ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bastardize

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bastardize-, *bastardize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bastardize[VT] ทำให้ด้อยลง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดัดแปลง (จนคุณภาพต่างจากของเดิม), Syn. debauch, Ant. improve

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our republic has been bastardized and royally screwed up thanks to you jackasses.สาธารณรัฐของเราถูกย่ำยี และฉิบหายวอดวายสุด ก็เพราะแก ไอ้งั่ง Excellence in Broadcasting (2010)
A bastardized version of a grandparent.รุ่น bastardized ของปู่ย่าตายาย The Longest Night (2010)
The super-villains we've been encountering were actual test subjects from Chiles' bastardized experiments.คุณวินนิค No Ordinary Sidekick (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bastardize    (v) bˈæstədaɪz (b a1 s t @ d ai z)
bastardized    (v) bˈæstədaɪzd (b a1 s t @ d ai z d)
bastardizes    (v) bˈæstədaɪzɪz (b a1 s t @ d ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bastardize \Bas"tard*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Bastardized}
   (?); p. pr. & vb. n. {Bastardizing}.]
   1. To make or prove to be a bastard; to stigmatize as a
    bastard; to declare or decide legally to be illegitimate.
    [1913 Webster]
 
       The law is so indulgent as not to bastardize the
       child, if born, though not begotten, in lawful
       wedlock.               --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. To beget out of wedlock. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. to change something (for example, art forms) so that its
    value declines; to debase.
 
   Syn: bastardise.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bastardize
   v 1: change something so that its value declines; for example,
      art forms [syn: {bastardize}, {bastardise}]
   2: declare a child to be illegitimate [syn: {bastardize},
     {bastardise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top