ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barbarian

B AA0 R B EH1 R IY0 AH0 N   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barbarian-, *barbarian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbarian[N] คนป่าเถื่อน, See also: คนป่า, คนเถื่อน, อนารยชน, Syn. boor, Ant. sophisticate
barbarian[N] คนหยาบคาย, See also: คนโหดร้าย, Syn. boor, fiend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj.,n. (คน) เถื่อน,หยาบคาย,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage

English-Thai: Nontri Dictionary
barbarian(n) คนป่า,คนเถื่อน,อนารยชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barbarian artศิลปะอนารยชน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It means a lot to me. A barbarian like you wouldn't understand.มันมีค่าสำหรับฉัน คนเถื่อนอย่างคุณ ไม่เข้าใจหรอก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
That's what happens when you get a neck massage from barbie the barbarian.ก็ถ้าคุณโดนแม่สาวบาร์บี้คนเถื่อนนั่นช่วยนวดคอให้ละก็ Arrival (2005)
Barbarians howl.นัยน์ตาเราประจักษ์ สิ่งพิลึกพิลั่นที่ปรากฏ 300 (2006)
Just there the barbarians huddle sheer terror gripping tight their hearts with icy fingers knowing full well what merciless horrors they suffered at the swords and spears of 300.รับรู้ว่าความโหดร้ายไร้เมตตา จากคมหอกคมดาบของ สปาร์เทินสามร้อยนาย น่าสะพรึงกลัวเช่นใด บัดนี้พวกมันตะลึงลานแล้ว เมื่อทุ่งแห่งนี้ 300 (2006)
Just look for a van with the barbarian queen painted on the side.หารถตู้ที่มีรูป "ราชินี คนเถ่อน" อยู่ข้างๆ ไง Simon Said (2006)
Barbarian queen."ราชินีคนเถื่อน" Simon Said (2006)
I have the deepest sympathy for you and would have this barbarian wiped off the face of the earth.ข้าก็รู้สึกสงสารเจ้าจับใจ และอยากให้พวกมันไม่มีหน้าอยู่บนโลกได้อีก The Moment of Truth (2008)
And I'd gladly do it again, if it would rid us of these barbarians.และอะไร? ทำให้นังแม่มด มันช่วยพวกข้า เพื่อที่จะมาโดนทำร้ายโดยไอ้บาบาเรียนอีก. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
box of the southern barbarians...กล่องของพวกตะวันตกล่ะมั้ง? Goemon (2009)
That box of the southern barbarians...กล่องของพวกตะวันตก... Goemon (2009)
The southern barbarian's...อา~ ใช่ ใช่ อิชิคาวะ? Goemon (2009)
Trading of goods from the southern barbarians is strictly prohibited.หากเราทำเพิกเฉย แล้วค้าขายต่อไป เกรงว่าเหล่าข้าราช จะไม่พอใจท่าน Goemon (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิลักขะ[N] barbarian, See also: aborigine, Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย, Example: ชาวเขา ชาวดอยถือเป็นมิลักขะเพราะล้าหลัง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่แปลกประหลาด, Count unit: คน, Thai definition: คนโง่ที่ไม่รู้อะไร, Notes: (บาลี)
มิลักขะ[N] barbarian, See also: aborigine, Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย, Example: ชาวเขา ชาวดอยถือเป็นมิลักขะเพราะล้าหลัง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่แปลกประหลาด, Count unit: คน, Thai definition: คนโง่ที่ไม่รู้อะไร, Notes: (บาลี)
คนเถื่อน[N] barbarian, See also: savage, Syn. คนป่า, คนดง, คนดอย, Example: ความกลัวของคนเถื่อนที่ถึงกับนั่งไหว้รูปปั้นนั้น ไม่ใช่ความโง่เขลาแต่อย่างใด, Thai definition: คนที่อยู่ในป่าในดงซึ่งห่างไกลความเจริญ
คนป่า[N] barbarian, Syn. คนเถื่อน, คนดง, คนดอย, Count unit: คน
คนป่าเถื่อน[N] barbarian, See also: savage, Syn. คนเถื่อน, Example: จิตใจของเขายังเป็นพวกคนป่าเถื่อนอยู่จึงโหดเหี้ยมขนาดนี้, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ยังไม่เจริญ, คนไร้อารยธรรม
อนารยชน[N] barbarian, See also: savage, Syn. คนเถื่อน, คนดิบ, คนป่าเถื่อน, Example: คนกลุ่มนี้ชอบทำตัวเป็นอนารยชนที่ไม่มีการพัฒนาเลย, Thai definition: คนที่ยังไม่เจริญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนดง[n.] (khondong) EN: barbarian   

CMU English Pronouncing Dictionary
BARBARIAN    B AA0 R B EH1 R IY0 AH0 N
BARBARIANS    B AA0 R B EH1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barbarian    (n) bˈaːbˈɛəʴrɪəʴn (b aa1 b e@1 r i@ n)
barbarians    (n) bˈaːbˈɛəʴrɪəʴnz (b aa1 b e@1 r i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mán, ㄇㄢˊ, / ] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless, #3,556 [Add to Longdo]
野蛮人[yě mán rén, ㄧㄝˇ ㄇㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] barbarian [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barbar {m}; Barbarin {f} | Barbaren {pl}barbarian | barbarians [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
夷国[いこく, ikoku] (n) land of the barbarians [Add to Longdo]
夷人[いじん, ijin] (n) barbarian; devil [Add to Longdo]
夷俗[いぞく, izoku] (n) customs of the barbarians [Add to Longdo]
夷蛮戎狄[いばんじゅうてき, ibanjuuteki] (n) the barbarians beyond the borders of old China [Add to Longdo]
夷狄[いてき, iteki] (n) barbarians; aliens [Add to Longdo]
[こ, ko] (n) (arch) barbarian tribes surrounding ancient China [Add to Longdo]
胡国[ここく, kokoku] (n) (arch) North China barbarian nations [Add to Longdo]
紅毛夷[こうもうい, koumoui] (n) late Edo-period pejorative for the Dutch; red-haired barbarian [Add to Longdo]
四夷[しい, shii] (n) the surrounding barbarians (from Chinese) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barbarian \Bar*ba"ri*an\, n. [See {Barbarous}.]
   [1913 Webster]
   1. A foreigner. [Historical]
    [1913 Webster]
 
       Therefore if I know not the meaning of the voice, I
       shall be unto him that speaketh a barbarian, and he
       that speaketh shall be a barbarian unto me. --1 Cor.
                          xiv. 11.
    [1913 Webster]
 
   2. A man in a rude, savage, or uncivilized state.
    [1913 Webster]
 
   3. A person destitute of culture. --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   4. A cruel, savage, brutal man; one destitute of pity or
    humanity. "Thou fell barbarian." --Philips.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barbarian \Bar*ba"ri*an\, a.
   Of, or pertaining to, or resembling, barbarians; rude;
   uncivilized; barbarous; as, barbarian governments or nations.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barbarian
   adj 1: without civilizing influences; "barbarian invaders";
       "barbaric practices"; "a savage people"; "fighting is
       crude and uncivilized especially if the weapons are
       efficient"-Margaret Meade; "wild tribes" [syn:
       {barbarian}, {barbaric}, {savage}, {uncivilized},
       {uncivilised}, {wild}]
   n 1: a member of an uncivilized people [syn: {savage},
      {barbarian}]
   2: a crude uncouth ill-bred person lacking culture or refinement
     [syn: {peasant}, {barbarian}, {boor}, {churl}, {Goth},
     {tyke}, {tike}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top