Search result for

banker

(63 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banker-, *banker*
English-Thai: Longdo Dictionary
investment banker(n) วาณิชธนากร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banker[N] นายธนาคาร, Syn. financier
banker[N] เจ้ามือ, See also: เจ้ามือการพนัน
banker[N] แท่นทำงาน, See also: แท่นแบบของงานแกะสลักหิน หรือก่ออิฐ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banker(แบง'เคอร์) n. นายธนาคาร,เจ้ามือbanking การธนาคาร
banker's billn. ธนบัตร,ตั๋วแลกเงินระหว่างธนาคารกับธนาคาร
banker's draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร

English-Thai: Nontri Dictionary
banker(n) นายธนาคาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bankerนายธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
banker's cardบัตรธนาคาร (บัตรเครดิต) [ดู bank card และ cheque card] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bankerนายธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bankerธนาคาร (ที่ทำธุรกิจด้วย) [เศรษฐศาสตร์]
Banker's commercial creditสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ของธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bankersนายธนาคาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My dad's not an investment banker in Manhattan.พ่อผมไม่ใช่นักลงทุนจากแมนฮัทตั้น Committed (2008)
Well, come on, you're not one of those kung-fu Asians... you're a fucking pussy banker, for Christ's sakes.ไม่เอาน่า แกไม่ใช่หนึ่งในกังฟูของพวกคนเอเชีย... แกมันก็นายแบงค์แหย ๆ เห็นแก่พระเจ้าเถอะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Banker win.แบงค์เกอร์ชนะ Episode #1.8 (2008)
Bank. Banker?เขาทำงานอะไรหละ Bangkok Dangerous (2008)
-Bank, banker, yes. -Banker?ครับทำงานธนาคาร,นายธนาคาร นายธนาคารเหรอ? Bangkok Dangerous (2008)
He said he's a bankerเอ้อ คุณ คุณทำงานอะไรละ Bangkok Dangerous (2008)
If you're lucky, you'll see bankers.ถ้าคุณมีโชค,คุณอาจได้เห็นฝูงม้าแคร่ะ Nights in Rodanthe (2008)
- The bankers?- เดอะแบงค์เกอร์เหรอ? Nights in Rodanthe (2008)
He's a Saint Paul banker, Ed Bremer. We need a few more hands.เป็นนายธนาคารเซ็นต์พอล เอ็ด เบรนเมอร์ กำลังหาคนทำงานอยู่ Public Enemies (2009)
Hakan you are a banker, right?- ฮาเค่น.. เป็นนายแบงค์เหรอ? The Breath (2009)
Investment banker?นายธนาคารอสังหาริมทรัพย์น่ะเหรอ? Pleasure Is My Business (2009)
No, he was an investment banker.ไม่เคย เขาเป็นนักลงทุนธนาคาร Earthling (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bankerHe is an able banker.
bankerHe learned his trade as a banker in London.
bankerInvestment bankers are tearing their hair out over the crash.
bankerThe actress said that she was engaged to a banker.
bankerThere is nothing of the banker in his bearing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้ามือ[N] host, See also: banker (in gambling games), dealer (in card games), Example: วงการพนันบอลของไทยมีเจ้ามือที่รับแทงพนันบอลรายใหญ่ประมาณ 10 ราย, Thai definition: ผู้ตั้งต้นในวงการพนัน เช่นวงไพ่, ผู้รับกินรับใช้ในการเล่นการพนัน เช่นถั่ว โป หวย
เจ้ามือหวย[N] host of lottery gamble, See also: banker of lottery gamble, Example: ขอนแก่นได้ชื่อว่ามีเจ้ามือหวยเถื่อนมากที่สุดในประเทศไทย, Count unit: คน
นายธนาคาร[N] banker, Syn. นายแบงก์, Example: เขามีเพื่อนเป็นนายธนาคารใหญ่สามารถกู้ยืมได้ง่าย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้จัดการประจำธนาคารสาขานั้น
หัวเบี้ย[N] croupier, See also: banker, Ant. เจ้ามือ, Example: ผู้ชายร่างใหญ่คนนั้นเป็นหัวเบี้ยอยู่ที่บ่อน, Thai definition: ผู้ที่เก็บและจ่ายเงินในบ่อนพนัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร[n. exp.] (baisangjāi ngoen thanākhān) EN: banker's draft   
หัวเบี้ย[n.] (hūabīa) EN: croupier ; banker   FR: croupier [m]
เจ้ามือ[n.] (jaomeū) EN: host ; banker (in gambling games) ; dealer (in card games)   FR: croupier [m]
นายธนาคาร[n. exp.] (nāi thanākhān) EN: banker   FR: banquier [m]
นักธนาคาร[n. exp.] (nak thanākhān) EN: banker   
พนักงานธนาคาร[n. exp.] (phanakngān thanākhān) EN: bank ckerk ; banker   FR: employé de banque [m]
ธนบดี[n.] (thanabodī) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier   

CMU English Pronouncing Dictionary
BANKER    B AE1 NG K ER0
BANKERS    B AE1 NG K ER0 Z
BANKERT    B AE1 NG K ER0 T
BANKER'S    B AE1 NG K ER0 Z
BANKERS'    B AE1 NG K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banker    (n) (b a1 ng k @ r)
bankers    (n) (b a1 ng k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bankhalter {m} | Bankhalter {pl}banker | bankers [Add to Longdo]
Bankier {m}; Bankkaufmann {m}; Bankkauffrau {f} | Bankiers {pl}banker | bankers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンカー(P);バンカ[, banka-(P); banka] (n) (1) banker; (2) bunker; (P) [Add to Longdo]
マーチャントバンカー[, ma-chantobanka-] (n) merchant banker [Add to Longdo]
銀行員[ぎんこういん, ginkouin] (n) bank employee; banker [Add to Longdo]
銀行家[ぎんこうか, ginkouka] (n) banker [Add to Longdo]
銀行割引[ぎんこうわりびき, ginkouwaribiki] (n) banker's discount; bank discount [Add to Longdo]
寺銭[てらせん, terasen] (n) banker's cut or fee charged in a gambling saloon [Add to Longdo]
全銀[ぜんぎん, zengin] (n) (abbr) (See 全国銀行協会) Japanese Banker's Association [Add to Longdo]
全国銀行協会[ぜんこくぎんこうきょうかい, zenkokuginkoukyoukai] (n) (See 全銀) Japanese Banker's Association [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
银行家[yín háng jiā, ˊ ㄏㄤˊ ㄐㄧㄚ, / ] banker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Banker \Bank"er\ (b[a^][ng]k"[~e]r), n.[See the nouns {Bank} and
   the verbs derived from them.]
   1. One who conducts the business of banking; one who,
    individually, or as a member of a company, keeps an
    establishment for the deposit or loan of money, or for
    traffic in money, bills of exchange, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. A money changer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. The dealer, or one who keeps the bank in a gambling house.
    [1913 Webster]
 
   4. A vessel employed in the cod fishery on the banks of
    Newfoundland. --Crabb. --J. Q. Adams.
    [1913 Webster]
 
   5. A ditcher; a drain digger. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   6. The stone bench on which masons cut or square their work.
    --Weale.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 banker
   n 1: a financier who owns or is an executive in a bank
   2: the person in charge of the bank in a gambling game

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 financier
 
 1. maliyeci, sermayedar
 2. banker.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top