959)
The war started when people accepted the idiotic principle... that peace could be maintained... by arranging to defend themselves with weapons they couldn't possibly use... without committing suicide.Der Krieg begann, als man idiotischer Weise zur Überzeugung gekommen war, der Frieden könne garantiert werden, wenn man zur Verteidigung Waffen baut, die man unmöglich einsetzen kann, ohne sich selber damit zu vernichten. On the Beach (1959)
The hair bristled on the nape of his neck. His eyes lit up. A breath caressed his face and made it sublime.Die Haare standen ihm plötzlich zu Berge und sein Gesicht begann zu leuchten, was ihm einen erhabenen Ausdruck verlieh. The 400 Blows (1959)
Sleep onSie begann ihre Karriere in Chicago bei einer sehr beliebten Sendung namens First Nighter. Sleeping Beauty (1959)
And the noise of the birds their savage cries as they circled over the beach of the Encantadas while the new sea turtles scrambled out and started their race to the sea.Und von dem Lärm dieser Vögel, ihren entsetzlichen Schreien... mit denen sie über den Strand der Encantadas kreisten... während die kleinen Schildkröten... mit ihrem Wettrennen zur See begannen. Suddenly, Last Summer (1959)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anfangen; beginnen; anbrechen | anfangend; beginnend; anbrechend | angefangen; begonnen; angebrochen | ich fange an; ich beginne | er/sie fängt an; er/sie beginnt | ich/er/sie begann | er/sie hat/hatte angefangen; er/sie hat/hatte begonnen | ich/er/sie fänge an; ich/er/sie begönne (begänne)to begin {began; begun} | beginning | begun | I begin | he/she begins | I/he/she began | he/she has/had begun | I/he/she would begin [Add to Longdo]
begann wiederrecommenced [Add to Longdo]
begann wiederreconvened [Add to Longdo]
beginnen; anfangen | beginnend; anfangend | begonnen; angefangen | beginnt | begannto commence | commencing | commenced | commences | commenced [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  begann /bəgan/
   began; begun; commenced

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top