ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attune

AH0 T UW1 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attune-, *attune*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attune[VT] ปรับให้เข้า, See also: ทำให้สอดคล้องกัน, Syn. harmonize, bring into accord
attune to[PHRV] ทำให้เหมาะกับ, See also: ทำให้ชินกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attune(อะทูน') vt. ปรับ,ทำให้เข้ากับ,ทำให้เหมาะ, Syn. harmonize,adjust)

English-Thai: Nontri Dictionary
attune(vt) ทำให้เข้ากับ,ทำให้เหมาะ,ปรับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attuneThat attuned actually got full marks on English.

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTUNE AH0 T UW1 N
ATTUNED AH0 T UW1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attune (v) ˈətjˈuːn (@1 t y uu1 n)
attuned (v) ˈətjˈuːnd (@1 t y uu1 n d)
attunes (v) ˈətjˈuːnz (@1 t y uu1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
敏感[びんかん, binkan] (adj-na,n) sensibility; susceptibility; sensitive (to); well attuned to; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attune \At*tune"\, v. t. [imp. & p. p. {Attuned}; p. pr. & vb.
   n. {Attuning}.] [Pref. ad- + tune.]
   [1913 Webster]
   1. To tune or put in tune; to make melodious; to adjust, as
    one sound or musical instrument to another; as, to attune
    the voice to a harp.
    [1913 Webster]
 
   2. To arrange fitly; to make accordant.
    [1913 Webster]
 
       Wake to energy each social aim,
       Attuned spontaneous to the will of Jove. --Beattie.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attune
   v 1: adjust or accustom to; bring into harmony with

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top