ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attentively

AH0 T EH1 N T IH0 V L IY0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attentively-, *attentively*, attentive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attentively[ADV] อย่างตั้งอกตั้งใจ, See also: อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ, Syn. carefully, heedfully

English-Thai: Nontri Dictionary
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attentivelyThe teacher listened attentively to my explanation.
attentivelyThey listened attentively so as not to miss a single word.
attentivelyThey were listening to the lecture attentively.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเอาใจใส่[ADV] attentively, See also: interestedly, Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ, Ant. อย่างเพิกเฉย, อย่างเฉยเมย, Example: คุณหมอถามอาการคนไข้อย่างเอาใจใส่
อย่างสนใจ[ADV] interestedly, See also: attentively, Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างตั้งใจ, อย่างสนอกสนใจ, Ant. อย่างขอไปที, Example: นักศึกษาเข้าร่วมฟังการอภิปรายกันอย่างสนใจ
ยิบ[ADV] thoroughly, See also: attentively, Syn. ยิ่ง, มาก, Example: ทนายเขียนเงื่อนไขของสัญญาไว้อย่างละเอียดยิบ, Thai definition: มักใช้ประกอบคำ ถี่ หรือ ละเอียด เป็น ถี่ยิบ ละเอียดยิบ
พินิจ[ADV] attentively, See also: carefully, Syn. พินิจพิเคราะห์, พิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: หนังสือที่ดีนั้นบางเรื่องอาจจะไม่สนุกเลย แต่เมื่ออ่านอย่างพินิจจึงจะเห็นคุณค่า, Thai definition: อย่างตั้งใจหรืออย่างระมัดระวัง
ถี่ถ้วน[ADV] carefully, See also: attentively, thoughtfully, thoroughly, Syn. ถ้วนถี่, รอบคอบ, ละเอียดลออ, Example: เรื่องนี้ถ้าคิดให้ถี่ถ้วน จะเห็นได้ว่าฝ่ายชายเป็นฝ่ายผิด, Thai definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย
ใจจดใจจ่อ[ADV] attentively, See also: mindfully, Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ, Example: คนเข้าร่วมชุมนุมฟังอย่างใจจดใจจ่อกับเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai definition: มุ่งมั่น หรือกำลังมีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ้องจับผิด[v. exp.] (jøng japphit) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog   FR: surveiller attentivement
คอยจับผิด[v. exp.] (khøi japphit) EN: watch attentively for a mistake   
อย่างใส่ใจ[adv.] (yāng saijai) EN: attentively   FR: attentivement
อย่างสนใจ[adv.] (yāng sonjai) EN: attentively   FR: attentivement

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTENTIVELY AH0 T EH1 N T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attentively (a) ˈətˈɛntɪvliː (@1 t e1 n t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng, ㄧㄥ, ] attentively; carefully, #430,481 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うかうか[, ukauka] (adv,adv-to) (on-mim) carelessly; inattentively [Add to Longdo]
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r,vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively) [Add to Longdo]
謹聴[きんちょう, kinchou] (int,n,vs) listening attentively [Add to Longdo]
見守る(P);見戍る(iK);目戍る(iK)[みまもる, mimamoru] (v5r,vt) to watch over; to watch attentively; (P) [Add to Longdo]
手取り足取り[てとりあしとり, tetoriashitori] (adv) attentively; with great attention to detail (e.g. when teaching) [Add to Longdo]
心耳[しんじ;しんに, shinji ; shinni] (n) (1) listening attentively; (2) (しんじ only) auricle (of the atrium) [Add to Longdo]
聞き耳を立てる[ききみみをたてる, kikimimiwotateru] (exp,v1) to prick up one's ears and listen; to listen attentively [Add to Longdo]
聞き澄ます[ききすます, kikisumasu] (v5s,vt) to listen attentively [Add to Longdo]
聞き入る;聴き入る;聞きいる;聴きいる;聞入る;聴入る[ききいる, kikiiru] (v5r) to listen attentively to; to be lost in [Add to Longdo]
余念もなく;余念も無く[よねんもなく, yonenmonaku] (adv) (See 余念なく) earnestly; intently; attentively; wholeheartedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attentive \At*ten"tive\ ([a^]t*t[e^]n"t[i^]v), a. [Cf. F.
   attentif.]
   1. Heedful; intent; observant; regarding with care or
    attention.
    [1913 Webster]
 
   Note: Attentive is applied to the senses of hearing and
      seeing, as, an attentive ear or eye; to the application
      of the mind, as in contemplation; or to the application
      of the mind, in every possible sense, as when a person
      is attentive to the words, and to the manner and
      matter, of a speaker at the same time.
      [1913 Webster]
 
   2. Heedful of the comfort of others; courteous.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Heedful; intent; observant; mindful; regardful;
     circumspect; watchful.
     [1913 Webster] -- {At*ten"tive*ly}, adv. --
     {At*ten"tive*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attentively
   adv 1: with attention; in an attentive manner; "he listened
       attentively"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top