Search result for

balge

(50 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balge-, *balge*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา balge มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *balge*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I understand you boys had a little scuffle yourself.Wie ich höre, hattet ihr auch eine Balgerei. Any Which Way You Can (1980)
They be fighting and bleeding and throwing up on the floor while I got a farm to run.Sie balgen sich, bluten und erbrechen. Ich muss mich der Farm widmen. The Color Purple (1985)
"and specialized instruction available in a controlled environment." Translation: Brats.- Übersetzung: "Balge." Smart Kids (1993)
Why brats?- Wieso BalgeSmart Kids (1993)
Your reports indicate that changelings are the real power behind the Dominion.Ihren Berichten nach sind Wechselbalge die Macht hinter dem Dominion. Visionary (1995)
Happy endings are a myth designed to make us feel better about the fact that life is a thankless struggle.Ein Happy End ist ein Mythos, geschaffen damit wir uns besser fühlen, obwohl das Leben nur eine undankbare Balgerei ist. Ends (1999)
Over the centuries, our people sent 100 infant changelings into the galaxy.Unser Volk schickte 100 Wechselbalge im Kindesalter in die Galaxie. Chimera (1999)
I know from experience they don't much care for changelings.Ich weiß aus Erfahrung, dass sie Wechselbalge nicht besonders mögen. Chimera (1999)
We're changelings.Wir sind WechselbalgeChimera (1999)
As changelings.Als WechselbalgeChimera (1999)
The thought of the two of us looking for the others, exploring the galaxy as changelings. It's very alluring.Der Gedanke, dass wir beide die anderen suchen, die Galaxie als Wechselbalge erforschen, ist sehr verlockend. Chimera (1999)
Sir, they're only doing this because they distrust changelings.Sir, das tun sie nur, weil sie Wechselbalgen misstrauen. Chimera (1999)
But even so, part of me wishes that Laas and I were out there right now, searching for the others, existing as changelings.Trotzdem wünscht sich ein Teil von mir, dass Laas und ich da draußen wären, auf der Suche nach den anderen, um als Wechselbalge zu leben. Chimera (1999)
-You want to mess?- Willst du balgen? Teenage Caveman (2002)
Omer stop your foolish behavior at once or I'll come over there.Ömer! Hör jetzt auf, dich zu balgen sonst komme ich gleich da hin! Lovelorn (2005)
So what set off the brawl? She stand in your light?- Wie kam's zu der Balgerei? Skin Deep (2006)
God damn it. come on.- Nicht schlimmer als nach einer Balgerei. The Corridor (2010)
- Come on. It's just like a playground fight.Das ist nicht schlimmer als bei einer Kinderbalgerei. The Corridor (2010)
In a few hours these waters where shrimp boats are hauling nets and seagulls are fighting fot scraps will have disappeared.Die Nordsee ist eine seltsame See. Wo jetzt noch Krabbenkutter kuttern und die Möwen sich um Reste balgen. Germany from Above (2010)
I advise deployment of the bellows.Ich rate zum Einsatz des Blasebalges. A Faraway Country About Which We Know Nothing (2012)
No fighting. No arguing.keine Balgereien, keine Streitereien. Sunday Best (2012)
But the force required to compress the bellows was greater than the energy produced by the windmill.Aber die Faltenbalge benötigten mehr Energie, als die Windmühle produzierte. The Young and Prodigious T.S. Spivet (2013)
The fight.Eine Balgerei. Love Battles (2013)
You call this a "fight"?Du nennst das eine Balgerei? Love Battles (2013)
I love our little tussles.Ich mag unsere kleinen Balgereien. The Mixer (2013)
Once he is powerless, I can snatch the two Roland brats and we'll both be free!Sobald er machtlos ist, kann ich die zwei Roland Balge schnappen und wir sind beide frei! Mostly Ghostly: Have You Met My Ghoulfriend? (2014)
Haven't seen you since the zombie romp.Hab dich nicht seit der Zombiebalgerei gesehen. Oh, ja! Nobody Knows the Trubel I've Seen (2014)
20 bucks if we jam that little sword through Carl's tongue.Ich gebe dir 20 Mäuse, wenn du Carl ein Katzbalger durch die Zunge rammst. Open Mike Night (2014)
Don't tell me you believe in fairies and changelings and all that.Sag bloß nicht, du glaubst an Elfen und Wechselbalge und so. By the Pricking of My Thumbs (2015)
To whatever extent you're comfortable competing with a dozen other crews to retrieve that gold.Sofern Ihr Euch mit einem Dutzend anderer Crews um das Gold balgen wollt. XI. (2015)
And their leaders are jockeying for position within his inner council.Ihre Führer balgen sich darum, zu seinem inneren Kreis zu zählen. Je Suis Prest (2016)
I'm so sorry we had that little kerfuffle.- Unsere kleine Balgerei tut mir leid. Booby Traps (2017)
No, he means without having a bit of a tussle.Er meint, ohne kleine Balgerei. A Prayer for Mad Sweeney (2017)
Just scufflin' around.Eine ganz harmlose Balgerei. Criss Cross (1949)
Later one loosen to skin it.Dann wird es zum Abbalgen wieder heruntergenommen. Blood of the Beasts (1949)
In order to skin them, the sheep perforate themselves.Zum Abbalgen wird das Schaf "geboxt." Blood of the Beasts (1949)
Tigers wrestling with police dogs.Tiger, die sich mit Schäferhunden balgen. Miracle in the Jungle (1967)
They appear like disjointed elements of a totality which nobody assumes completely.Alle scheinen verschobene Bestandteile eines Globalgefühls zu sein, das niemand völlig übernimmt. Memories of Underdevelopment (1968)
Look how they play.Wie die sich balgen. The Butt (1974)
Come on in!Los, an die BalgeA Real Young Girl (1976)
This is no time to start fighting.Gerade jetzt muss er sich balgen! The Blue Bird (1976)
- The roughhouse just got out of hand.- Die Balgerei wurde nur ein bisschen viel. Burnt Offerings (1976)
- Roughhouse...- Balgerei! Burnt Offerings (1976)

German-Thai: Longdo Dictionary
sich balgen(vt) |balgte sich, hat sich gebalgt, um/mit| แย่งชิง, ดิ้นรน, ต่อสู้, See also: S. ringen, sich raufen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balgenauszug {m}bellows unit [Add to Longdo]
Streiterei {f}; Balgerei {f}scrap [Add to Longdo]
sich balgen; sich streitento scrap [Add to Longdo]
rangeln; sich balgento scrimmage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top